Koolifond +

aastat
aastat
EUR
%
EUR

Oodatav alusvara tootlus

%
%
%

Positiivne prognoosNegatiivne prognoosNullmäära prognoos

Prognoositud lepingu reserviväärtus lepingu lõpptähtpäeval
Prognoositud kogumisreservi väärtus lepingu lõpptähtpäeval  EUR
Prognoositud sissemaksed kokku  EUR
Prognoositud tulumaksutagastus  EUR
Prognoositud garantiiväärtus lepingu lõpptähtpäeval  EUR
Prognoositud lepingu tasud kokku  EUR
Oodatav lepingu väljamakse lepingu lõpptähtpäeval  EUR

Graafik (Positiivne prognoosNegatiivne prognoosNullmäära prognoosTeie prognoos)

Prindin
Lepinguaasta Kuumakse Aastamakse Riskitasud vastavalt hinnakirjale Haldus- ja garantiitasud vastavalt hinnakirjale Prognoositud kogumisreserv lepinguaasta lõppedes

Koolifond+ on investeerimisriskiga elukindlustusleping, mille investeerimisrisk on kindlustusvõtja kanda. Tabelis kuvatavad näitajad ei ole garanteeritud ja need on selgitava iseloomuga ning põhinevad kalkulaatorisse sisestatud näitajate väärtusele. Enne lepingu sõlmimist tutvuge lepingu tingimuste ja hinnakirjaga kodulehel www.swedbank.ee ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga. Teenusepakkujaks on Swedbank Life Insurance SE. Koolifondi+ garantii kehtib lepingus kokkulepitud lepingu lõpptähtpäeva saabumisel.

Kalkulaator kasutab näitajaid ja arvutusloogikat (plaanitud kindlustusmakse suurus, kogumisperioodi pikkus, eeldatav tootlus ja selle stsenaariumid), mis erinevad oluliselt kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabele esitatud nõuetest. Kindlustustoote osas valiku tegemisel tutvuge palun toote Põhiteabedokumendi jaotises "Millised on riskid ja millist kasu ma saan" tootluse stsenaariumide tabelis toodud prognooside tulemustega.