Repotehing

Mis on repotehing?

Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi tehing ehk repotehing* on väärtpaberite kaudu finantseerimise tehing, kus klient müüb kokkulepitud hinnaga väärtpaberid pangale ja ostab tulevikus samad väärtpaberid repomäära (intressi) võrra kallima hinnaga pangalt tagasi. Väärtpaberi ost ja müük repotehingus ei toimu väärtpaberi turuhinnaga, vaid konkreetse väärtpaberi liigist sõltuva madalama hinnaga. Kui repotehingu kestel väärtpaberite turuväärtus langeb, on pangal õigus küsida kliendilt lisatagatist ja selle mitteandmisel tehing lõpetada.

Eelised

 • Kiirem otsustusprotsess võrreldes muu tagatise vastu laenamisega
 • Tehingu ennetähtaegse lõpetamisega ei kaasne ühtegi täiendavat kulu
 • Müügihinna valuuta võib erineda väärtpaberi kauplemisvaluutast
 • Tehingu kestel väärtpaberile makstud intressid ja dividendid hüvitatakse

Riskid

 • Lisatagatise nõude täitmiseks antav aeg on üldiselt suhteliselt lühike ja lisatagatise mitteandmine võib kaasa tuua tehingu lõpetamise.
 • Väärtpaberite realiseerimise korral ei pruugi realiseerimishind katta väärtpaberite ja repomäära (intresside) summat, millisel juhul peab klient puudujääva summa hüvitama.
 • Kui väärtpaberite müügi- või tagasiostupäeval puudub kliendi kontol tehingus kokkulepitud kogus väärtpabereid või raha, on pangal õigus nõuda kliendilt leppetrahvi kuni 5% vastavast müügi- või tagasiostusummast.

Repotehingu tavapärased tingimused:

Algne müügihind väärtpaberite turuväärtusest Aktsiad, ETFid,
fondiosakud kuni 50%
Võlakirjad kuni 90%
Lisatagatise künnis Sõltub konkreetsest väärtpaberist ja määratakse panga poolt
Minimaalne repolaen EUR 10 000
Intressimäär Fikseeritud
Tehingu ennetähtaegse lõpetamise tasu Puudub
Intressiarvestus tehingu ennetähtaegsel lõpetamisel Tegeliku päevade arvu järgi
Minimaalne intressikulu (repomäär) EUR 100
Kulud Intressikulu (repomäär);
Tehingutasu 8 eurot

Kontaktid

LC&I Markets Estonia
+372 613 1631

KKK

 • Mis on repotehingu maksimaalne tähtaeg?

  Repotehingu maksimaalne tähtaeg on 6 kuud. Repo lõppedes on võimalik repotehingu pikendamine uueks perioodiks.
 • Kas repotehingu pikendamisel tuleb maksta mingeid tasusid?

  Repotehingu pikendamisel tuleks arvestada lepingutasu (8 eurot) maksmisega, repomäära vahearvelduse teostamise vajadus sõltub kliendi finantsseisundist, pikendamise perioodist jms.
 • Kellele kuulub väärtpaberite omand repotehingu kestel?

  Repotehingu kestel kuulub väärtpaberite omand isikule, kes repotehingu esimeses pooles väärtpaberid ostis. Kuna tavapäraselt ostab Pank tagatiseks võetavad väärtpaberid kliendilt, on väärtpaberid repotehingu kestel panga omandis ja kuluvad panga varade hulka.
 • Mis juhtub, kui repotehingu kestel kantakse väärtpaberi omanikule märkimisõigused?

  Kui repotehingu kestel kantakse väärtpaberi omanikule (eeldame, et omanikuks on pank) märkimisõigused, kannab pank saadud märkimisõigused samas koguses kliendile edasi.
 • Kellel on õigus saada repotehingu kestel väärtpaberitele makstavaid intresse ja dividende?

  Intresse ja dividende on õigus saada poolel, kes on repotehingu kestel väärtpaberite omanik. Kui väärtpaberite omanik repotehingu kestel on pank, hüvitab pank kliendile saadud intressidele või dividendidele vastava summa.
 • Kas repotehinguga võivad kaasneda mingid maksukohustused?

  Füüsilisest isikust klient, kes kasutab nn tavalist süsteemi

  Kui klient on repotehingu esimeses pooles väärtpaberite müüjaks, on vastav müük käsitletav nagu iga väärtpaberi müügitehing ning võib kliendile tuua kas kohustuse deklareerida kasu või õiguse deklareerida kahju (sõltuvalt sellest, millise hinnaga repotehingu käigus müüdud väärtpaber on varasemalt ostetud). Lisaks tuleks arvestada sellega, et repotehing väärtpaberi soetushinda ei mõjuta, mis tähendab seda, et kui klient repotehingu käigus väärtpaberid müüb ja pärast repomäära võrra kõrgema hinnaga tagasi ostab, ei loeta soetushinnaks väärtpaberi tagasiostuhind, vaid algne müügihind repotehingus.

  Füüsilisest isikust klient, kes kasutab investeerimiskonto süsteemi

  Repotehing on investeerimiskonto süsteemis lubatud tehing, kui repotehingu esemeks olevad väärtpaberid on käsitletavad finantsvarana tulumaksuseaduse tähenduses (nt kui need on avalikult pakutavad või võetud kauplemisele EEA või OECD riigi turul). Väärtpaberi müük ja tagasiost on käsitletavad kui tehingud finantsvaraga ning sissemakseid ega väljamakseid investeerimiskontolt deklareerida ei tule.

  Juriidilisest isikust klient

  Juriidilise isiku puhul on repotehing käsitletav tavapärase majandustehinguna, mille osas erireeglid puuduvad ning mida tehingu tegemise hetkel ei maksustata. Juriidilise isikul isikul tekib maksukohustus üksnes kasumi väljamaksmisel dividendide vormis või muu ettevõtlusega mitteseotud väljamaksete tegemisel.

  NB! Pank ei anna klientidele maksunõu. Repotehinguga kaasneda võivate maksutagajärgede täpsemaks väljaselgitamiseks soovitame teil konsulteerida Maksu- ja tolliametiga.

Tegemist on üldise tootekirjeldusega, mis ei pruugi selgitada kõiki toote olulisi tunnuseid, sh riske. Swedbank ei ole hinnanud selle toote asjakohasust teile. Enne tehingu tegemist soovitame konsulteerida pädeva nõustajaga.

* Tehingu tegemiseks palun ühendust võtta LC&I Markets Estonia osakonnaga.