Sõnastik

A B C D E F G I J K L M N O P R S T V Õ Y
A
Account operator/
kontohaldur
Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid.
ADR USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. ADR- e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks.
Aktsia Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis
Aktsiaoptsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia
Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva
Amortisatsioon Põhivara väärtuse vähenemine
Arbitraazh Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest
Asset allocation
(Varade paigutamine)
Investeerimiseks olemasolevate vahendite jagamine erinevate instrumentide ja turgude vahel
At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga
Avalik emissioon Selline emissioon, milles väärtpaberite väljalaske maht ületab Vabariigi Valitsuse kehtestatud alammäära (praegu 400 000 krooni) ning õigusaktides, emitendi põhikirjas või emitendi otsuses väärtpaberite väljalaske kohta pole seatud piiranguid väärtpaberite levitamisele järelturul.
Avatud investeerimisfond Lepinguline investeerimisfond (avatud investeerimisfond) - fondi osakute avaliku väljalaske teel kogutud raha ja selle raha investeerimisest saadud muu vara kogum, mis on osakuomanike kaasomandis ja mida valitseb fondivalitseja.
Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad
B
Baaspunkt Üks sajandik ühest protsendist - 0.01%
Baaspunkti väärtus
(Basis point value, BPV)
Võlakirja (või intressiderivatiivi) väärtuse muutus, mida põhjustab tootluse muutus 1 baaspunkti (1/100 protsendi) võrra.
BPV = MD (modifitseeritud duratsioon) / 100
Beeta Vara väärtuse muutlikkuse (volatiilsuse) mõõt turu suhtes. Kui beeta on 1, muutuvad vara ja turg ühtemoodi.
Bilanss Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel
Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Valem mõeldi välja Fischer Blacki ja Myron Scholes´i poolt ning see võtab arvesse alusvara hinda, volatiilsust, optsiooni tehinguhinda ja lõppemispäeva, intressimäärasid ja dividende. Swedbank AS Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist.
Blue chip Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest
Börs Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks ja müümiseks
C
CD / deposiidisertifikaat
(certificate of deposit)
Kaubeldav väärtpaber, mis emiteeritakse pankade poolt; tõend, et antud panka on tehtud fikseeritud tähtajaga deposiit. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul
Clean price /
Võlakirja puhashind
Hind ilma kogunenud intressideta. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised.
Clearing /
kliiring
Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised.
Corporate actions /
väärtpaberite hinda mõjutavad sündmused
Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne.
Counterpart /
tehingupartner
Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja.
CP / kommertspaber Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt alla-aastase tähtajaga tagatiseta väärtpaber ja emiteeritakse kokkulepitud programmi raames.
Current yield /
Jooksev tootlus.
Lihtsustatud võlakirja tootluse näitaja - saadava kupongimakse protsentuaalne suhe võlakirja eest makstud puhashinda (clean price). Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul
Cusip code Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. On kohalikul turul väga levinud.
Custodian /
väärtpaberihaldur
Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust.
D
Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Vastandmõiste inflatsioonile
Delivery versus payment /
makse vastu arveldus
Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides.
Dematerialiseeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt
Depository Receipt (DR) DR on vabalt võõrandatav instrument, mis esindab õigust teises riigis deponeeritud väärtpaberile. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada.
Deposiidisertifikaat /
CD (certificate of deposit)
Kaubeldav väärtpaber, mis emiteeritakse pankade poolt; tõend, et antud panka on tehtud fikseeritud tähtajaga deposiit. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul
Derivatiiv / tuletisinstrument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. aktsia, võlakiri, valuuta jne. Derivatiivid võivad olla noteeritud börsil või nendega kaubeldakse OTC turul. Derivatiivid on nt. optsioonid, futuurid.
Devalveerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Selle tulemusena muutuvad imporditavad kaubad selles riigis kallimaks. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab.
Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega
Diskontovõlakiri Võlakiri, mille müügihind on väiksem kui tema nimiväärtus (ka null-kupongiga võlakiri). Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest.
Diversifitseerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist
Dividend Osa ettevõtte kasumist, mis makstakse välja aktsionäridele ja on aktsionäride tulu investeeringult
Dividendide reinvesteerimine Saadud dividendid,mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende
Duratsioon / kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis.
E
Eelisaktsia Aktsialiik, mille omanikud on õigustatud dividendimaksetele enne lihtaktsiaomanikke. Ei oma hääleõigust
Emissioon a) investorile: protsess, mille käigus investor saab võimaluse osta võlakirju
b) emitendile: protsess, mille käigus korraldatakse võlakirjade müük ja ettevõtte arvele laekub laenatud raha.
Emissiooniprospekt / prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline.
Emitent Väärtpaberite välja laskja; ettevõte, mis on emiteerinud väärtpabereid.
EPS - tulu aktsia kohta Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid.
Esmasturg Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule.
Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri
Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval
Eurobond Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. Emissiooni levitatakse vähemalt kahes välisriigis. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu.
Eurovaluuta Iga valuuta, mille omanikuks on antud valuuta asukohariigi mitteresident (nt. Eurodollar - Eesti residendi hoius USA dollarites)
Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende
F
Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik
Fondijuht Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib.
Foreign bond /
välisvõlakiri
Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta.
Forward-tehing (tähtpäevatehing) Kahepoolne kokkulepe tulevikus kahe finantsvara omavaheliseks vahetamiseks. Olulisteks parameetriteks forwardtehingu hinna leidmisel on finantsvara hetkehind (spot) ja mõlema finantsvara intressimäärad. Tehingut, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest spot-tehingust nimetatakse swapiks.
Free of payment /
makseta arveldus
Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole.
FRN (Floating Rate Notes) Nn. "ujuva intressiga" võlakiri, mille kupongimakse suurus muutub perioodiliselt vastavalt muutustele turuintressides. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga.
Fundamentaalanalüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist.
Futuur Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus
G
GTC (good till cancelled -
kehtiv kuni tühistamiseni)
Väärtpaberi ostu- või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus kehtib kuni selle täitmiseni või seni kuni investor tühistab selle või 60 päeva, kui korralduse täitmine on takistatud selle tingimuse tõttu
I
Indeks Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõõde. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Tuntumad indeksid on näiteks, Nasdaq-100 indeks ja S&P 500.
Indekseerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine.
Insider Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada.
Institutsionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid
In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. Müügioptsiooni korral on alusvara praegune hind madalam kasutamishinnast.
Intressimäär / kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest.
a) investorile- tulu võlakirjainvesteeringult
b) emitendile- kulu laenatud raha eest.
Nt. Kui 1000 kroonise nimiväärtusega võlakirjal on aastane kupong 6%, siis on saadav intressisumma 60 krooni aastas.
Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisväärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk
Intressiswap Tuletisinstrument, mille puhul üks osapool nõustub maksma fikseeritud intressi teisele osapoolele ja saama vastu muutuvat intressi (enamasti LIBORit).
Investeerimisfond Investeerimisfondide seaduse alusel ühisteks investeeringuteks moodustatud vara kogum (lepinguline fond) või asutatud aktsiaselts, vastavalt mida või mille vara valitseb riski hajutamise põhimõttest lähtudes fondivalitseja.
IPO (initial public offering) Ettevõtte aktsiate esmakordne pakkumine avalikkusele
ISIN (International Securities Identification Number) Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimise number, mis antakse igale väärtpaberile nende registreerimisel ja on iga väärtpaberi puhul unikaalne.
J
Jooksev tootlus /
(current yield)
Lihtsustatud võlakirja tootluse näitaja - saadava kupongimakse protsentuaalne suhe võlakirja eest makstud puhashinda (clean price). Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul
Järelturg Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük
K
Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti
Kestus / duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis.
Kinnine investeerimisfond Aktsiaseltsina asutatud investeerimisfond (kinnine investeerimisfond) on äriühing, mille peamisteks erisusteks tavalisest äriühingust on: (1) tegevusala on enese aktsiate avaliku väljalaske teel saadud raha investeerimine tulu saamise eesmärgil ja seaduses sätestatud piiranguid arvestades, (2) võib tegutseda oma tegevusalal ainult fondivalitseja abil ja fondivalitsejaga sõlmitud lepingu alusel ja (3) mis ei ole kohustatud oma väljalastud aktsiaid tagasi ostma. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid.
Kinnine emissioon /
private placement
Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses
Kliiring /
clearing
Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised.
Kommertspaber / CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames.
Kontohaldur /
account operator
Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid.
Komisjonitasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu
Konverteeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel
Krediidireiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele.
Kupong / intressimäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. a)investorile- tulu võlakirjainvesteeringult b)emitendile- kulu laenatud raha eest. Nt. Kui 1000 kroonise nimiväärtusega võlakirjal on aastane kupong 6%, siis on saadav intressisumma 60 krooni aastas.
Kvalitatiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms.
Kvantitatiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod, mis tegeleb lihtsalt mõõdetavate teguritega nagu varade väärtus, kapitali hind jms.
Käibevara Vara, mida saab sularahaks konverteerida 12 kuu jooksul nagu raha, turukõlblikud väärtpaberid, debitoorne võlgnevus.
L
LIBOR Londoni pankadevaheline laenuintress. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele
Lihtaktsia Esindab omandiõigust ettevõttes. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende
Liitintressi arvutamine Kui investori investeeringute tootlus on 10% aastas 5 aasta jooksul, siis ei teeni ta mitte 50% vaid 61.1%. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult.
Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga
Lühiajalised kohustused Kohustused, mis tuleb tasuda 12 kuu jooksul nagu maksmata arved, lühiajaline võlg, pikaajalise võlnevuse intress.
Lühiajaline võlakiri Võlakiri, mille tähtaeg on lühem kui 5 aastat
Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb.
Lõppemistähtpäev /
Maturity date
Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta
M
Maakler Isik, kes nõustab investoreid ja võtab vastu väärtpaberite ostu- ning müügikorraldusi.
Macaulay duratsioon Võlakirja (või mõne intressiderivatiivi, nt. intressiswapi) kassavoogude kaalutud keskmine kestus, kusjuures iga kassavoog kaalutakse läbi antud kassavoo nüüdisväärtuse (PV) suhtega kogu võlakirja nüüdisväärtusesse, s.t. võlakirja hinda (dirty price). Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski.
Makse vastu arveldus /
Delivery versus payment
Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides.
Maksebilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil
sMakseta arveldus /
Free of payment
Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole.
Maksetähtpäev Kindlaks määratud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress
Maksu tagasinõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping.
Maturity date /
Lõppemistähtpäev
Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta
Modifitseeritud duratsioon (MD) Võlakirja (või intressiderivatiivi) riski mõõde, mis mõõdab võlakirja hinna tundlikkust turuintresside muutusele, ehk kasumlikkuse riski. Matemaatiliselt: protsentuaalne muutus võlakirja hinnas (dirty price), mida põhjustab tootluse muutus 1 protsendi võrra
MTN (Medium Term Note) Peamiselt 1 kuni 10 aastased võlakirjad, mida emiteeritakse mitme aasta jooksul ühtse raamdokumentatsiooni alusel (MTN programmemissioon).
Munitsipaalvõlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt
Märkimine Väärtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil
Müügioptsioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus
N
NAV / osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga
Noteeritud väärtpaber Väärtpaber, mis vastab litsentseeritud börsi kaupleminõuetele ja millega seele börsil võib kaubelda. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Noteerimata väärtpaberitega kaubeldakse OTC-turul.
O
Optsioon Derivatiiv, kus lisaks parameetritele (spot, intressid) on juurde toodud veel üks, oluliselt määramatum muutuja - tõenäosus. Optsioon annab omanikule õiguse osta (ostuoptsioon ehk call) või müüa (müügioptsioon ehk put) kindlaks määratud ajal tulevikus kindel kogus finantsvara varem kokkulepitud hinnaga (tehinguhind ehk strike). Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks.
Optsiooni lõppemispäev Kuupäev, millal optsiooni omanik peab otsustama, kas ta tahab optsiooni aluseks olevat finantsvara osta (müüa) või mitte.
Optsiooni tehinguhind Hind, millega optsiooni omanik võib optsiooni lõppemispäeval aluseks olevat finantsvara osta või müüa (vastavalt ostu- ja müügioptsioon).
Osaku puhasväärtus / NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga
Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Vt. lähemalt optsioon
OTC-turg Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil.
Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Müügioptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on madalam kui vara hetkehind.
P
Pangapäev Päev, millal pank on avatud klientidele pangaoperatsioonide sooritamiseks
P / B määr Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud.
P / E määr Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta.
Pikaajaline võlakiri Võlakirjad, mille lõppemistähtaeg on 10 või rohkema aasta pärast
Positsioon Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon".
Private placement
(kinnine emissioon)
Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses
Prospekt / Emissiooniprospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline.
Põhisumma Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub.
Päeva order
(day order)
Investori korraldus osta- või müüa aktsiaid, mis tühistatakse päeva lõpuks, kui see ei ole täidetud
R
Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtapberitesse
Rahavoog Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist
Record date (Väärtpaberi omanike nimekirja fikseerimise päev) Päev, mil aktsionär peab omama ettevõtte aktsiaid, et olla õigustatud saama dividende.
Repo Leping väärtpaberite ostuks kokkulepitud kuupäeval koos samaaegse lepinguga samade (või samaväärsete) väärtpaberite tagasimüügiks teatud hilisemal kuupäeval. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest.
Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest.
Riski / tulu suhe Suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel.
ROA Investeeringu tulususe määr, mida ettevõte teenib oma varadelt. ROA arvutamiseks jagatakse viimase 12 kuu puhaskasum koguvaradega. Tulemus esitatakse protsendina. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi.
ROE Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga.
S
Sedol code Suurbritannias noteeritud ettevõtetel ka SEDOL kood, mis näitab Iiri Väärtpaberituru ametlikus nimekirjas (Stock Exchange Daily Official List) noteeritud ettevõtteid ning seda koodi kasutavad börsiliikmed ja finantsinstitutsioonid Suurbritannias väärtpaberite identifitseerimisel oma andmebaasides.
Settlement date /
tehingu väärtuspäev
Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva.
Sisemajanduse kogutoodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus.
Stamp duty Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Standardmääraks on 0.5% tehingu pealt. Teatud juhtudel võidakse rakendada kõrgemat määra (1.5%), soodusmäära või maksuvabastust (nt. kui ei kaasne rahaliste vahendite liikumist; väärtpaberite tegelik omanik ei muutu).
Standardhälve Matemaatiline arvutus, mida kasutatakse tihti väärtpaberite ajaloolise volatiilsuse (muutlikkuse) hindamiseks ja võrdlemiseks. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega.
Stop order Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni.
Sub-Custodian /
alam- väärtpaberihaldur
Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul.
Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel
Sümbol Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse
Swap-tehing / vahetustehing Leping, mis vahetab ühelt väärtpaberilt saadava tulu teiselt väärtpaberilt saadava tulu vastu. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust.
S.W.I.F.T. - "The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" Institutsioon, mis loodi 1973.aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks läbi standardiseeritud elektrooniliste sõnumite
T
Tagatis Väärtpaber või muu vara, mille laenuvõtja on kohustatud loovutama laenuandjale, juhul kui ta ei ole võimeline võlga tagasi maksma.
TALIBOR TALIBOR on pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis.
Tarbijahinnaindeks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. Avaldatakse iga kuu.
Tehingupäev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus
Tehingu väärtuspäev /
Settlement date
Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva.
Tehingupartner /
Counterpart
väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja.
Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks
Tekkepõhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud
Ticker Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi.
Tootjahinnaindeks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks.
Tootlus lõppemistähtajani /
Yield to maturity (YTM)
Kõige laialdasemalt kasutatav võlakirja tootluse näitaja. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda.
Topeltmaksustamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid
Turg Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku
Turukapitalisatsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga.
Turuhinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga
Turutegija Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit.
V
Vaba rahavoog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. ostu. Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks.
Valuutaoptsioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta
Varrant Väärtpaberi tüüp, mis väljastatakse reeglina koos võlakirjaga või eelisaktsiaga ja lubab omanikul osta kindla koguse lihtaktsiaid fikseeritud hinnaga (tavaliselt väljaandmise hetke turuhinnast kõrgem). Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad.
Volatiilsus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele
Võlakiri a) investorile - väärtpaber, mille ostmisel saab investor kokkulepitud tootlust ja peab arvestama võlakirja emitendi riskiga
b) emitendile - laen väärtpaberi vormis.
Võlakirja puhashind /
Clean price
Hind ilma kogunenud intressideta. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised.
Võlakirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil.
Välisvõlakiri /
Foreign bond
Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta.
Väärtpaberite haldamine /
Custody
Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine
Väärtpaberihaldur /
Custodian
Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust.
Väärtpaberikonto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto
Väärtpaberite hinda mõjutavad sündmused / Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne.
Väärtpaberitüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak
Õ
Õigused Õigused (kasutatakse ka terminit "märkimisõigused")lubavad ettevõtte olemasolevatel aktsionäridel märkida aktsiate uusemissioonil aktsiaid enne avalikkust. Õigused aeguvad tavaliselt paari nädala jooksul
Y
Yield to maturity (YTM) /
Tootlus lõppemistähtajani
Kõige laialdasemalt kasutatav võlakirja tootluse näitaja. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda.