Investeerimis­konto

Lahendus aktiivsele investorile

Investeerimiskonto võimaldab aktiivsel investoril tulumaksukohustust edasi lükata ning reinvesteerida teenitud kasum vahepeal tulumaksu tasumata.

 • Tehingud finantsvaraga
 • Tehinguid aitab korrastada investeerimiskonto raport
 • Investeerimiskonto raportist info otse tuludeklaratsioonile

Muudatused 01.01.2015 jõustuva Tulumaksuseaduse kohaselt:

 • Investeerimiskontol toimuvat valuuta konverteerimist ei käsitleta enam väljamaksena.
 • Laieneb vara ring, mida on võimalik lisada investeerimiskonto süsteemi. Erandina üldreeglist on võimalik lisada sellist finantsvara, mis ei ole soetatud investeerimiskonto vahendite eest – nt pärand ja kinge. Muudatus laiendab erandi kõikidele sarnastele olukordadele - nt finantsvara omandamine osalusoptsiooniga ja likvideerimisjaotisena). Määravaks on tehingu sisu (puudub võimalus tasuda rahas).

Mis on investeerimiskonto?

Investeerimiskonto on aktiivsele investorile mõeldud lahendus, mis võimaldab tulumaksukohustust edasi lükata, kui väärtpaberite müügist laekuv raha kantakse investeerimiskontole ning seda saab uuesti investeerida ilma vahepeal tulumaksu tasumata. Maksukohustuse edasilükkamine on lubatud üksnes eeldusel, et investeerimiskontolt tehakse tehinguid finantsvaraga.

Tulumaksu tasumise kohustus tekib alles siis, kui investeerimiskontolt võetakse välja rohkem raha kui sinna on pandud.

Kuidas investeerimiskontot avada?

Investeerimiskonto on tavaline arvelduskonto. Mõistlik on investeerimiskontona võtta kasutusele uus arvelduskonto, mille saab avada pangakontoris. Internetipangas on võimalik anda investeerimiskontona kasutatavale arvelduskontole eraldi nimetus , näiteks „investeerimiskonto“, mis võimaldab sellist kontot lihtsamalt teistest kontodest eristada

Igapäevatehingud tuleks hoida investeeringutest lahus

Investeerimiskontona ei ole soovitatav kasutada arvelduskontot, millelt tehakse igapäevatehingud sest sellisel juhul tuleb kõik sellel toimunud sisse- ja väljamaksed deklareerida. Investeerimiskontona kasutatavale kontole ei ole soovitav sõlmida otse- või püsikorralduslepinguid, avada pangakaarte, teostada kontolt igapäevaseid ülekandeid (maksed teenuste ja kommunaalkulude eest jms), sularahatehinguid ega valida seda krediidilepingute (laenud, krediitkaardid, liising jne) puhul teenindavaks kontoks, sest investeerimiskonto väljamaksena tuleb deklareerida kõik kanded, mis ei ole seotud finantsvara soetamisega ning seetõttu võib juhtuda, et tulumaksu tuleb maksta investeerimisega mitteseotud väljamakse tõttu.

Investeerimiskonto kasutamisel tuleb jälgida, et kõik võlgnevused panga ees saaksid tähtaegselt täidetud, kuna miinussaldo tekkimisel ühel arvelduskontol võidakse see teatud juhul katta teisel arvelduskontol, sh ka investeerimiskontol olevate vahendite arvelt. Tähtis pole jälgida mitte üksnes enda nimel sõlmitud krediidilepinguid, vaid ka selliseid, milles ollakse kaastaotlejaks. Kuna selline tehing ei ole samuti seotud finantsvara soetamisega, võib tulumaksu tasumise kohustus tekkida taaskord investeerimisega mitteseotud väljamakse tõttu.

Investeerimiskonto tehingud peab deklareerima

 • Investeerimiskonto on tavaline arvelduskonto, mille kasutamisest investeerimiskontona peab deklaratsioonivormil teavitama maksuametit. Deklaratsioonil näidatakse kõik investeerimiskontol tehtud sisse ja väljamaksed.
 • Investeerimiskonto tehingute deklareerimise lihtsustamiseks soovitame kasutada Swedbanki investeerimiskonto raportit , mis aitab teha kokkuvõtte finants- ja muu varaga tehtud tehingutest investeerimiskontol, et lihtsustada tuludeklaratsiooni täitmist. Raporti andmed saab saata deklaratsioonile elektrooniliselt.

Üks või kaks väärtpaberikontot?

Kui Teil on olemas väärtpaberikonto ja soovite kasutada investeerimiskonto süsteemi, tuleb väärtpaberikontot teenindavaks arvelduskontoks valida investeerimiskonto. Swedbanki kontoris saate investeerimiskonto siduda olemasoleva väärtpaberikontoga või avada koos investeerimiskontoga ka uue väärtpaberikonto.

Investeerimiskontosid võite avada piiramatul arvul ja mis tahes Euroopa Liidu liikmesriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi (OECD) krediidiasutuses. Peale piirkonna on piiratud ka investeerimiskontol oleva rahaga tehtavate tehingute ringi. Tutvuge täpsema loeteluga, lugedes tulumaksuseadust.

Investeerimiskonto on lisavõimalus, mitte kohustus

Paralleelselt kehtib ka nn tavasüsteem investeeringute maksustamisel. Kahe süsteemi erinevus on just maksustamise hetkes: n-ö tavasüsteemi järgi tekib maksukohustus iga müügitehingu järel, uue korra järgi aga alles siis, kui investeerimiskontodelt võetakse kokku välja rohkem raha, kui on sinna pandud.

Mis on finantsvara?

Tulumaksukohustuse edasilükkamine on lubatud üksnes eeldusel, et investeerimiskontolt tehakse tehinguid ainult tulumaksuseaduse §-s 171 sätestatud „finantsvaraga”. Finantsvara peab vastama tulumaksuseaduses sätestatud nõuetele selle soetamise hetkel. Finantsvara hulka kuuluvad näiteks EEA ja OECD riikide börsidel kaubeldavad väärtpaberid, enamik investeerimisfondide osakuid/aktsiaid, ent ka alates 01.08.2010 sõlmitud investeerimisriskiga elukindlustuslepingud ning alates 01.01.2011 sõlmitud investeerimishoiused.

 • Swedbanki vahendatavad väärtpaberid:

  Aktsiad ja ETF -id, millega kaubeldakse allnimetatud riikide reguleeritud turgudel: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kanada, Leedu, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Türgi, UK, Ungari, USA, Venemaa, Horvaatia, Serbia.

  Tuletisinstrumendid, millega kaubeldakse eelnevalt loetletud riikide reguleeritud turgudel või mille alusvaradega kaubeldakse nendel turgudel ning mille osapooleks on Swedbank.

  Fondid, mille fondivalitsejaks on: Swedbank Investeerimisfondid AS, T. Rowe Price Funds, East Capital Funds, Franklin Templeton Investment Funds, JP Morgan Funds, Julius Baer Funds, HSBC Global Investment Funds, BlueBay Funds.

  Muud väärtpaberid, nt Swedbanki intressivõlakiri

 • Investeerimishoiused.

  Alates 01.01.2011 sõlmitud investeerimishoiuselt teenitud intress kuulub maksustamisele tulumaksuga.

  Investeerimishoiuste puhul saab internetipangast või pangakontorist kontrollida, kas pank peab vastavatelt investeerimishoiuselt tulumaksu kinni - pank küsib seda investeerimishoiuse sõlmimisel.

 • Investeerimisriskiga elukindlustuslepingud (IRE):

  Privaatportfell, Fondiplaan, Koolifond, Koolifond+, tingimusel, et kõik maksed on tehtud investeerimiskontolt ning need on seotud finantsvaradega.

  Loe edasi

Mis ei ole finantsvara?

Finantsvara hulka mittekuuluva vara soetamine investeerimiskontolt loetakse väljamakseks. Kui tekib kahtlus finantsvara sobivuse osas, tuleks konsulteerida EMTA-ga. Küsimusi on võimalik esitada ka EMTA foorumisse aadressil:http://foorum.emta.ee/.

Finantsvara hulka ei kuulu börsil mittekaubeldavad aktsiad ja osaühingute osad, pensioni II ja III samba fondiosakud ning vabatahtliku kogumispensioni kindlustuslepingud.

Swedbank poolt vahendatavate lepingute hulgast: turgudel mittekaubeldavad aktsiad, osaühingute osad, kohustuslike pensionifonde osakud (K1, K2, K3, K4), vabatahtlike pensionifondide osakud (V1, V2, V3), vabatahtliku kogumispensioni kindlustuslepingud (Privaatportfell pensioniks, Pensionikindlustus fondidesse, V+ pensionikindlustus, Pensionikindlustus+, Pensionikindlustus garanteeritud intressiga, Pensionikindlustus koos elukindlustusega, Personaalne pensioniplaan, Personaalne säästuplaan 2, Personaalne säästuplaan 3, Kapitali kasvuplaan).

Kui Teil tekib küsimusi, siis võtke ühendust Swedbanki investeerimistoega telefonil 613 1606 või e-posti aadressil investeerimistugi@swedbank.ee.

Börsil kaubeldav fond ehk ETF (exchange traded fund) kujutab endast väärtpaberite või muu alusvara kogumit, sarnanedes seeläbi investeerimisfondile, ent erinevalt investeerimisfondist kaubeldakse ETF-idega nagu üksikaktsiatega börsi lahtiolekuaegadel. Erinevalt investeerimisfondidest puuduvad ETF-idel ka fondidele omased sisenemis- ja väljumistasud ning tehingutele kohalduvad vastava riigi/börsi aktsiate teenustasud.

Käesolev abimaterjal on mõeldud Swedbanki klientidele ja see peegeldab Swedbanki parimat teadmist tulumaksuseaduse investeerimiskontot puudutavast regulatsioonist. Lisaks abimaterjalile on kliendil soovitav tutvuda ka tulumaksuseadusega, Rahandusministeeriumi poolt koostatud investeerimiskonto juhendiga aadressil www.fin.ee/maksundus -> kasulikud viited -> investeerimiskonto juhend või esitada oma küsimus Maksu- ja Tolliameti (EMTA) foorumisse aadressilhttp://foorum.emta.ee/.

Üksnes EMTA-l on õigus anda investeerimiskonto ja finantsvara osas kliendi tehingutele lõplikke hinnanguid ning Swedbank ei vastuta ühelgi juhul EMTA hinnangute või nende muutumise eest, ega ka olukorras, kus EMTA vastavad hinnangud erinevad panga omadest.

Kuigi Swedbank on üritanud hõlmata abimaterjalis kõik väärtpaberid ja investeerimistooted, mida pank vahendab või millel pank on vastaspooleks, võivad mõned neist olla välja jäänud. Peaasjalikult puudutab see väärtpabereid ja investeerimistooteid, mida pakutakse panga personaalse varahalduse klientidele.

Abimaterjali näol ei ole tegemist pangapoolse maksu-, investeerimis-, õigus- ega muu nõustamisega. Abimaterjalis esitatud informatsioon ei kujuta endast investeerimissoovitust, pakkumust ega üleskutset teha ühtegi tehingut. Enne abimaterjalile tuginemist võib olla mõistlik konsulteerida asjatundjaga.

Swedbank on rakendanud mõistlikku hoolt vältimaks abimaterjalis vigade ja puuduste esinemist, ent selliste vigade või puuduste esinemisel ei vastuta pank nende eest. Swedbank vaatab abimaterjali üle vähemalt korra aastas ning teeb selles vajadusel muudatusi, ent ei vastuta vahepealsel ajal toimunud sündmuste eest.

 • Mis on investeerimiskonto?

  • Investeerimiskonto kasutamine võimaldab edasi lükata tulumaksu tasumist finantsvaralt teenitud kasult. Maksukohustus tekib siis, kui investeerimiskontolt välja makstud summa on suurem kui kontole sisse makstud summa.
  • Tulumaksu tasumist saab edasi lükata, kui investeerimiskontol oleva raha eest ostetakse finantsvara. Finantsvara on defineeritud tulumaksuseaduses. Mis tahes muu vara ostmist investeerimiskonto vahendite eest loetakse investeerimiskonto väljamakseks.
  • Investeerimiskonto on tavaline arvelduskonto, mis peab olema avatud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või OECD liikmesriigis.
  • Investeerimiskontost tuleb teavitada maksuametit. Selleks tuleb vastav konto tuludeklaratsioonis investeerimiskontona ära märkida. Arvelduskontost saab investeerimiskonto alles siis, kui maksuametit on sellest teavitatud. Igal aastal, kui investeerimiskontolt on tehtud sisse- või väljamakseid, peab need kajastama deklaratsioonil.
  • Investeerimiskontona ei ole soovitatav kasutada arvelduskontot, millelt tehakse igapäevatehingud (kaardimaksed, ülekanded, e-arved jms), sest sellisel juhul tuleb kõik sellel toimunud sisse- ja väljamaksed deklareerida. Uue arvelduskonto saab avada pangakontoris.
  • Investeerimiskontode arv ühe inimese kohta ei ole piiratud.
 • Kas kõik peavad väärtpaberite ostmiseks hakkama kasutama investeerimiskontot?

  • Kasutusel on kaks süsteemi - tavaline süsteem ja investeerimiskonto süsteem - ning igaüks saab valida, millist süsteemi kasutada. Mõlemat süsteemi saab kasutada ka paralleelselt (nt finantsvaraga tehingute tegemisel saab tulumaksu tasumist edasi lükata ning nende väärtpaberitega, mis ei kvalifitseeru finantsvaraks, saab tehinguid teha tavalist süsteemi kasutades, makstes tulumaksu tulu tekkimisele järgneval aastal).
 • Kas olemasolevaid väärtpabereid saab üle viia investeerimiskonto süsteemi?

  • Enam mitte. 31.12.2010 seisuga omatud väärtpabereid ja investeerimisriskiga elukindlustuslepinguid sai kanda investeerimiskonto süsteemi, kui investeerimiskonto võeti kasutusele 2011. aastal – vastasel juhul jäid need nn tavalisse süsteemi ning kuuluvad deklareerimisele ja maksustamisele tavapärasel viisil.

  Alates 01.01.2011 on võimalik investeeringutelt (väärtpaberid, investeerimishoius, investeerimisriskiga elukindlustus) saadud tulu maksustamist edasi lükata, kasutades investeerimiskontot. Investeerimiskonto kasutamisest saab täpsemalt lugeda SIIT.

  Enne 01.01.2011 soetatud väärtpaberitelt saadud kasu maksustamise edasi lükkamiseks sai nende väärtpaberite soetusmaksumuse deklareerida investeerimiskonto sissemaksena 2011. aasta eest esitatavas deklaratsioonis. Selle võimaluse kasutamiseks tuli väärtpaberikontoga seotud arvelduskonto deklareerida investeerimiskontona ja rakendada investeerimiskonto regulatsiooni alates investeerimiskonto kasutuselevõtmise hetkest.

 • Kas investeerimiskontole saab kanda kahju, mis on tekkinud varasemast väärtpaberite müügist?

  • Enam mitte. 31.12.2010 seisuga omatud deklareeritud väärtpaberikahju sai kanda investeerimiskonto süsteemi, kui investeerimiskonto võeti kasutusele 2011. aastal – vastasel juhul jäi see nn tavalisse süsteemi.
 • Mis on investeerimiskonto sissemakse?

  • Investeerimiskonto sissemakse on igasugune investeerimiskontole kantud raha. Kui investeerimiskontona võetakse kasutusele arvelduskonto, millel juba on raha, loetakse sissemakseks ka see summa. Selline pangakonto jääk deklareeritakse investeerimiskonto esimese kandena.
  • Finantsvaralt saadud tulu on sissemakse juhul, kui see on tulumaksuga maksustatud.
  • Finantsvara ostu ja müügiga kaasnev otsene dokumentaalselt tõendatud kulu, käsitatakse investeerimiskonto sissemaksena, kui seda kulu ei ole tehtud sissemakse arvel.
  • Kuni 31.12.2014 loetakse sissemakseks ka valuuta konverteerimist muul põhjusel kui finantsvara ostmiseks. Sellisel juhul deklareeritakse müüdud valuuta investeerimiskonto väljamaksena ning ostetud valuuta sissemaksena. Alates 01.01.2015 ei käsitleta investeerimiskontol valuuta ostmist ja müümist (konverteerimine) ei investeerimiskonto sisse- ega väljamaksena ning valuuta konverteerimist ei pea deklareerima.
  • Sissemakse ei ole finantsvaralt saadud maksustamata tulu (vara võõrandamisest saadud tulu, investeerimiskontole makstav intress jne) ja raha, mis kanti investeerimiskontole isiku teiselt investeerimiskontolt.
 • Mis on investeerimiskonto väljamakse?

  • Investeerimiskonto väljamakse on investeerimiskontolt tehtud kanne/väljamakse, millega ei osteta finantsvara või ei kanta raha isiku teisele investeerimiskontole.
  • Väljamakseks loetakse investeerimiskonto vahendite eest selliste väärtpaberite ostu, mis ei vasta ülalmainitud finantsvara mõistele (näiteks pensioni III sammas, avalikult mittepakutavad aktsiad jne).
  • Kui väärtpaberikontoga seotud konto on investeerimiskonto, siis loetakse sellelt kinni peetud väärtpaberikonto kuuhooldustasu investeerimiskonto väljamakseks.
  • Kuni 31.12.2014 loetakse väljamakseks ka valuuta konverteerimist muul põhjusel kui vahetult finantsvara ostmiseks. Sellisel juhul deklareeritakse müüdud valuuta investeerimiskonto väljamaksena ning ostetud valuuta sissemaksena. Alates 01.01.2015 ei käsitleta investeerimiskontol valuuta ostmist ja müümist (konverteerimine) ei investeerimiskonto sisse- ega väljamaksena ning valuuta konverteerimist ei pea deklareerima.
  • Investeerimiskontot omades tasub meeles pidada, et tegemist on tavalise arvelduskontoga. Seega peetakse vajadusel sellelt kontolt raha kinni ka tekkinud võlgade katmiseks. Näiteks laenu korral, kui konto omanik on laenusaaja või kaastaotleja, võidakse võlgnevuse tekkimisel, (kui laenulepingu tingimustes on lubatud raha olemasolu kontrollida kõikidelt arvelduskontodelt) vajalik summa kinni pidada ka investeerimiskontolt. Sellisel juhul on tegemist väljamaksega, mis võib endaga kaasa tuua tulumaksukohustuse.
  • Investeerimiskontolt tehtud n-ö igapäevapanganduse tehinguid (makseid, otse- ja püsikorralduslepingute alusel tehtavaid kandeid, pangakaartide tasude debiteerimist, kaardimakseid jms) loetakse väljamakseteks.
 • Kas investeerimiskonto puudutab ainult väärtpaberikontol tehtavaid tehinguid?

  • Investeerimiskonto süsteemis on võimalik sõlmida ka investeerimisriskiga elukindlustuslepingud, kuid tasub hoolega läbi mõelda, kas see on mõistlik. Näiteks on Koolifondi korral väljamakse saajaks kolmas isik, mistõttu võib tekkida topeltmaksustamise oht!
  • Investeerimiskonto süsteemis on võimalik avada ka investeerimishoiuseid.
 • Kas investeerimiskontoga saab siduda III samba pensionifonde?

  • Kuna III samba pensionifondid ei ole tulumaksuseaduse mõistes finantsvara, siis käsitletakse makseid III sambasse investeerimiskonto puhul väljamaksetena. Kui väärtpaberikontol, kus on ka finantsvarana käsitletavaid väärtpaberid, soovitakse hoida ja juurde osta vabatahtliku pensionifondi osakuid, on mõistlik enne ostmist kanda investeerimiskontole summa, mis plaanitakse paigutada kolmanda samba fondi (sisse- ja väljamakse on sellisel juhul võrdsed). Maksudeklaratsioonide lihtsana hoidmiseks on siiski mõistlikum teha finantsvaraga tehinguid eraldi arveldus- ja väärtpaberikontol.
 • Kas investeerimiskontole saab sõlmida hoiuseid?

  • Investeerimiskontolt sõlmitud tähtajaline- ja kogumishoius ning nendelt teenitud intressid loetakse väljamakseks.
  • Investeerimishoius on finantsvarana ning seega saab seda avada ka investeerimiskonto süsteemis.
 • Mis valuutas võib raha investeerimiskontol hoida?

  • Investeerimiskontol võib hoida ja tehinguid teha mis tahes valuutaga. Valuuta konverteerimine investeerimiskontol on lubatud vahetult enne finantsvara soetamist ning ainult selle finantsvara soetamiseks vajalikus ulatuses. Investeerimiskonto kasutamine valuuta konverteerimistelt tulu teenimise eesmärgil ei ole lubatud.
  • Kuni 31.12.2014 loetakse valuuta konverteerimist muul põhjusel kui finantsvara ostmiseks väljamakseks. Sellisel juhul deklareeritakse müüdud valuuta investeerimiskonto väljamaksena ning ostetud valuuta sissemaksena. Alates 01.01.2015 ei käsitleta investeerimiskontol valuuta ostmist ja müümist (konverteerimine) ei investeerimiskonto sisse- ega väljamaksena ning valuuta konverteerimist ei pea deklareerima.
 • Kas investeerimiskonto süsteemi saab kanda päritud või muul sarnasel moel omandatud finantsvara?

  • Kehtib üldreegel, et tulumaksu tasumist saab edasi lükata, kui finantsvara omandatakse investeerimiskontol oleva raha eest. Tulumaksuseadus näeb aga ette ka erandid, mis lubavad investeerimiskonto süsteemi liita ka sellist finantsvara, mis ei ole soetatud investeerimiskontol oleva raha eest.
  • Kuni 31.12.2014 on sellisteks eranditeks vaid kinke teel ja pärandina soetatud finantsvara. See tähendab, et pärandina või kinke teel saadud finantsvaralt saadud tulult tekkiva tulumaksukohustuse edasilükkamiseks tuleb nimetatud finantsvara soetamismaksumus deklareerida tuludeklaratsioonis investeerimiskonto sissemaksena.
  • Alates 01.01.2015 kehtib erand kõikidele pärandi ja kinkega sarnastele olukordadele. Investeerimiskonto sissemaksena on võimalik deklareerida ka tulu finantsvaralt, mida ei saanud tehingu sisu tõttu soetada raha eest, nt finantsvara omandamine likvideerimisjaotisena, osalusoptsiooniga vmt. Erand ei laiene olukordadele, kus tehingu sisust tulenevalt on maksumaksjal võimalik finantsvara eest rahaga tasuda, kuid ta otsustab teisiti.
 • Kuidas toimub deklareerimine?

  • Investeerimiskonto kasutamise korral maksustatakse summa, mille võrra väljamaksed ületavad sellele kontole tehtud sissemakseid. Tehingutasud, komisjonitasud jm tehinguga otseselt seostatavad kulud on sissemaksed, väärtpaberikonto kuuhooldustasu aga väljamakse. Investeerimiskonto kasutaja deklareerib tuludeklaratsioonis kõikidele investeerimiskontodele tehtud sissemaksed ja nendelt tehtud väljamaksed ajalises järjekorras ning arvutab tehingu kohta välja ka sissemakse jäägi. Kuni sissemaksed ületavad väljamakseid, maksukohustust ei teki, küll aga tuleb sisse- ja väljamaksed deklareerida!
  • Tehingud tuleb näidata eraldi kannetena nende toimumise ajalises järjekorras.
  • Tehingute tegemisel eurost erinevas valuutas tuleb arvestada, et deklaratsioonivormil peavad sisse- ning väljamaksed olema kajastatud eurodes. Eurost erinevas valuutas tehtud sisse- ning väljamaksed tuleb deklaratsioonil ümber arvestada eurodesse vastava valuuta investeerimiskontolt ostmise või müümise Euroopa Keskpanga päeva-kursiga.
  • Investeerimiskonto süsteemi kasutades tuleb deklareerida toimunud sisse- või väljamaksed. Kui tehinguid ei ole toimunud, tuleb deklareerida investeerimiskonto number ning eelmisest perioodist edasi kantav summa.
  • Investeerimiskonto tehingute deklareerimise lihtsustamiseks soovitame kasutada Swedbanki investeerimiskonto raportit , mis aitab teha kokkuvõtte investeerimiskontol tehtud tehingutest. Raporti andmed saab saata deklaratsioonile elektrooniliselt. Raporti andmeid saab saata tuludeklaratsioonile ainult üks kord, deklaratsioonide esitamise perioodil 15.02-31.03.
 • Kuidas saata investeerimiskonto raporti andmed deklaratsioonile?

  • Investeerimiskonto raporti andmeid saab saata tuludeklaratsioonile üks kord (seejärel muutub andmete saatmise nupp mitteaktiivseks). Raportit saab edastada deklaratsioonile ainult deklaratsioonide esitamise perioodil 15.02-31.03.
  • Investeerimiskonto raporti saatmise järgselt muutub nupp mitteaktiivseks ning kuvatakse kirje „andmed saadetud xx kuupäeval“. Andmete ilmumine maksuameti keskkonda võib võtta aega, olenevalt maksuameti serverite koormusest kuni ühe tööpäeva.
  • Kui deklaratsioonile kantud investeerimiskonto tehingute andmetes on vaja teha parandusi, saab parandused teha deklaratsioonivormil.
  • Investeerimiskonto raporti tehingute andmed kantakse maksuameti lehel osasse: „Tutvun Maksu- ja Tolliameti andmetega minu tulude ja kulude kohta“, kust tuleb need ise edasi kanda deklaratsioonile.
 • Kas investeerimiskontot on võimalik sulgeda?

  • Investeerimiskontot saab mis tahes ajal sulgeda (ka aasta keskel). Investeerimiskonto sulgemiseks loetakse:
   • investeerimiskontona kasutatava arvelduskonto sulgemist;
   • deklaratiivset sulgemist – klient kasutab arvelduskontot edasi, kuid ei soovi seda enam kasutada investeerimiskontona;
   • investeerimiskontot kasutanud isiku surma, sest see võrdsustatakse kõigi tema investeerimiskontode sulgemisega.
  • Investeerimiskonto sulgemisel tuleb arvestada maksukohustuse tekkimise võimalusega. Kui nt ühe konto sulgemise ajal on olemas ka teine investeerimiskonto ja soovitakse maksustamiskohustust edasi lükata, tuleb suletaval kontol olev rahaline jääk kanda teisele investeerimiskontole. Vastasel korral deklareeritakse kontol sulgemise ajal olev jääk väljamaksena.
  • Viimase investeerimiskonto sulgemise ajal olemasolev finantsvara, mis on ostetud investeerimiskontol olevate vahendite eest, tuleb viia n-ö tavalisse maksusüsteemi. Selleks deklareeritakse finantsvara soetusmaksumus investeerimiskonto sulgemise päeval väljamaksena.
 • Kuidas saab eristada investeerimiskontot tavalisest arvelduskontost?

  • Arvelduskontost saab investeerimiskonto alles siis, kui sellest on teavitatud maksuametit.
  • Kontole on võimalik lisada nimi või meelespea internetipangas, minnes erakliendi avalehele ja klikkides teema „Minu kontaktid ja seaded” all linki „Kontod”.
 • Mis on finantsvara?

  • Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (EEA) või OECD liikmesriigis avalikult pakutav väärtpaber.
  • EEA või OECD riigi börsil või alternatiivturul kauplemisele võetud väärtpaber.
  • EEA või OECD riigis asutatud investeerimisfondi aktsia või osak.
  • EEA või OECD riigis asuvas pangas avatud investeerimishoius.
  • EEA või OECD riigis asuva kindlustusseltsiga sõlmitud investeerimisriskiga elukindlustusleping.
  • Tuletisinstrument, mille vastaspooleks on EEA või OECD riigi finantsasutus.
  • EEA või OECD riigi residendi poolt emiteeritud lühiajaline võlaväärtpaber.
  • EEA või OECD riigis asuva panga poolt makstud investeerimiskonto intress.
  • Väljaspool EEA või OECD riike kaubeldav väärtpaber või investeerimisfondi osak/aktsia üksnes juhul, kui vastava väärtpaberituru või fondivalitseja üle teostatakse järelevalvet ning väärtpaber või investeerimisfondi osak/aktsia ostetakse EEA või OECD riigis asuva finantsasutuse kaudu.
  • Finantsvara täpsemad nõuded on kirjas tulumaksuseaduses!

Küsige nõu

Küsimuste korral helistage julgesti meie investeerimistoele
E-R 8.30 - 18.00
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kui jätkate veebilehe sirvimist või vajutate „Jah, nõustun“ ikooni, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. Tutvuge ka meie küpsiste kasutamise eeskirjaga.