Pangandusterminid

Kui Teil tekib küsimusi, mida üks või teine pangandustermin tähendab, saate abi meie väikesest pangandussõnastikust. Siit leiate kõige enam kasutatavate terminite seletused. Terminid on järjestatud tähestiku alusel.

A
Aažio Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe.
Account operator /kontohaldur Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid.
ADR USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. ADR-e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks.
Aktsia Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis.
Akreditiiv Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel.
Aktsiakapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad.
Aktsiaoptsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia.
Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva.
Amortisatsioon Põhivara väärtuse vähenemine.
Arbitraaž Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest.
Arvelduskonto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks.
Arvelduskrediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna.
Asset allocation (Varade paigutamine) Investeerimiseks olemasolevate vahendite jagamine erinevate instrumentide ja turgude vahel.
At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga.
Autoriseerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta.
Avalik emissioon Selline emissioon, milles väärtpaberite väljalaske maht ületab Vabariigi Valitsuse kehtestatud alammäära ning õigusaktides, emitendi põhikirjas või emitendi otsuses väärtpaberite väljalaske kohta pole seatud piiranguid väärtpaberite levitamisele järelturul.
Avatud investeerimisfond Lepinguline investeerimisfond (avatud investeerimisfond) - fondi osakute avaliku väljalaske teel kogutud raha ja selle raha investeerimisest saadud muu vara kogum, mis on osakuomanike kaasomandis ja mida valitseb fondivalitseja. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad.
B
Baaspunkt Üks sajandik ühest protsendist - 0.01%
Baaspunkti väärtus
(Basis point value, BPV)
Võlakirja (või intressiderivatiivi) väärtuse muutus, mida põhjustab tootluse muutus 1 baaspunkti (1/100 protsendi) võrra.
BPV = MD (modifitseeritud duratsioon)/100.
Beeta Vara väärtuse muutlikkuse (volatiilsuse) mõõt turu suhtes. Kui beeta on 1, muutuvad vara ja turg ühtemoodi.
BIC Panga identifitseerimiskood (i.k Bank Identification Code, tuntud ka SWIFT-koodina).
Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil.
Bilanss Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel.
Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Valem mõeldi välja Fischer Blacki ja
Myron Scholes´i poolt ning see võtab arvesse alusvara hinda, volatiilsust, optsiooni tehinguhinda ja lõppemispäeva, intressimäärasid ja dividende. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist.
Blokeerimine Konto käsutuspiirang, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel peatatud kliendi õigus teha kõiki tehinguid või muid toiminguid.
Blue chip Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest.
Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol.
Börs Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks, müümiseks ja hoidmiseks.
C
CD/deposiidisertifikaat
(certificate of deposit)
Kaubeldav väärtpaber, mis emiteeritakse pankade poolt; tõend, et antud panka on tehtud fikseeritud tähtajaga deposiit. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul.
Clean price/ Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised.
Clearing/kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised.
Corporate actions/väärtpaberite
hinda mõjutavad sündmused
Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne.
Counterpart/tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja.
CP/kommertspaber Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt alla-aastase tähtajaga tagatiseta väärtpaber ja emiteeritakse kokkulepitud programmi raames
Current yield/Jooksev tootlus Lihtsustatud võlakirja tootluse näitaja - saadava kupongimakse protsentuaalne suhe võlakirja eest makstud puhashinda (clean price). Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul.
Cusip code Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. On kohalikul turul väga levinud.
Custodian/väärtpaberihaldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust.
D
Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses.
Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Vastandmõiste inflatsioonile.
Delivery versus payment /makse vastu arveldus Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides.
Dematerialiseeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt.
Deposiidisertifikaat/CD (certificate of deposit) Kaubeldav väärtpaber, mis emiteeritakse pankade poolt; tõend, et antud panka on tehtud fikseeritud tähtajaga deposiit. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul.
Deposiit Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha.
Depository Receipt (DR) DR on vabalt võõrandatav instrument, mis esindab õigust teises riigis deponeeritud väärtpaberile. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada.
Derivatiiv/tuletisinstrument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. aktsia, võlakiri, valuuta jne. Derivatiivid võivad olla noteeritud börsil või nendega kaubeldakse OTC turul. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid.
Devalvatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine.
Devalveerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Selle tulemusena muutuvad imporditavad kaubad selles riigis kallimaks. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab.
Digitaalallkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga.
Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega.
Diskonteerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega.
Diskontovõlakiri Võlakiri, mille müügihind on väiksem kui tema nimiväärtus (ka null-kupongiga võlakiri). Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest.
Diversifitseerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist.
Dividend Kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse
Dividendide reinvesteerimine Saadud dividendid, mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende.
Duratsioon/kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis.
E
E-arve internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida.
Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust.
Elektrooniline maksevahend maksevahend, mis võimaldab kliendil teha sidekanalite vahendusel ülekandeid ning muid pangatoiminguid (nt pangakaart, internetipank, telefonipank).
Elektrooniline pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta.
Elektroonilised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank.
Emissioon a) investorile: protsess, mille käigus investor saab võimaluse osta võlakirju b) emitendile: protsess, mille käigus korraldatakse võlakirjade müük ja ettevõtte arvele laekub laenatud raha.
Emissiooniprospekt/prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline.
Emitent juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees.
EPS tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid.
Eraisik füüsiline isik
Eraklient eraisikust klient
Esmasturg Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule.
Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri.
Euro Euroopa Rahaliidu ühisraha, mis hakkas kehtima 1. jaanuaril 1999. Euroopa Rahaliidu moodustavad riigid, mis 1998. aastal vastasid Euroopa Liidu Maastrichti lepingus määratud majanduskriteeriumitele.1999. aasta algusest hakkas euro kehtima arveldusvaluutana. 1. jaanuaril 2002 lasi Euroopa Keskpankade Süsteem käibele paberrahad 5, 10, 20, 50, 100, 200 ja 500 euro väärtuses. Mündid 1, 2, 5, 10, 20 ja 50 sendi ning 1 ja 2 euro vääringus.
Eurobond Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. Emissiooni levitatakse vähemalt kahes välisriigis. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu.
Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval.
Eurovaluuta Iga valuuta, mille omanikuks on antud valuuta asukohariigi mitteresident (nt Eurodollar - Eesti residendi hoius USA dollarites).
Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende.
F
Faktooring faktooringulepinguga kohustub üks isik (faktooringu klient) loovutama teisele isikule (faktoor) rahalise nõude kolmanda isiku (faktooringuvõlgnik) vastu, mis tuleneb lepingust, mille alusel faktooringu klient müüb faktooringuvõlgnikule oma majandus- või kutsetegevuses eseme või osutab teenuse, faktoor kohustub tasuma nõude eest ja andma faktooringu kliendile nõude täitmise arvel krediiti.
Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik.
Fond teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid.
Fondijuht Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib.
Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta.
Forward-tehing (tähtpäevatehing) Kahepoolne kokkulepe tulevikus kahe finantsvara omavaheliseks vahetamiseks. Olulisteks parameetriteks forwardtehingu hinna leidmisel on finantsvara hetkehind (spot) ja mõlema finantsvara intressimäärad. Tehingut, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest spot-tehingust nimetatakse swapiks.
Free of payment/makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole.
FRN (Floating Rate Notes) Nn "ujuva intressiga" võlakiri, mille kupongimakse suurus muutub perioodiliselt vastavalt muutustele turuintressides. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga
Fundamentaalanalüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist.
Futuur Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus.
G
Garantii Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale.
GTC (good till cancelled -kehtiv kuni tühistamiseni) Väärtpaberi ostu- või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus kehtib kuni selle täitmiseni või seni kuni investor tühistab selle või 60 päeva, kui korralduse täitmine on takistatud selle tingimuse tõttu.
H
Hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha.
Hüpoteek Kinnispant e kinnisvarale seatav pant.
I
IBAN Rahvusvaheline konto number (International Bank Account Number).
ID-kaart isikut tõendav siseriiklik dokument (isikutunnistus), millele on kantud digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat ning digitaalset allkirjastamist võimaldav sertifikaat.
Indeks Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Tuntumad indeksid on näiteks, Nasdaq-100 indeks ja S&P 500.
Indekseerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine.
Inflatsioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus.
Inkassatsioon Rahavedu
Inkasso Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu.
Insider Ettevõtte töötaja, kellel on sellist informatsiooni ettevõtte kohta, mis ei ole avalikkusele teada.
Institutsionaalne investor Organisatsioon, mis investeerib mitme individuaalse investori poolt investeeritud varasid.
In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast.
Intress sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma
Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides.
Intressimäär/kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. a) investorile - tulu võlakirjainvesteeringult b) emitendile - kulu laenatud raha eest. Nt Kui 100-eurose nimiväärtusega võlakirjal on aastane kupong 6%, siis on saadav intressisumma 6 eurot aastas.
Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. See viib alla võlakirjade hinna ning müügi korral kaotaks investor raha. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk.
Intressiswap Tuletisinstrument, mille puhul üks osapool nõustub maksma fikseeritud intressi teisele osapoolele ja saama vastu muutuvat intressi (enamasti LIBORit).
Investeerimisfond Investeerimisfondide seaduse alusel ühisteks investeeringuteks moodustatud vara kogum (lepinguline fond) või asutatud aktsiaselts, vastavalt mida või mille vara valitseb riski hajutamise põhimõttest lähtudes fondivalitseja.
IPO (initial public offering) Ettevõtte aktsiate esmakordne pakkumine avalikkusele.
Isikut tõendav dokument Riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto ning allkiri.
Isikutunnistus Eestis püsivalt viibiva (elava) Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt viibiva välismaalase siseriiklik dokument.
ISIN (International Securities Identification Number) Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimise number, mis antakse igale väärtpaberile nende registreerimisel ja on iga väärtpaberi puhul unikaalne
J
Jooksev tootlus/(current yield) Lihtsustatud võlakirja tootluse näitaja - saadava kupongimakse protsentuaalne suhe võlakirja eest makstud puhashinda (clean price). Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul.
Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused.
Jooksevkurss iga tehingu kohta eraldi noteeritud kurss.
Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele.
Järelturg Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük.
K
Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada.
Kaaslaenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Vastutavad võrdselt.
Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti.
Kasutusrent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle.
Kestus/duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis.
Kiirteade teenus, mis võimaldab saada infot kontoseisu muutuste kohta kas mobiiltelefonile või e-posti aadressile.
Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses.
Kinnine investeerimisfond Aktsiaseltsina asutatud investeerimisfond (kinnine investeerimisfond) on äriühing, mille peamisteks erisusteks tavalisest äriühingust on: (1) tegevusala on enese aktsiate avaliku väljalaske teel saadud raha investeerimine tulu saamise eesmärgil ja seaduses sätestatud piiranguid arvestades, (2) võib tegutseda oma tegevusalal ainult fondivalitseja abil ja fondivalitsejaga sõlmitud lepingu alusel ja (3) mis ei ole kohustatud oma väljalastud aktsiaid tagasi ostma. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid.
Kliendireiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta.
Klient Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik.
Kliiring /clearing Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised.
Kogumishoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda.
Komisjonitasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu.
Kommertspaber/CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames.
Konteerimine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada.
Kontohaldur/account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid
Kontor Swedbanki harukontor
Kontoväljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest.
Konverteeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel.
Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast.
Krediidireiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele.
Krediidirisk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt.
Krediidivõime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest.
Krediitkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses.
Kupong/intressimäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. a)investorile- tulu võlakirjainvesteeringult b)emitendile- kulu laenatud raha eest. Nt kui 100-eurose nimiväärtusega võlakirjal on aastane kupong 6%, siis on saadav intressisumma 6 eurot aastas.
Kvalitatiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms.
Kvantitatiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod, mis tegeleb lihtsalt mõõdetavate teguritega nagu varade väärtus, kapitali hind jms
Kviitung tehingu teostamist tõendav dokument
Kvoot Mahuline väliskaubanduspiirang või tervikust mingiks sihipäraseks otstarbeks eraldatud murdosa
Käendaja Isik, kes võtab kohustuse tasuda võlgniku eest tekkinud võlg.
Käibeteatis Käivete aruanne.
Käibevara Vara, mida saab sularahaks konverteerida 12 kuu jooksul nagu raha, turukõlblikud väärtpaberid, debitoorne võlgnevus.
L
Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik.
Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma.
Laenupädevus isiku või laenukomitee õigus teha otsus laenu väljastamise või mitteväljastamise kohta.
Laenusaaja klient, kes on pangast laenu saanud.
Laenusumma laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma.
Leping kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid.
Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine.
Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused.
Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu.
LIBOR Londoni pankadevaheline laenuintress. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele.
Lihtaktsia Esindab omandiõigust ettevõttes. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende.
Liising tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse.
Liitintressi arvutamine Kui investori investeeringute tootlus on 10% aastas 5 aasta jooksul, siis ei teeni ta mitte 50% vaid 61.1%. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult.
Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga
Lõppemistähtpäev/Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta.
Lühiajaline laen Laen tähtajaga alla 1 aasta.
Lühiajaline võlakiri Võlakiri, mille tähtaeg on lühem kui 5 aastat.
Lühiajalised kohustused Kohustused, mis tuleb tasuda 12 kuu jooksul nagu maksmata arved, lühiajaline võlg, pikaajalise võlnevuse intress.
Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb.
M
Maakler Isik, kes nõustab investoreid ja võtab vastu väärtpaberite ostu- ning müügikorraldusi.
Macaulay duratsioon Võlakirja (või mõne intressiderivatiivi, nt intressiswapi) kassavoogude kaalutud keskmine kestus, kusjuures iga kassavoog kaalutakse läbi antud kassavoo nüüdisvärtuse (PV) suhtega kogu võlakirja nüüdisvärtusesse, st võlakirja hinda (dirty price). Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski.
Maks Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma.
Makse Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas.
Makse vastu arveldus/Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et väärtpaberite eest makstakse tehingu käigus ostja arvelduskontot debiteerides ja väärtpaberikontot krediteerides ning müüja väärtpaberikontot debiteerides ja arvelduskontot krediteerides.
Maksebilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil.
Maksekorraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja.
Makseta arveldus /Free of payment Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole.
Maksetähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress.
Maksevahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale.
Maksja Makse algataja.
Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas.
Maksu tagasinõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping.
Maturity date/Lõppemistähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta.
Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient.
Mobiilikonto EMT süsteemis olev mobiilikaubanduse teenuste kasutamiseks mõeldud mobiiltelefoni numbriga üheselt seotud konto (rahasumma), mis võimaldab kasutada mobiiltelefoni mobiilikaubanduse teenuste eest tasumiseks.
Modifitseeritud duratsioon (MD) Võlakirja (või intressiderivatiivi) riski mõõde, mis mõõdab võlakirja hinna tundlikkust turuintresside muutusele, ehk kasumlikkuse riski. Matemaatiliselt: protsentuaalne muutus võlakirja hinnas (dirty price), mida põhjustab tootluse muutus 1 protsendi võrra.
MTN (Medium Term Note) Peamiselt 1 kuni 10 aastased võlakirjad, mida emiteeritakse mitme aasta jooksul ühtse raamdokumentatsiooni alusel (MTN programmemissioon).
Munitsipaalvõlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt.
Märkimine Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil.
Müügioptsioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus.
N
NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga.
Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist.
Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil.
Noteeritud väärtpaber Väärtpaber, mis vastab litsentseeritud börsi kaupleminõuetele ja millega börsil võib kaubelda. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Noteerimata väärtpaberitega kaubeldakse OTC-turul.
O
Omavastutus Kokkuleppeline summa, mis tuleb kliendil kahjujuhtumi korral endal kanda.
Optsioon Derivatiiv, kus lisaks parameetritele (spot, intressid) on juurde toodud veel üks, oluliselt määramatum muutuja - tõenäosus. Optsioon annab omanikule õiguse osta (ostuoptsioon ehk call) või müüa (müügioptsioon ehk put) kindlaks määratud ajal tulevikus kindel kogus finantsvara varem kokkulepitud hinnaga (tehinguhind ehk strike). Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks.
Optsiooni lõppemispäev Kuupäev, millal optsiooni omanik peab otsustama, kas ta tahab optsiooni aluseks olevat finantsvara osta (müüa) või mitte.
Optsiooni tehinguhind Hind, millega optsiooni omanik võib optsiooni lõppemispäeval aluseks olevat finantsvara osta või müüa (vastavalt ostu- ja müügioptsioon).
Osaku puhasväärtus/NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga.
Osaühing Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital.
Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Vt lähemalt optsioon.
OTC-turg Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil.
Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa.
Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Müügioptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on madalam kui vara hetkehind.
P
P/B määr Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud.
P/E määr Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta.
Panga väärtuspäev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale.
Pangakaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud.
Pangapäev Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha.
Pangasisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis.
Pikaajaline laen Laenud tähtajaga üle 1 aasta.
Pikaajaline võlakiri Võlakirjad, mille lõppemistähtaeg on 10 või rohkema aasta pärast.
PIN-kood Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja.
POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga.
Positsioon Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon".
Private placement (kinnine emissioon) Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses.
Probleemlaen Laen, mis on viivisvõlgnevuses 60 kalendripäeva või enam või mille tagastamine kliendi normaalsest majandustegevusest ei ole tõenäoline või mille tagastamine on ebatõenäoline kolmandate isikute poolt algatatud toimingute tõttu.
Prospekt/Emissiooniprospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline.
Provisjon teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust.
Provisjoneerimine Laenukahjumite reservi moodustamine.
Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees.
Põhisumma Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub.
Päeva order (day order) Investori korraldus osta- või müüa aktsiaid, mis tühistatakse päeva lõpuks, kui see ei ole täidetud.
Püsikorraldus Kliendi korraldus pangale kanda kindlate ajavahemike järel teatud summa ühele konkreetsele saajale.
Püsilaekumine Kliendi arvelduskontole toimunud 6 kuu keskmine regulaarne laekumine.
R
Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtpaberitesse.
Rahavoog Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist.
Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides.
Record date (Väärtpaberi omanike nimekirja fikseerimise päev) Päev, mil aktsionär peab omama ettevõtte aktsiaid, et olla õigustatud saama dividende.
Repo Leping väärtpaberite ostuks kokkulepitud kuupäeval koos samaaegse lepinguga samade (või samaväärsete) väärtpaberite tagasimüügiks teatud hilisemal kuupäeval. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest.
Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel.
Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest.
ROA Investeeringu tulususe määr, mida ettevõte teenib oma varadelt. ROA arvutamiseks jagatakse viimase 12 kuu puhaskasum koguvaradega. Tulemus esitatakse protsendina. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi.
ROE Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga.
S
S.W.I.F.T. "The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" - Institutsioon, mis loodi 1973. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu.
Saaja Makse saaja.
Saldo Kontol olevate rahaliste vahendite seis.
Saldo mobiilis teenus, mis võimaldab kliendil mobiiltelefoniga numbril 1503 helistades saada infot eelnevalt määratud konto saldo kohta.
Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev.
Sedol code Suurbritannias noteeritud ettevõtetel ka SEDOL kood, mis näitab Iiri Väärtpaberituru ametlikus nimekirjas (Stock Exchange Daily Official List) noteeritud ettevõtteid ning seda koodi kasutavad börsiliikmed ja finantsinstitutsioonid Suurbritannias väärtpaberite identifitseerimisel oma andmebaasides
Settlement date /tehingu väärtuspäev Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva
Sisemajanduse kogutoodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus.
Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis.
Skooring Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta.
Stagflatsioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv.
Stamp duty Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Standardmääraks on 0.5% tehingu pealt. Teatud juhtudel võidakse rakendada kõrgemat määra (1.5%), soodusmäära või maksuvabastust (nt kui ei kaasne rahaliste vahendite liikumist; väärtpaberite tegelik omanik ei muutu).
Standardhälve Matemaatiline arvutus, mida kasutatakse tihti väärtpaberite ajaloolise volatiilsuse (muutlikkuse) hindamiseks ja võrdlemiseks. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega.
Standardväljavõte Pangaliidu poolt kinnitatud ja EP presidendi määrusega kinnitatud kontoväljavõte.
Stop order Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni.
Sub-Custodian/alam- väärtpaberihaldur Institutsioon, kes haldab rahvusvahelise väärtpaberihalduri või rahvusvahelise väärtpaberihalduri klientide väärtpabereid kohalikul turul.
Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel.
Swap-tehing/vahetustehing Leping, mis vahetab ühelt väärtpaberilt saadava tulu teiselt väärtpaberilt saadava tulu vastu. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust.
Sümbol Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse.
T
Tagatis Väärtpaber või muu vara, mille laenuvõtja on kohustatud loovutama laenuandjale, juhul kui ta ei ole võimeline võlga tagasi maksma.
TALIBOR Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis.
Taotleja pangale taotluse esitanud era- või juriidiline isik.
Tarbijahinnaindeks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. Avaldatakse iga kuu.
Tasaarvestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda.
Teenus Kliendile pakutav pangateenus.
Teenustasu Tasu pangateenuse osutamise eest.
Tehingu väärtuspäev/Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva.
Tehingupartner/Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja.
Tehingupäev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus.
Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks.
Tekkepõhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud.
Teller Swedbanki letitöötaja.
Ticker Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi.
Tootjahinnaindeks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks.
Tootlus lõppemistähtajani/Yield to maturity (YTM) Kõige laialdasemalt kasutatav võlakirja tootluse näitaja. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda.
Topeltmaksustamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid.
Tšekk Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule.
Turg Abstraktne süsteem investoritest, vahendajatest ja emitentidest, mis võimaldab ettevõtetele finantseerimise ja investoritele investeerimisvõimaluste valiku.
Turuhinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga.
Turukapitalisatsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga.
Turutegija Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit.
Tähtaeg Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg.
Tähtajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu.
Tähtpäev Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev.
V
Vaba rahavoog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. ostu. Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks.
Vabad vahendid Konto saldo miinus broneeritud summa.
Valuutakomitee Rahasüsteem, mille korral võib sõltumatu emiteerija (Eesti Pank) muuta riigis ringluses oleva raha hulka ainult vastavalt sellele, kuidas muutuvad emiteerija kulla ja välisvaluuta reservid. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas
Valuutakurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Dollari kurss eurodes võrdub 1 dollari ostmiseks vajalike eurode arvuga.
Valuutaoptsioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta.
Varrant Väärtpaberi tüüp, mis väljastatakse reeglina koos võlakirjaga või eelisaktsiaga ja lubab omanikul osta kindla koguse lihtaktsiaid fikseeritud hinnaga (tavaliselt väljaandmise hetke turuhinnast kõrgem). Varrantil võib olla märgitud ka lõppemiseaeg, vastasel juhul kehtivad nad igavesti. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad.
Veksel Veksliandja vormikohane kirjalik maksekohustus maksta veksli seaduslikule omanikule maksetähtpäeval või ettenäitamisel vekslile märgitud rahasumma kas otse või mõne kolmanda isiku kaudu.
Viitenumber Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust.
Viivis Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest.
Volatiilsus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele.
Volikiri Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust.
Volitus Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel.
Võlakiri a) investorile - väärtpaber, mille ostmisel saab investor kokkulepitud tootlust ja peab arvestama võlakirja emitendi riskiga b) emitendile - laen väärtpaberi vormis.
Võlakirja puhashind/Clean price Hind ilma kogunenud intressideta. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised.
Võlakirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil.
Välismakse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides
Välisvõlakiri/Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta.
Väärtpaber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada.
Väärtpaberihaldur/Custodian Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust.
Väärtpaberikonto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto.
Väärtpaberite haldamine/Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine.
Väärtpaberite hinda mõjutavad sündmused/Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne.
Väärtpaberitüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak.
Väärtuspäev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa.
Õ
Õigused (kasutatakse ka terminit "märkimisõigused") Õigused lubavad ettevõtte olemasolevatel aktsionäridel märkida aktsiate uusemissioonil aktsiaid enne avalikkust. Õigused aeguvad tavaliselt paari nädala jooksul.
Ü
Üldtingimused Swedbanki üldtingimused.
Y
Yield to maturity (YTM) /Tootlus lõppemistähtajani Kõige laialdasemalt kasutatav võlakirja tootluse näitaja. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda.