Välisarvelduste info

Makse tüüp Valuuta Makse edastatakse korrespondentpanka või saaja panka Teenustasu tasutakse kahasse Makse-
korraldus
tuleb panka edastada*
Internetipank Esindus ja Telefonipank
EUROOPA MAKSE
tavaline makse
EUR järgmisel arvelduspäeval 0,38€ 3,20€
kiirmakse samal arvelduspäeval - kuni 10 000 € (k.a) - 7 €;
- rohkem kui 10 000 €- 30 €
- kuni 10 000 € (k.a) - 9 €;
- rohkem kui 10 000 € - 32 €
enne kl 16:00
GRUPIMAKSE EUR samal arvelduspäeval 0,38€ 3,20€ enne kl 17:30
SEK, USD 2€ 3,20€ enne kl 16:00
NOK, DKK enne kl 15:00
Lätti, Leetu muud valuutad
Rootsi, Soome, Taani, Norra muud valuutad ülejärgmisel arvelduspäeval
 
TAVALINE MAKSE kõik valuutad ülejärgmisel arvelduspäeval 5,45€ 9,45€
KIIRMAKSE EUR, USD järgmisel arvelduspäeval 9,85€ 14,85€ enne kl 15:00
muud valuutad enne kl 14:00
EKSPRESSMAKSE EUR, USD samal arvelduspäeval 34,85€ 39,85€ enne kl 14:00

* Arvelduspäeval kantakse raha üle saaja panka. Arvelduspäev on kalendripäev, mis pole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha.
Välismaksete täieliku hinnakirja ja tingimused leiate siit.

Euroopa makse tingimused

 • Makse valuuta on euro.
 • Makset võib teha piiramatu summa ulatuses.
 • Euroopa makse tasu on 0,38 eurot, mis kehtib era- ja ärikliendi internetipangas ning Swedbank Gateways tehtud maksetele.
 • Maksele on märgitud korrektne saaja IBAN.
 • Teenustasutüüp on kulud kahasse (SHA).
 • Tavamakse jõuab saaja panka järgmisel arvelduspäeval. Kiirmakse aga samal arvelduspäeval, kui makse on edastatud panka enne kella 16.
 • Makse saaja pank asub Euroopa Liidu ja/või Euroopa Majanduspiirkonna riigis (lisaks Gibraltar, Guadeloupe, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion, Šveits, Monaco, San Marino, Vatikan, Andorra).
 • Euroopa makse võimaldab saajale edastada lisaks tavapärasele makse selgitusele täiendavat infot: maksja maksetunnust (originator’s reference number) ning maksja või saaja identifitseerimistunnust.

Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad riigid
Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari.

Teised riigid, kuhu saab teha Euroopa makset
Gibraltar, Guadeloupe, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion, Šveits, Monaco, San Marino, Vatikan, Andorra.

Lätti Leetu Rootsi Taani Norra Soome
EUR samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka hiljemalt 17.30
USD samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka hiljemalt 16.00
SEK samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka hiljemalt 16.00
NOK samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka hiljemalt 15.00
DKK samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka hiljemalt 15.00
muu valuuta samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus
on esitatud panka hiljemalt 15.00
ülejärgmisel arvelduspäeval

Arvelduspäeval kantakse raha üle saaja panka. Arvelduspäev on kalendripäev, mis pole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha.

Rahvusvaheliste maksete teostamise piirangud

Finantssanktsioonide, riskiisu ja Swedbanki põhimõtete ning Swedbanki korrespondentpankade tingimuste tõttu on Swedbankil õigus mitte teostada rahvusvahelisi makseid (sh krediteerida laekuvaid makseid) valuutades, mis on seotud riikide või piirkondadega, mille suhtes on EL ja USA kehtestanud ulatuslike sanktsioone:

 1. Iraan;
 2. Süüria;
 3. Põhja-Korea;
 4. Krimm, Sevastopol.

Swedbank võib kliendi makse peatada, et uurida makse seotust rahvusvaheliste finantssanktsioonidega ja selle vastavust Swedbanki sisemiste otsustega ning korrespondentpankade riskiisuga. Nii võib teha kui makse algatatakse või suundub riiki või piirkonda, millele on kehtestatud relvaembargo või muud piiravad meetmed, või on tegu muu kõrge riskiga riigi või piirkonnaga. Peatatud makse teostamine võib viibida ja klientidelt võidakse paluda lisateabe esitamist oma tehingute kohta.

Riikide ja piirkondade nimekirja kuuluvad muuhulgas (nimekiri ei ole täielik, kuna finantssanktsioone ja põhimõtteid võidakse igal ajal kehtestada või tühistada):

 1. Kuuba;
 2. Iraak;
 3. Myanmar (Birma);
 4. Liibüa;
 5. Sudaan ja Lõuna-Sudaan;
 6. Jeemen;
 7. Somaalia;
 8. Transnistria piirkond;
 9. Lugansk/Donetsk.

Rahvusvahelise makse seotuse hindamisel ülalnimetatud riikide või piirkondadega, kontrollib pank seoseid kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonidega ja analüüsib lisaks järgmist:

 • kas makse on seotud kliendiga, kes asetseb ühes eelnimetatud riigis. Seos võib olla otsene (nt makse laekub maksjalt, kelle aadress on Krimmis) või kaudne (nt makse laekub mõnest muust riigist (nt Türgist), aga kaup saadetakse Süüriasse);
 • kas makse on seotud variettevõttega, mille kaudu välditakse otsest seostamist eelnimetatud riikidega;
 • kas makse selgituses toodud teavet on võimalik seostada eelnimetatud riikidega (nt isiku nimi, laeva, linna nimi, sadam jne);
 • kas makse selgitus sisaldab piisavalt teavet, et saada aru makse eesmärgist.

Täiendavad tähelepanekud maksete edastamise tähtaegade osas

Soovime juhtida tähelepanu asjaolule, et rahvusvaheliste maksete teostamise või juba teostatud makse edastamise tähtaeg (sh laekuvate maksete krediteerimise tähtaeg) võib pikeneda. Rahvusvahelisi makseid võib blokeerida või külmutada ka mõni teine makse teostamises osalev pank (korrespondentpank, saaja või maksja pank) peale Swedbanki. Swedbank ei hüvita oma klientidele makse külmutamisest tulenevat kahju. Seetõttu peaksid kliendid alati ise võimalike rahvusvaheliste sanktsioonide riske hindama.

Kasulikud lingid:

Rahvusvaheline kontonumber

IBAN algab alati kahekohalise riigikoodiga, millele järgneb kahekohaline kontrolljärk, seejärel on enamasti viide pangale (panga kohalik kood) ja riigisisese saaja kontonumber.

IBAN-i kasutamine vähendab maksete viivituste ja vigade arvu, sest makset edastav pank saab kontrollida rahvusvahelise kontonumbri õigsust juba enne makse pangast väljasaatmist.

Oma rahvusvahelise kontonumbri saate teada IBAN-i kalkulaatori abil

Kui teie või teie ettevõte tegutseb laevanduse valdkonnas või on sellega seotud, siis rahvusvaheliste laevandusvaldkonna reeglite kohaselt on kohustuslik väljale „Selgitus“ lisada:

 • M/L: laeva nimi;
 • IMO: Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni number;
 • LIPP: lipuriik;
 • OMAND: omaniku nimi;
 • REGISTREERING: number ja riik.

Muul juhul võib makse teostamises tekkida viivitus, kuna maksja pangalt küsitakse puuduvat teavet. Kui makse ei vasta rahvusvahelistele standarditele (sealhulgas USA seadusandlusele), võib korrespondentpank selle külmutada.

Soovime juhtida tähelepanu asjaolule, et nii EL kui ka USA on kehtestanud ulatuslikud (terviklikud) rahvusvahelised sanktsioonid Krimmi ja Sevastoopoli piirkondadele. Sanktsioonid hõlmavad nende piirkondadega seotud impordi, ekspordi, investeeringute ja rahastamise piiranguid ja keelde.

Praeguse olukorra, sisemiste otsuste ja peamiste korrespondentpankade riskipõhimõtete tõttu ei teosta Swedbank reeglina makseid (nii väljaminevaid kui ka sissetulevaid) nendesse piirkondadesse ega makseid, mis on nende piirkondadega seotud (nt saaja aadress on Krimmis), seda mitte üheski valuutas.

EL ja USA on kehtestanud kapitaliturule ja uutele laenudele juurdepääsu piiravad meetmed (sektoriaalsed sanktsioonid) teatud Venemaa pankadele (nt Gazprombank, Venemaa Põllumajanduspank, Venemaa Hoiupank, Vnesheconombank, VTB Pank jne). Swedbank peab veenduma, et mainitud pankadega seotud rahvusvahelised maksed ei rikuks kehtestatud piiranguid. Seega võib Swedbank nendega seotud makseid täiendavalt kontrollida. Kuna varjatud rahastamisega seotud makseid on raske tuvastada, võib makse teostamine viibida või selle täitmisest võidakse keelduda.

Nii EL kui ka USA on kehtestanud sanktsioonid Luganski ja Donetski haldusorganite ning nendega lähedalt seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute vastu. Selliste maksete teostamine, mille aadressides ja selgitustes on viited vastavatele piirkondadele või seal registreeritud juriidilistele või füüsilistele isikutele, võib rohkem aega võtta või nende teostamisest võidakse kehtestatud piirangute ja keeldude tõttu keelduda.

Swedbank annab teada, et arvestades Ukraina olukorra tõttu kehtestatud rahvusvahelisi sanktsioone ning korrespondent- ja muude partnerpankade reegleid, peavad kõik Venemaale ja Ukrainasse saadetavad maksed sisaldama saaja täielikku aadressi ning kõik Venemaalt ja Ukrainast pärinevad maksed sisaldama saatja täielikku aadressi. Täieliku aadressi all mõeldakse tänava ja linna nime ning riigi andmeid. Kui täielikku aadressi pole nõuetekohaselt märgitud või kui pangal on alust arvata, et aadress on ebaõige või tahtlikult muudetud, võidakse makset mitte teostada. Selle otsuse eesmärk on kaitsta klientide ja Swedbanki huve ning maandada kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonidega seotud riske. Swedbank annab teada, et arvestades korrespondent- ja muude partnerpankade reegleid, peavad kõik Lätti, Venemaale ja Ukrainasse saadetavad maksed sisaldama saaja täielikku aadressi ja saaja panga korrespondentpanga andmeid. Kui vastavat infot maksel pole näidatud, võidakse makset mitte teostada. Selle otsuse eesmärk on kaitsta klientide ja Swedbanki huve ning maandada kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonidega seotud riske.

Rahvusvahelised sanktsioonid on piiravad mittesõjalised meetmed, mis on kehtestatud eesmärgiga tagada rahvusvaheline rahu ja julgeolek ning inimõiguste järgimine.

Sanktsioone kehtestavad Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Euroopa Liit (EL) või konkreetsed riigid (nt Ameerika Ühendriigid (USA)). Sanktsioone kehtestatakse riikide või füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, kes rikuvad inimõigusi, algatavad etnilisi või territoriaalseid konflikte, toetavad terrorismi või rikuvad muid rahvusvahelisi norme ja põhimõtteid.

Rahvusvaheliste sanktsioonide vorm sõltub nende eesmärgist (nt relvastatud konflikti vältimine, terrorismivastane võitlus). Need võivad olla individuaalsed (nt reisikeeld, vara külmutamine), kaupadele ja teenustele suunatud (nt relvaembargod või relvade levitamisega seotud kaupade ja kahesuguse kasutusega kaupade keelamine), peamistele majandussektoritele suunatud (nt naftatootmine või finantssektor) või tervele riigile (nt Põhja-Korea) kehtestatud kõikehõlmavad sanktsioonid.

Swedbanki, nagu ka kõigi teiste finantsinstitutsioonide, ülesanne on rahvusvahelisi finantssanktsioone rakendada. Tuleb tähele panna, et sõltuvalt finantsinstitutsiooni tegevuskoha riigist võib järgitav sanktsioonide nimekiri teatud määral erineda.

Swedbanki poolt rakendatavad finantssanktsioonid on kehtestanud:

 • ÜRO. Kõik ÜRO liikmesriigid on kohustatud aktsepteerima ja täitma ÜRO Julgeolekunõukogu poolt vastuvõetud otsuseid.
 • EL. Neid sanktsioone rakendatakse Euroopa Liidu Nõukogu määrustega ja neil on vahetu õigusmõju kõikides liikmesriikides.
 • Pank rakendab Swedbank Grupi finantssanktsioonide rakendamise põhimõtete alusel ka asjakohaseid USA finantssanktsioone. USA Finantssanktsioonid kehtestatakse USA Presidendi korraldustega ja neid rakendab USA rahandusministeeriumi välismaiste varade kontrolli amet (OFAC). USA finantssanktsioonide järgimine võimaldab pangal säilitada suhted USA õigusruumis tegutsevate pankadega ning pakkuda oma klientidele USA dollarites või USA isikutega seotud tooteid ja teenuseid.

Lisaks sellele võtab Swedbank arvesse korrespondentpankade nõudmisi ja Swedbanki enda riskitaluvust. Seetõttu ei osale Swedbank tegevustes, millega hoitakse otseselt või kaudselt kõrvale finantssanktsioonidest, piirangutest, korrespondentpankadest ja Swedbanki sisemistest otsustest.

Swedbankis rakendatavate finantssanktsioonide peamised tüübid:

 • Varade külmutamine sihtmeetmena. Swedbank on kohustatud külmutama EL-i poolt blokeeritud isikute vahendid ja mitte võimaldama EL-i poolt blokeeritud isikutel vahenditele ligi pääseda. USA poolt kehtestatud sanktsioonide korral keeldub Swedbank tehingutest ja ei paku OFAC SDN nimekirja kantud isikutega seotud tooteid ega teenuseid.
 • Relvaembargod / piirangud kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate kasutamisele sõjalisel otstarbel (kaitsetööstussektor). Swedbank on kohustatud mitte osalema ülalnimetatud kauba või teenustega seotud tehnilise ja finantsalase abi ning muu teenuse andmises.
 • Oluliste majandussektorite sanktsioonid (edaspidi sektoripõhised sanktsioonid). Swedbank ei osuta finantsteenuseid (nt ei anna laenu, krediiti ega tegele finantsinstrumentidega), millele on kehtestatud piirangud, ega osale keelatud tegevustega seotud tehingutes (nt naftatööstusega seotud kaupade/teenuste pakkumise piirangud).

Oluline on märkida, et vara külmutamine ja mõned valdkondlikud piirangud kohalduvad ka juriidilistele isikutele, mille omanikeks on või mida kontrollivad otseselt või kaudselt sanktsioonide nimekirja kantud isikud. Kuigi need juriidilised isikud ise ei pruugi olla sanktsioonide nimekirja kantud, kohaldatakse neile samasid finantssanktsioone ja Swedbank peab neid rakendama.

EL-i kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid (sealhulgas rakendatud ÜRO sanktsioonid) kohalduvad EL-i territooriumil ja kohalduvad kõigile EL-i territooriumil või sellest väljaspool olevatele EL-i isikutele. Seega on nii finantsasutused kui nende kliendid seadusega kohustatud EL-i sanktsioone järgima ja teavitama pädevaid asutusi juhtumitest, kus neile teada olevalt tehti tehinguid sanktsioneeritud isikutega või mille puhul nad kahtlustavad, et tehti tehinguid selliste isikutega.

Iga klient peab äritehingutes osalemisel hindama võimalike rahvusvaheliste sanktsioonide riske. Finantssanktsioonidest teavitatakse avalikkust tavaliselt aktiivselt ning kliendid, eriti juhul, kui nende tegevus on rahvusvaheline, peavad oma äritegevuse seisukohalt potentsiaalselt olulisi rahvusvahelisi sanktsioone (mitte ainult finantssanktsioone) mõistma ja rakendama. Seetõttu peavad kliendid hindama oma äritegevusi, millel võib olla kokkupuude rahvusvaheliste sanktsioonidega, ning võtma vajalikke meetmeid riskide vähendamiseks.

Ülaltoodud teave ei ole ammendav ja kliendid peaksid konsulteerima pädevate asutuste või sõltumatute õigusnõustajatega juhul, kui neil on küsimusi rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise kohta.

Sõjalised kaubad hõlmavad sõjatehnoloogiat ja -varustust, mida võidakse kasutada riigisisesteks repressioonideks või rahvusvaheliseks agressiooniks või piirkonna ebastabiilsuse põhjustamiseks.

Kahesuguse kasutusega kaup on kaup, sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel, nii rahuotstarbelisel eesmärgil kui ka abivahendina tuumarelvade või muude tuumalõhkeseadmete tootmisel.

Tavapäraselt on relvaembargode/kahesuguse kasutusega kaupadele piirangute kehtestamisel ka nendega seotud tehnilise ja finantsabi ning muude teenuste osutamine keelatud. Kuigi esmane vastutus kaupade ja tehnoloogiate liigitamise eest lasub selliseid esemeid saatvatel või saavatel klientidel, on finantsabi osutamise keeld ka panga jaoks kohustuslik.

Sõjaliste kaupade/kahesuguse kasutusega kaupade keeld tähendab seda, et Swedbank ei saa osaleda mistahes finantstehingutes ega pakkuda ärilist abi ega rahalist tuge klientidele, kes müüvad, tarnivad, edastavad, vahendavad või ekspordivad selliseid kaupu riikidesse, mille suhtes on kehtestatud piirangud (nt Venemaa Föderatsioon), kui neid kasutatakse sõjalisel eesmärgil, või kui kliendid müüvad, tarnivad, edastavad või ekspordivad selliseid kaupu vastavasse EL-i nimekirja kantud ettevõtetele. Sellest tulenevalt võib Swedbank sellise seotusega makseid täiendavalt kontrollida Ja maksekorralduse teostamise tähtaeg võib viibida või selle teostamisest võidakse keelduda.

EL-i nimekirjas on energiasektoriga seotud kaubad, mille Venemaale eksportimisele on seatud piirangud. USA on kehtestanud piirangud kõigile kaupadele ja mitterahalistele teenustele ja tehnoloogiale, mis toetavad energiaprojekte. Et mitte osaleda keelatud tehingutes, peab pank teadma, kas kliendil on olemas ametkondade vastav luba.

Swedbanki kaudu saate teha ülekandeid välispankadesse või lasta kanda raha välismaalt oma kontole. Kui Teie kontol pole valuutat, milles soovite makset teha, konverteerib pank vajaliku summa, võttes aluseks kursi, mis makse tegemise hetkel kehtib. Ülekande tegemiseks välismaale on vaja täita välismaksekorraldus.

Rahvusvaheline kontonumber ja BIC

Rahvusvaheline kontonumber ehk IBAN (International Bank Account Number) on Teie kontonumbri rahvusvaheline standardvorm. BIC-kood (Bank Identification Code) on 8- või 11- kohaline tähtede (või tähtede ja numbrite) kombinatsioon, mis võimaldab üheselt identifitseerida panka. Swedbanki BIC-kood on HABAEE2X.

NB! Rahvusvahelise kontonumbri ja saaja panga BIC -kood välismaksekorraldusel tagab raha kiirema liikumise ning kulude kokkuhoiu. Kui saaja kontonumber ei ole esitatud IBAN-i kujul ja välispank esitab Swedbankile seetõttu teenustasunõude, debiteeritakse see kliendi kontolt.

Lähemalt rahvusvahelisest kontonumbrist

Välismaksed Hiina jüaanides (CNY)

Vastavalt Hiina Rahvavabariigi seadustele on Hiinas välismaksed hiina jüaanides (CNY) eraisikutelt ja eraisikutele keelatud.
Eraisikute poolt algatatud maksed jüaanides (CNY) tühistatakse panga poolt ja tagastatakse kliendile.

Välismakse jaoks vajalik valuuta

Välismakse tegemiseks ei ole vaja välisvaluuta arvelduskontot. Ülekande tegemiseks vajalik summa konverteeritakse Teie kontolt hetkel kehtiva kursi järgi. Alates 10 000 eurost pakub pank automaatselt soodsamaid kursse tööpäeviti kell 8.30–17.00. Soodustus sõltub summast ja konkreetsest valuutast.

Samadel põhimõtetel konverteeritakse ka välislaekumiste puhul. Teie kontole välismaksena laekuv välisvaluuta konverteeritakse hetkel kehtiva kursi järgi automaatselt eurodeks.

Eelneva kokkuleppe alusel on kontol võimalik hoida ka välisvaluutat.

Euroopa makse - 0,38 eurot

Ühtne euromaksete ala (Single Euro Payments Area e SEPA) võimaldab terves euroalas teha makseid samadel tingimustel. Ka Swedbank on SEPA süsteemiga liitunud.

 • Makse valuuta on euro
 • Makse saaja pank asub Euroopa Liidu riigis
Euroopa makse tingimused

Grupimakse eurodes - 0,38 eurot

Eestist Lätti, Leetu, Rootsi, Soome, Taani ja Norrasse jõuab raha kolme tunniga.

Grupimakset saate teha, kui ka saajal on konto Swedbanki Grupi pangas. Maksele peab olema märgitud saaja rahvusvaheline kontonumber (IBAN).

Grupimakse edastamise tähtajad

Swedbanki kaudu saate teha tavapärasest kiiremaid ja odavamaid välismakseid kõikidesse Euroopa Liidu riikidesse ning meie partnerpankadesse Lätis, Leedus, Soomes, Taanis, Norras ja Rootsis.

Välismakseid Vene rublades on võimalik teha kõikidesse Venemaa pankadesse ja nendesse välispankadesse, kus on Vene rublade korrespondentkontod.

Vene Föderatsiooni Keskpanga nõudel on Vene pangad kohustatud kontrollima kõiki välismaalt laekuvaid rublamakseid. Kui soovite, et makse jõuaks õigel ajal saajani, veenduge, et maksekorraldus oleks nõuete järgi täidetud. Vastasel juhul on Vene pankadel õigus Teie makset kontrollida ning makse jõudmine saajani võib viibida.

Rublamakse maksekorralduse täitmine

Vene rubla maksed tuleb sisestada vene keeles ladina tähtedega vastavalt tähetabelile.
Saaja nimi

maksumaksja registreerimiskood ehk INN (ja KPP) märgitakse saaja nime väljale, nime ette. Kui saaja nimi on liiga pikk, tuleb nime jätkata sujuvalt ilma tühikuteta (ilma poolitusmärgita) aadressi väljal.

Näide: INN1234567891.KPP123456001 ООО Severnyy Tr/e/vel.

Eraisikule makset tehes tuleb lisada saaja isanimi.

Näide: Potapov Ivan Ivanovich.

Saaja aadress saaja aadress
Saaja kontonumber

20-kohaline number, milles 6-8 koht on 810

näide: 4xxxx810xxxxxxxxxxxx

Saaja pank

saaja panga täielik nimi + linn + saaja panga BIK (9 kohta) + saaja panga korrespondentkonto Vene Föderatsiooni Keskpangas (20 kohta, algab 301). BIK ja korrespondentkonto kolm viimast numbrit peavad kattuma.

Näide: OAO AKB Probiznesbank, g.Moskva, 044525986.30101810600000000 986

Vaata näidet
Kui lõplik saaja pank on filiaal

(eeldab 20-kohalise konto 303.. olemasolu arvel), siis sisestatakse filiaali nimetus ja konto saaja panga väljale ja peapanga andmed liiguvad korrespondentpanga väljale.

Näide:

saaja pank: Vernadskoe otdelenie 9038, 303xxxxxxxxxxxxxxxxx.

saaja panga korrespondentpank: OAO AKB Probiznesbank, g.Moskva, 044525986.30101810600000000986

Vaata näidet
Makse selgitus
 • valuutatehingu kood VO
 • makse sõnaline selgitus (välja kirjutada täpne kauba/teenuse nimetus, kui tegemist on ettemaksuga tuleb kirjutada predoplata za...., kui järelmaksuga, siis oplata za....)
 • faktuurarve ja/või lepingu number ning kuupäev
 • käibemaksu summa (NDS). Juhul kui kaubad või teenused pole maksustatud, tuleb märkida "BEZ NDS".

Näide: (VO20100) predoplata za transportnye uslugi, schet no.5 ot 15.03.2012, NDS 1500 RUB.

Valuutatehingukood VO tuleb küsida oma välispartnerilt, ilma VO koodita makse tagastatakse. Juhul kui soovite ise valida VO koodi, tuleb silmas pidada, et mitteresident - tähendab Venemaa suhtes mitteresidenti (ehk Eesti kodanikku või Eestis registreeritud ettevõtet) ja resident - tähendab Venemaa residenti (ehk Venemaa kodanikku või Venemaal registreeritud ettevõtet).