Euroopa Liidu toetused

Euroopa Liidu toetused

Eestil on suurepärane võimalus kasutada Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid inimressursi, majanduse ja elukeskkonna arendamiseks.

Eesti Maaelu Arengukava raames on võimalik toetada Eesti põllumajandust ja maaelu, Euroopa Kalandusfondist saab toetust kalandussektor.

Kõikide Euroopa Liidu toetustele on iseloomulik projektide osaline toetamine ning toetuse väljamaksmine peale projekti teostamist. See tähendab, et toetuse saajalt oodatakse igasse projekti ka omapoolset panust.
 • Kuidas Swedbank aidata saab?

  Lisaks omafinantseeringule tuleb ettevõttel projekti alguses kindlustada rahaliste vahendite olemasolu ka sellele projekti osale, mille katmiseks on olemas positiivne otsus toetuse andjalt. Seda sellepärast, et toetuse väljamaksmine toimub alles peale projekti elluviimist. Selleks, et projekti edukalt ellu viia pakume Teile erinevaid võimalusi nii toetuste sildfinantseerimiseks kui ka projekti omafinantseeringu katmiseks.

 • Mida tähendab sildfinantseering?

  • Sildfinantseerimine tähendab seda, et pank annab toetuse summa ettevõtte kasutusse enne selle väljamaksmist toetuse andja poolt.
  • Panga vahendite kasutusele võtmisel tuleb projekti täideviijal esitada pangale samad kuludokumendid, mis toetuse andjale. See tähendab seda, et panga poolt väljamakstud summa eest tehtud kulutused peavad olema kooskõlas toetuse andja poolt heakskiidetud kulutustega.
  • Projekti sildfinantseerimise korral on vajalik, et toetuse andja oleks projekti osas juba positiivse otsuse teinud. Ka positiivse toetusotsuse korral on olemas risk, et laenuvahendeid ei kasutata sihtotstarbeliselt või ei suudeta ellu viia projektis planeeritud tegevusi ning selle tagajärjel ei maksa toetuse andja toetust välja. Sellepärast on sildfinantseeringu puhul vajalik ettevõttel seada panga kasuks ka tagatis. Piisavate tagatiste puudumisel on võimalik toatleda KredEx`i või MES`i poolset garantiid.
 • Omafinantseeringu finantseerimine

  Positiivse toetusotsusega projektist moodustab üldjuhul suure osa omafinantseering, mida tihtipeale toetuse saajal pole võimalik ainult omavahenditest katta. Positiivse rahavooga projektide korral on võimalik taotleda pangast ka omafinantseeringu katmiseks vajalikku finantseeringut.

  Arutage projekti võimalikult varajases etapis panga kliendihalduriga läbi oma äriplaan, kuhu kavatsete toetust kaasata. Nii saame Teid aidata parimate finantseerimislahenduste leidmisel ja projekti eelarve koostamisel.

Kasulikud lingid:

Milliseid tooteid kasutatakse Euroopa Liidu poolt toetatavate projektide finantseerimiseks:

Investeeringu liik Toetuse sildfinantseering Omafinantseeringu rahastamine
Hoonete, rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine, infrastruktuur lühiajaline laen
faktooring
korduvkasutusega laenulimiit
investeerimislaen
Koolitus-, teavitus- ja arendusprojektid lühiajaline laen
korduvkasutusega laenulimiit
arvelduskrediit
investeerimislaen
Masinad, tehnika, seadmed, istikud lühiajaline laen
korduvkasutusega laenulimiit
arvelduskrediit
investeerimislaen
seadmeliising