Olulised kuupäevad 2018

 1. 7.–9. veebruar – e-maksuametis/e-tollis on võimalik tutvuda eeltäidetud deklaratsiooniga. Kontrollige ning vajaduse korral täiendage või parandage andmeid.  Lähemalt
 2. 15. veebruar – algab eeltäidetud elektrooniliste tuludeklaratsioonide esitamine e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni paberil.
 3. 27. veebruar – elektrooniliselt esitatud tuludeklaratsioonide alusel hakatakse tagasi maksma enammakstud tulumaksu.
 4. 2. aprill – tuludeklaratsiooni esitamise viimane tähtaeg. Deklaratsiooni saate esitada kas elektrooniliselt või paberkandjal.
 5. 2. juuli – viimane tähtaeg enammakstud tulumaksu tagastamiseks, kui deklaratsioonile tehakse lisakontroll. Infot, kas Teie deklaratsiooni on vaja kontrollida, saate e-maksuametist alates deklareerimisele järgnevast päevast. Tuludeklaratsiooni alusel juurdetasumisele kuuluv tulumaks tuleb tasuda üldjuhul hiljemalt 2. juuliks. Erandiks on residendist füüsilised isikud, kes deklareerisid ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest, nendel tuleb tulumaks tasuda hiljemalt 1. oktoobriks.

Mahaarvamised

 • Pensionikindlustusse ja III samba pensionifondi suunatud summa saate maksustatavast tulust kokku maha arvata ulatuses, mis ei ületa 15% Teie 2017. aasta brutotulust, kuni 6000 €. Lähemalt
 • Tasutud eluasemelaenu ja -liisingu intresse, koolituskulusid, tulumaksuseaduse §-s 27 nimetatud kingitusi ning annetusi võib tulust maha arvata kokku kuni 1200 eurot (sh eluasemelaenu ja -liisingu intresse kuni 300 eurot) maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% maksumaksja sama perioodi tulust, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Lähemalt

Maksustatavast tulust saab maha arvata eluaseme soetamiseks või eluaseme ehitamise eesmärgil maatüki soetamiseks võetud laenu või liisingu intressid, mille maksumaksja möödunud aastal pangale tasus.

Soetamiseks peetakse ka ehitusloa või ehitusprojekti alusel tehtud ehitise püstitamist, laiendamist ja rekonstrueerimist, ehitise tehnosüsteemide asendamist ja muutmist, ehitise ruumijaotuse muutmist ja ehitise tehnoloogilise ümberseadistamisega seotud ehitus- ja paigaldustööde tegemist. Tavaremont siia alla ei kuulu.

Alates 01.01.2005 võetud eluasemelaenu ja liisingu intresse võib maksustatavast tulust maha arvata ainult juhul, kui maksumaksja on eluaseme ostnud iseendale. Kui leping on sõlmitud enne 01.01.2005, saab maha arvata ka oma abikaasale, vanematele või lastele eluaseme ostuks võetud laenu või liisingu intressid.

Maksustatavast tulust võib maha arvata ainult ühe eluaseme ostuks võetud laenu või liisingu intressid.

2017. a deklaratsioonis tuleb ära näidata:

 • laenuga ostetud eluaseme kinnistu number või maatüki katastritunnus;
 • ka laenu sihtotstarbelise kasutamise protsent ja sellele vastav intressisumma.

Sihtotstarbeline osa näitab, kui suurt osa laenatud summast kasutati eluaseme soetamiseks, mille arvel on lubatud teha mahaarvamisi.

Näide sihtotstarbelise kasutamise protsendi määramise kohta

Kui olete internetipanga kasutaja, leiate ülevaate kodulaenu ja -liisingu intresside kohta internetipangast. Kui Te ei kasuta internetipanka või soovite esitada intressitõendi paberkandjal saate selle lähimast Swedbanki kontorist.

Kui aasta jooksul on laenusaaja vahetunud, ei näidata internetipangas endisele ega olemasolevale laenusaajale ja kaaslaenusaajale aasta jooksul tasutud laenuintresside infot. Tõendi tasutud laenuintresside kohta saab tellida helistades Nõustamiskeskuse telefonil 6 310 310.

KAASLAENAJAGA KODULAEN

Ülevaadet kodulaenu ja -liisingu intresside kohta näidatakse internetipangas kõigile lepingu osapooltele, igaühele neist näidatakse kogu laenuga seotud intresside summat.

Internetipangast saavad laenuvõtja ja kaaslaenaja(d) saata intressiinfo eeltäidetud elektroonilisse deklaratsiooni, kuid eeltäidetud deklaratsiooni kantakse intressiinfo erinevalt sõltuvalt kaaslaenajate arvust.

Kui lepingul on üks kaaslaenaja, kantakse 50% intressisummast laenuvõtja ja 50% kaaslaenaja eeltäidetud deklaratsiooni. Kui laenuvõtja soovib (olles ise 100% eluaseme omanik) deklareerida kogu summa, peab kaaslaenaja oma deklaratsioonis intressid kustutama. Seejärel saab laenuvõtja deklareerida täissumma. Andmed tuleb käsitsi ära parandada.

Kui aga lepingul on rohkem kui üks kaaslaenaja, kantakse kogu tasutud intressisumma ainult ühe laenusaaja eeltäidetud deklaratsiooni.

NB! Kahe ja enama kaaslaenajaga laenulepingute korral on laenuintresside tulust mahaarvamine keerulisem kui ühe kaaslaenajaga laenude korral. Soovitame Teil abi saamiseks pöörduda maksu- ja tolliameti poole.

Kui olete oma kodulaenu või -liisingu intresse varasematel aastatel deklareerinud, säilib maksu- ja tolliameti andmebaasis Teie eelmiste aastate intressijaotuse põhimõte. Näiteks, kui deklareerisite eelmisel aastal kogu intressisumma enda deklaratsioonis, jääb see nii ka sel aastal.

Allpool on toodud mõned maksu- ja tolliameti näited, mis peaksid Teid laenuintresside tuludest mahaarvamisel abistama, juhul kui laenusaajaid on kaks ja nad ei ole omavahel abielus.

Näide juhul, kui laenusaajaid on kaks ja nad ei ole omavahel abielus

RIIKLIK ÕPPELAEN

Maksu- ja tolliamet 2017. aastal tasutud õppelaenu intressidelt tulumaksu ei tagasta.

Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusse ja vabatahtlikku pensionifondi (III sambasse) suunatud summa saate maksustatavast tulust kokku maha arvata ulatuses, mis ei ületa 15% Teie 2017. aasta brutotulust. Kui kasutate internetipanka, leiate ülevaate pensionikindlustusse ja III samba pensionifondi makstud summa kohta siit.

2017. aasta tulude deklareerimisel on oluline tähele panna, et vastavalt tulumaksuseaduse muudatusele saate maha arvata maksimaalselt 6000 eurot.

PENSIONIKINDLUSTUS

Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusse tehtud sissemaksed saate maksustatavast tulust maha arvata summas, mis suunatakse tulevase pensioniraha kogumiseks. Elukindlustusele kuluvat osa maksustatavast tulust maha arvata ei saa.

Swedbank Life Insurance SE klientidele, kes ei kasuta aktiivselt internetipanka, edastatakse veebruari alguses posti teel kindlustuslepingu ülevaade, mis sisaldab ka infot deklareeritava summa kohta. Kui soovite maksu- ja tolliametile esitada pabertõendi, andke oma soovist teada Swedbanki investeerimistoe telefonil 613 1606 ning see saadetakse Teile postiga. Andmed pensionikindlustuse sissemaksete kohta saadab Swedbank Life Insurance SE maksu- ja tolliametile, kes kannab info eeltäidetud elektroonilisse deklaratsiooni.

PENSIONIFONDID

Maksustatavast tulust ei saa maha arvata:

 1. vabatahtliku pensionifondi osakute soetamist, kui osakud on omandatud olemasolevate vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamisel teise fondi osakute vastu;
 2. sissemakseid täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusse, kui sissemakseks kasutatakse vabatahtliku pensionifondi osakute müügist saadud tulu.

Andmed kõigi ostetud III samba pensionifondi osakute kohta saadab Swedbank Investeerimisfondid AS maksu- ja tolliametile, kes kannab info III samba pensionifondide kohta eeltäidetud elektroonilisse deklaratsiooni.

Andmed edastatakse maksu- ja tolliametile tehingutasudeta. Kui soovite deklareerida ka tehingutasusid, lisage need ise deklaratsiooni. Kui soovite maksu- ja tolliametile esitada pabertõendit, andke oma soovist teada Swedbanki investeerimistoe numbril 613 1606 või e-posti teel aadressil investeerimistugi@swedbank.ee ning tõend saadetakse Teile postiga. ning tõend saadetakse Teile postiga.

Kõik eeltoodud juhised kehtivad residendist füüsilise isiku tulude deklareerimise kohta.

Tulumaksuga ei maksustata tulu, mille füüsiline isik saab sama fondivalitseja valitsetavate fondide vahelisest osakute vahetamisest, kui talle ei ole sealjuures tehtud väljamakseid.

VÄÄRTPABERID

Eeltäidetud tuludeklaratsioonile kantakse väärtpaberitehingute andmed, mis on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris (EVK-s). Väärtpaberite eeltäidetud andmed ei ole lõplikud ning deklareerijal tuleb neid täiendada.

Väärtpaberitehingute andmed on nähtavad internetipanga valikust Tuludeklaratsiooni andmed > Minu andmed > alates 15. veebruarist.

Kui olete 2017. aastal võõrandanud väärtpabereid, peate deklaratsioonis esitama võõrandatud väärpaberite (aktsia, osa, osak, erastamisväärtpaber, võlakiri, obligatsioon, optsioon, futuur, forward jmt) soetushinna ja -kulu ning võõrandamishinna ja -kulu. Soetushinna (millele on lisatud soetuskulu) ja võõrandamishinna (millest on maha arvatud võõrandamiskulu) vahe on kas väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju. Soetushinna leiate väärtpaberikonto väljavõttelt, mis on kättesaadav internetipanga menüüpunktis Investeerimine, säästmine, pension > Minu portfell > Väärtpaberikonto väljavõte

Väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust võib maha arvata samal perioodil (või eelnevatel perioodidel) väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju. Kui väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju ületab kasu, ei saa kahju muust maksustavast tulust maha arvata. Sel juhul võib väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju kanda järgnevatele maksustamisperioodidele ning väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust maha arvata tulevikus. Kahju tuleb deklareerida selle tekkimisele järgneval aastal, kuna kahjut/kasu deklareeritakse alati lõppenud maksustamisperioodile järgneval perioodil.

Tulumaksuga ei maksustata tulu, mille füüsiline isik saab sama fondivalitseja valitsetavate fondide vahelisest osakute vahetamisest, kui talle ei ole sealjuures tehtud väljamakseid.

Tuleb silmas pidada, et pärast 01.07.2005 ei arvata dividendi saamisõigust andva väärtpaberi võõrandamisest saadud kahju maha muude väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust, kui väärtpaber omandati 30 päeva jooksul enne dividendiõiguslike isikute määramise kuupäeva ja võõrandati 30 päeva jooksul pärast eelnimetatud kuupäeva.

Deklareeritud andmete alusel arvutab maksu- ja tolliamet juurdemaksmisele kuuluva summa ja saadab selle kohta kirjaliku maksuteate. Maksuteates näidatud summa tuleb tasuda 2. juuliks 2017 (füüsilisest isikust ettevõtjatel 1. oktoobriks 2017).

Lugege väärtpaberite maksustamise kohta lähemalt siit.

Kust saab infot ja tõendeid tehtud tehingute ja seotud kulude kohta?

DIVIDENDID

Eesti residendilt saadud dividendid on tulumaksuvabad ja neid deklaratsioonis näitama ei pea. Välisriigist saadud dividendid tuleb deklareerida. Kui välismaal saadud dividendidelt on tulumaks kinni peetud või olete välismaal tulumaksu tasunud, saate välismaal tasutud või kinnipeetud tulumaksu Eesti tulumaksust maha arvata ainult välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja õiendi alusel. Kui tulumaksu kohta õiendit ei ole, ei saa välismaal tasutud tulumaksu kuluna näidata.

INVESTEERIMISHOIUS

Alates 01.01.2011 sõlmitud investeerimishoiuselt teenitav tulu maksustatakse tulumaksuga. Enne 01.01.2011 sõlmitud investeerimishoiustele makstud intressi ei maksustata.

INVESTEERIMISKONTO

Alates 01.01.2011 on võimalik enamikult investeeringutelt (väärtpaberid, investeerimishoius, investeerimisriskiga elukindlustus) saadud tulu maksustamist edasi lükata, kasutades investeerimiseks investeerimiskontot. Investeerimiskonto on tavaline arvelduskonto, mille kasutamisest tuleb deklaratsiooni kaudu teavitada maksuametit. Investeerimiskonto kasutamisel maksustatakse summa, mille võrra kontolt tehtud väljamaksed ületavad sissemakseid. Investeerimiskonto ja sellele sobivate investeeringute ehk finantsvara kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Investeerimiskonto raporti info

Et muuta tuludeklaratsiooni täitmine lihtsamaks, on Swedbank loonud investeerimiskonto raporti, mis aitab teha kokkuvõtte finants- ja muu varaga tehtud tehingutest investeerimiskontol. Raportit saate kasutada nii tuludeklaratsiooni täitmiseks kui ka edaspidi jooksvalt investeerimiskontol tehtud tehingute üle arvestuse pidamiseks.

Investeerimiskonto raporti leiate nii tuludeklaratsiooni andmete menüüst kui ka internetipanga valikust
>Investeerimine, säästmine, pension>Minu portfell>Tark Investor>Investeerimiskonto raport.

INVESTEERIMISRISKIGA ELUKINDLUSTUS

Enne 01.01.2001 sõlmitud lepingu alusel saadud väljamakse osa, mis ületab sama lepingu alusel tasutud kindlustusmakseid, kuulub maksustamisele, kui väljamaksed on saadud enne viie aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest. Alates 1. jaanuarist 2024 maksustatakse tulumaksuga kõik investeerimisriskiga elukindlustuse väljamaksed, mis ületavad sissemakseid.

01.01.2001–31.07.2010 sõlmitud lepingu väljamakse osa, mis ületab sama lepingu alusel tasutud kindlustusmakseid, maksustatakse juhul, kui väljamaksed on tehtud enne kaheteistkümne aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest. Alates 1. jaanuarist 2024 maksustatakse tulumaksuga kõik investeerimisriskiga elukindlustuse väljamaksed, mis ületavad sissemakseid.

Alates 01.08.2010 sõlmitud lepingu väljamakse osa, mis ületab sama lepingu alusel tasutud kindlustusmakseid, maksustatakse alati olenemata maksmise kuupäevast. Kui kasutate internetipanka, leiate ülevaate investeerimisriskiga elukindlustuslepingu väljamaksete kohta siit.

Swedbank Life Insurance SE klientidele, kes ei kasuta aktiivselt internetipanka, edastatakse kindlustuslepingu ülevaade koos infoga deklareeritava summa kohta veebruari alguses posti teel. Kui soovite maksu- ja tolliametile tõendi esitada paberil, andke oma soovist teada Swedbanki investeerimistoe telefonil 613 1606 ning Teile saadetakse tõend postiga.

Andmed väljamaksete kohta saadab Swedbank Life Insurance SE maksu- ja tolliametile, kes kannab info eeltäidetud elektroonilisse deklaratsiooni.

Korduma kippuvad küsimused

 • Kus ja millal saab eeltäidetud tuludeklaratsiooni internetipangas täiendada ja esitada?

  7.– 9. veebruaril 2018 avab maksu- ja tolliamet e-maksuameti andmete vaatamiseks ja kontrollimiseks. Tuludeklaratsiooni saab esitada alates 15. veebruarist 2018.
 • Kuidas saab andmeid intresside kohta saata eeltäidetud elektroonilisse deklaratsiooni?

  Tasutud kodulaenu ja -liisingu intresside andmed saate eeltäidetud deklaratsiooni edastada internetipanga tuludeklaratsiooni eelvaate menüüst, kui teete linnukese vastava lepingu ette ja vajutate nuppu „Saadan andmed maksu- ja tolliametile”.
 • Mis on Swedbanki registrikood?

  Swedbank AS 10060701
  Swedbank Liising AS 10434248
  Swedbank Life Insurance SE 10142356
  Swedbank Investeerimisfondid AS 10194399
 • Millal kannab maksu- ja tolliamet raha tagasi?

  Maksu- ja tolliamet on teatanud, et:
  • tuludeklaratsiooni elektrooniliselt edastanud klientidele, kelle deklaratsioon ei vaja lisakontrolli, tagastatakse enammakstud tulumaks deklaratsioonis märgitud kontole viie tööpäeva jooksul pärast deklaratsiooni esitamist, aga mitte enne 27. veebruari 2018;
  • tuludeklaratsiooni paberkandjal esitanud klientidele või elektrooniliselt edastatud deklaratsioonide korral, mille andmeid soovib maksu- ja tolliamet lisaks kontrollida, tagastatakse tulumaks hiljemalt 2. juulil 2018 (FIE-dele ja nendele, kes on saanud tulu vara võõrandamisest, hiljemalt 1. oktoobril 2018).
 • Miks on minu tuludeklaratsioonis vaid pool eluasemelaenu intressidest, kuigi edastasin kogu summa?

  Ilmselt olete võtnud laenu koos kaaslaenajaga. Sellisel juhul teeb maksu- ja tolliamet intressisumma pooleks: 50% laenuvõtja ja 50% kaaslaenaja deklaratsioonile.

  Kui soovite deklareerida kogu summat, saate andmed deklaratsioonis ära parandada (nupu „Muuda" kaudu). Oluline on, et kahe peale kokku ei deklareeritaks üle 100%.

  NB! Siin peab kindlasti arvestama, et oleks täidetud ka tulumaksuseaduses maksusoodustuse saamiseks ettenähtud laenu sihtotstarbe tingimused – kellele vara kuulub ning mis sihtotstarbel on see ostetud. Abi saamiseks pöörduge maksu- ja tolliameti poole või lugege kaaslaenajaga võetud laenu intresside tulust mahaarvamise kohta lähemalt meie kodulehelt .
 • Kuidas deklareerida kaastaotleja(te)ga võetud laenu intresse?

  Ülevaadet kodulaenu ja -liisingu intresside kohta näidatakse internetipangas kõigile lepingu osapooltele, igaühele neist näidatakse kogu laenuga seotud intresside summat.

  Internetipangast saavad laenuvõtja ja kaaslaenajad saata intressiinfo eeltäidetud elektroonilisse deklaratsiooni, kuid eeltäidetud deklaratsiooni kantakse intressiinfo erinevalt sõltuvalt kaaslaenajate arvust.

  Kui lepingul on üks kaaslaenaja, kantakse 50% intressisummast laenuvõtja ja 50% kaaslaenaja eeltäidetud deklaratsioonile. Kui laenuvõtja soovib (olles ise 100% eluaseme omanik) deklareerida kogu summa, peab kaaslaenaja oma deklaratsioonis intressid kustutama. Seejärel saab laenuvõtja deklareerida täissumma. Andmed tuleb käsitsi parandada.

  Kui lepingul on rohkem kui üks kaaslaenaja, kantakse kogu tasutud intressisumma ainult laenuvõtja eeltäidetud deklaratsiooni.

  NB! Siin peab kindlasti arvestama, et oleks täidetud ka tulumaksuseaduses maksusoodustuse saamiseks ettenähtud laenu sihtotstarbe tingimused – kellele vara kuulub ning mis sihtotstarbel on see ostetud. Abi saamiseks pöörduge maksu- ja tolliameti poole või lugege kaaslaenajaga võetud laenu intresside tulust mahaarvamise kohta lähemalt meie kodulehelt .
 • Lisasin eluasemelaenu intressid deklaratsiooni käsitsi. Kas nüüd ei saagi raha kiirelt tagasi?

  Kui täidate oma eluasemelaenu intresside tabeli käsitsi, soovitab maksu- ja tolliamet andmete kiiremaks kontrolliks need andmed eeltäidetud deklaratsiooni saata internetipanga kaudu. Paberil esitatud tõendite kontrollimine võtab kauem aega ning seetõttu viibib ka enammakstud tulumaksu tagastamine.

  E-maksuametist saate ka kontrollida, kas maksu- ja tolliamet soovib täiendavaid lisadokumente.
 • Mida teha, kui maksu- ja tolliametil on minu laenuintresside kohta minust erinevad andmed?

  Kui lisasite andmed makstud intresside kohta deklaratsiooni käsitsi, soovitame intressiandmed uuesti deklaratsiooni kanda internetipanga tuludeklaratsiooni eelvaate menüüst nupu alt „Saadan andmed maksu- ja tolliametile". Deklaratsiooni parandamiseks esitage uus deklaratsioon. Lisainfot leiate e-maksuametist .

  Kui Teil ei ole võimalik intresse elektrooniliselt edastada, esitage maksu- ja tolliametile intressitõend paberil. Paberkandjal tõendi saate lähimast Swedbanki kontorist.
 • Kuidas saan tellida tõendi eelnevatel aastatel tasutud intresside kohta?

  Laenulepingute sh. varasematel aastatel tasutud intresside kohta saab tellida tõendi, vajadusel ka inglise keeles.

  Tellin laenutõendi

Kuidas teie vaba raha kasutate?

Kuidas saada kiiresti teada, et raha on kohale jõudnud?

Maksuameti kontaktid

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kui jätkate veebilehe sirvimist või vajutate „Jah, nõustun“ ikooni, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. Tutvuge ka meie küpsiste kasutamise eeskirjaga.