Investeerimisteenuste reeglistik (MiFID)

Investeerimisteenuste osutamise reeglid sätestab Eestis väärtpaberituru seadus ning alates 2007. aasta novembrist põhinevad need reeglid peamiselt Euroopa Liidu finantsinstrumentide turgude direktiivil (inglise keeles "The Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID)). MiFIDi eesmärgiks on muuhulgas pakkuda investoritele paremat kaitset ja ühtlustada Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides investeerimisteenuseid pakkuvatele ühingutele esitatavaid nõudeid.

Swedbank AS (edaspidi: Swedbank) osutab investeerimisteenuseid Investeerimisteenuste osutamise tingimuste alusel, mis reguleerivad panga ja kliendi vahelisi suhteid väärtpaberitega seotud teenuste osutamisel. Tingimused ning nendega seotud dokumendid on kättesaadavad allpool, samuti kõikides Swedbanki teenindussaalides. Swedbank soovitab teil põhjalikult tutvuda nii Investeerimisteenuste osutamise tingimuste kui ka muude alltoodud dokumentidega.

Lisainfo

1. Üldinfo Swedbanki kohta

Swedbanki kontaktandmed on esitatud menüüvaliku „Swedbankist” all. Klient võib Swedbankiga ühendust võtta ning Swedbankilt dokumente ja teavet saada eesti, vene ja inglise keeles. Swedbanki ja kliendi vahelise teabe edastamise viisid on sätestatud panga üldtingimustes, Investeerimisteenuste osutamise tingimustes või muude Swedbanki ja kliendi vahel sõlmitud kokkulepete tingimustes.

Swedbanki üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon (asukoht: Sakala 4, 15030 Tallinn, Eesti Vabariik, telefon: 6 680 500, faks: 6 680 501, e-post: info@fi.ee, veeb: www.fi.ee). Swedbank kuulub Swedbanki gruppi (www.swedbank.com).

2. Swedbanki poolt osutatavad investeerimisteenused

Swedbank tegutseb Eestis krediidiasutuse tegevusloa alusel ning võib selle põhjal osutada finantsteenuseid ning väärtpaberituru seaduses nimetatud investeerimisteenuseid ja investeerimiskõrvalteenuseid. Swedbank tegeleb järgmiste investeerimistegevustega ning investeerimisteenuste ja -kõrvalteenuste osutamisega:

 • väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine;
 • väärtpaberiga seotud korralduse täitmine kliendi nimel või arvel;
 • väärtpaberitega kauplemine oma arvel;
 • väärtpaberiportfelli valitsemine;
 • investeerimisnõustamine;
 • väärtpaberi garanteerimine või väärtpaberi pakkumise, emiteerimise või müümise garanteerimine;
 • väärtpaberi pakkumise või emiteerimise korraldamine;
 • väärtpaberite hoidmine ja haldamine kliendi jaoks ning nendega seotud tegevused;
 • investorile väärtpaberitehingu tegemiseks krediidi või laenu andmine;
 • äriühingu nõustamine kapitali struktuuri, ettevõtlussektori strateegia või ka muus seesuguses küsimuses ning äriühingute ühinemise ja osaluse omandamisega seotud nõustamine ning nendega seotud teenused;
 • välisvaluuta vahetusega seotud teenused;
 • investeerimis- ja finantsanalüüsi koostamine seoses väärtpaberitehingutega;
 • väärtpaberi pakkumise või emiteerimise garanteerimisega seotud teenused;
 • muude investeerimis- ning investeerimiskõrvalteenuste osutamine seoses tuletisinstrumentidega.

Palun pange tähele, et investeerimisteenuste tarbimine hõlmab endas spetsiifilisi riske, mille kirjelduse leiate allpool olevast dokumendist „Lühikokkuvõte väärtpaberitega seotud riskidest ja tasudest”, samuti Investeerimisteenuste osutamise tingimuste lisast nr 1. Swedbank soovitab enne investeerimisotsuse tegemist põhjalikult tutvuda riskide kirjeldustega. Ülevaate teile kuuluvate väärtpaberite Swedbankis hoidmise ning nende kaitsmiseks rakendatavate meetmete kohta, samuti Eesti Vabariigis kehtivate investeeringute tagamise skeemide kohta saate Investeerimisteenuste osutamise tingimustest.

Teavet investeerimisteenuste tarbimisega seotud kulude ja tasude kohta saate Investeerimisteenuste osutamise tingimustest ja Swedbanki hinnakirjast, mis on kättesaadav Swedbanki veebilehe www.swedbank.ee kaudu ja Swedbanki teenindussaalidest.

3. Klientide liigitamine investeerimisteenuste osutamisel

Vastavalt väärtpaberituru seadusele ja Investeerimisteenuste osutamise tingimustele liigitab Swedbank kliendid, kellele ta osutab investeerimisteenuseid või -kõrvalteenuseid, tavaklientideks, asjatundlikeks klientideks või võrdseteks vastaspoolteks. Liigitamise eesmärgiks on rakendada iga kliendi suhtes tema teadmistele, oskustele ja kogemustele vastavat investorkaitset.

Kui Swedbank ei teata või ei ole teatanud teile teisiti, olete liigitatud tavakliendiks, mis annab teile seaduse alusel kõige ulatuslikuma investorkaitse. Eelkõige tähendab see, et Swedbank on kohustatud andma teile rohkem investeerimisega seotud teavet, hindama vajadusel, kas te olete rahaliselt võimeline kandma investeeringuga seotud kohustusi ja mõistma kaasnevaid riske. Asjatundlikuks kliendiks liigitatud isikule (peamiselt finantsasutused, suurettevõtted või riiklikud institutsioonid) on Swedbank kohustatud esitama vähem investeerimisega seotud teavet ning Swedbank võib eeldada teatud taseme kogemuste ja oskuste olemasolu kliendil. Erisusi esineb ka tavaklientide ja asjatundlike klientide väärtpaberite ostu- ja müügikorralduste täitmisel, selle kohta vt allpool olevat dokumenti „Swedbank AS parima täitmise reeglid”. Võrdseks vastaspooleks liigitatud kliendile (nt teine pank) on Swedbankil õigus osutada teatud teenuseid ilma investorkaitset rakendamata.

Kliendil on õigus taotleda Swedbankilt enda teistsugust liigitamist vastavalt pangas kehtestatud korrale. Tavaklient võib taotleda enda ümberliigitamist asjatundlikuks kliendiks, kui tal on oma hinnangul piisavad kogemused, teadmised ja asjatundlikkus ise investeerimisotsuste tegemiseks ja nendega seotud riskide adekvaatseks hindamiseks ning täidetud on vähemalt kaks järgmistest tingimustest: klient on eelneva nelja kvartali jooksul teinud väärtpaberiturul keskmiselt vähemalt 10 olulises mahus tehingut kvartalis, kliendi väärtpaberiportfelli maht ületab 500 000 eurot, klient töötab või on töötanud vähemalt ühe aasta finantsvaldkonnas ametikohal, mis nõuab teadmisi finantsinstrumentidesse investeerimise kohta. Asjatundlik klient võib taotleda enda käsitamist tavakliendina, kui tema hinnangul ei ole ta ise võimeline teenuste ja tehingutega seotud riske piisavalt hindama või juhtima. Pangas kehtiva korra kohaselt on võimalik ka võrdse vastaspoole ümberliigitamine ning asjatundliku kliendi käsitlemine võrdse vastaspoolena teatud teenuste osutamisel. Pange palun tähele, et kliendi liigi muutmisega kaasneb muudatus ka teie suhtes rakendatava investorkaitse ulatuses vastavalt ülalkirjeldatule.

4. Huvide konfliktide haldamine

Ülalpool nimetatud investeerimisteenuste ja muude Swedbanki grupi poolt osutatavate teenuste mitmekesisus võib aeg-ajalt tekitada huvide konflikte Swedbanki või Swedbanki grupi siseselt, samuti Swedbanki või tema töötajate ja kliendi vahel või mitme Swedbanki kliendi vahel. Swedbank rakendab taoliste huvide konfliktide ennetamiseks meetmeid, mille kirjelduse leiate dokumendist „Võimalikud huvide konflikti situatsioonid ning nende ennetamise meetmed”, mis on kättesaadav allpool. Näiteks on Swedbank kehtestanud vastavad sise-eeskirjad (sh eetikareeglid töötajatele), eristab erinevaid potentsiaalselt konflikti sattuvaid funktsioone nii organisatoorselt kui ka füüsiliselt ning kontrollib konfidentsiaalse info hoidmist töötajate poolt. Tasud, mida Swedbankil on õigus saada teatud fondivalitsejate poolt valitsetavate fondide osakute või aktsiate müügist, on klientidele avalikustatud dokumendis „Fondide vahendamise tasud”, mis on samuti kättesaadav allpool.

5. Korralduste täitmise reeglid

Väärtpaberitega seotud ostu- või müügikorralduse vastuvõtmisele, edastamisele ja/või täitmisele kohalduvad lisaks Investeerimisteenuste osutamise tingimustele ka erileping, kui see on Swedbanki ja kliendi vahel sõlmitud ning Swedbanki Parima täitmise reeglid, mis on kättesaadavad allpool. Parima täitmise reeglid sätestavad tingimused ja põhimõtted, mille alusel Swedbank täidab ja edastab klientide väärtpaberikorraldusi. Reeglites kirjeldatakse taoliste korralduste esitamise meetodeid, tegureid, mida võetakse arvesse korralduste täitmisel ja edastamisel. Samuti viidatakse reeglites kauplemiskohtadele (nt börsid) ja maakleritele, keda Swedbank korralduste täitmiseks või edastamiseks kasutab. Swedbank järgib kliendi korralduste täitmisel või edastamisel Parima täitmise reegleid võimalikult suures ulatuses, välja arvatud näiteks juhul, kui klient annab oma korralduse kohta konkreetsed juhised. Parima täitmise reeglite kohaselt võidakse kliendi korraldusi täita väljaspool reguleeritud turgu või mitmepoolset kauplemissüsteemi. Swedbank eeldab, et klient tutvub enne ostu- või müügikorralduse esitamist Parima täitmise reeglitega.

6. Keerukad ja vähem keerukad väärtpaberid

Vastavalt väärtpaberituru seadusele jaotatakse väärtpaberid muuhulgas keerukateks ja vähem keerukateks väärtpaberiteks. Kui klient teeb tehingu omal algatusel seoses vähem keerukate väärtpaberitega, ei ole Swedbankil kohustust hinnata väärtpaberi või teenuse sobivust ega asjakohasust kliendile. Vähem keerukad väärtpaberid on:

 • reguleeritud väärtpaberiturule või samaväärsele kolmanda riigi väärtpaberiturule kauplemiseks võetud aktsia;
 • rahaturuinstrument;
 • tuletisinstrumenti mittesisaldavad võlakirjad või muud selliste võlakirjadega samaväärsed väärtpaberid;
 • eurofondide aktsiad ja osakud;
 • muud väärtpaberid, mis vastavad teatud seaduses kindlaks määratud tingimustele.