Välisarvelduste info

Makse tüüp Valuuta Makse edastatakse korrespondentpanka või saaja panka Teenustasu tasutakse kahasse Makse-
korraldus
tuleb panka edastada*
Internetipank Esindus ja Telefonipank
EUROOPA MAKSE
tavaline makse
EUR järgmisel arvelduspäeval 0,38€ 3,20€
kiirmakse samal arvelduspäeval - kuni 10 000 € (k.a) - 7 €;
- rohkem kui 10 000 €- 30 €
- kuni 10 000 € (k.a) - 9 €;
- rohkem kui 10 000 € - 32 €
enne kl 16:00
GRUPIMAKSE EUR samal arvelduspäeval 0,38€ 3,20€ enne kl 17:30
SEK, USD 2€ 3,20€ enne kl 16:00
NOK, DKK enne kl 15:00
Lätti, Leetu muud valuutad
Rootsi, Soome, Taani, Norra muud valuutad ülejärgmisel arvelduspäeval
 
TAVALINE MAKSE kõik valuutad ülejärgmisel arvelduspäeval 5,45€ 9,45€
KIIRMAKSE EUR, USD järgmisel arvelduspäeval 9,85€ 14,85€ enne kl 15:00
muud valuutad enne kl 14:00
EKSPRESSMAKSE EUR, USD samal arvelduspäeval 34,85€ 39,85€ enne kl 14:00

* Arvelduspäeval kantakse raha üle saaja panka. Arvelduspäev on kalendripäev, mis pole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha.
Välismaksete täieliku hinnakirja ja tingimused leiate siit.

Euroopa makse tingimused

 • Makse valuuta on euro.
 • Makset võib teha piiramatu summa ulatuses.
 • Euroopa makse tasu on 0,38 eurot, mis kehtib era- ja ärikliendi internetipangas ning Swedbank Gateways tehtud maksetele.
 • Maksele on märgitud korrektne saaja IBAN.
 • Teenustasutüüp on kulud kahasse (SHA).
 • Tavamakse jõuab saaja panka järgmisel arvelduspäeval. Kiirmakse aga samal arvelduspäeval, kui makse on edastatud panka enne kella 16.
 • Makse saaja pank asub Euroopa Liidu ja/või Euroopa Majanduspiirkonna riigis (lisaks Gibraltar, Guadeloupe, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion, Šveits, Monaco, San Marino, Vatikan, Andorra).
 • Euroopa makse võimaldab saajale edastada lisaks tavapärasele makse selgitusele täiendavat infot: maksja maksetunnust (originator’s reference number) ning maksja või saaja identifitseerimistunnust.

Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad riigid
Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi, Ungari.

Teised riigid, kuhu saab teha Euroopa makset
Gibraltar, Guadeloupe, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion, Šveits, Monaco, San Marino, Vatikan, Andorra.

Lätti Leetu Rootsi Taani Norra Soome
EUR samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka hiljemalt 17.30
USD samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka hiljemalt 16.00
SEK samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka hiljemalt 16.00
NOK samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka hiljemalt 15.00
DKK samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka hiljemalt 15.00
muu valuuta samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus
on esitatud panka hiljemalt 15.00
ülejärgmisel arvelduspäeval

Arvelduspäeval kantakse raha üle saaja panka. Arvelduspäev on kalendripäev, mis pole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha.

Rahvusvaheliste maksete teostamise piirangud

Finantssanktsioonide, riskiisu ja Swedbanki põhimõtete ning Swedbanki korrespondentpankade tingimuste tõttu on Swedbankil õigus mitte teostada rahvusvahelisi makseid (sh krediteerida laekuvaid makseid) valuutades, mis on seotud riikide või piirkondadega, mille suhtes on EL ja USA kehtestanud ulatuslike sanktsioone:

 1. Iraan;
 2. Süüria;
 3. Põhja-Korea;
 4. Krimm, Sevastopol.

Swedbank võib kliendi makse peatada, et uurida makse seotust rahvusvaheliste finantssanktsioonidega ja selle vastavust Swedbanki sisemiste otsustega ning korrespondentpankade riskiisuga. Nii võib teha kui makse algatatakse või suundub riiki või piirkonda, millele on kehtestatud relvaembargo või muud piiravad meetmed, või on tegu muu kõrge riskiga riigi või piirkonnaga. Peatatud makse teostamine võib viibida ja klientidelt võidakse paluda lisateabe esitamist oma tehingute kohta.

Riikide ja piirkondade nimekirja kuuluvad muuhulgas (nimekiri ei ole täielik, kuna finantssanktsioone ja põhimõtteid võidakse igal ajal kehtestada või tühistada):

 1. Kuuba;
 2. Iraak;
 3. Myanmar (Birma);
 4. Liibüa;
 5. Sudaan ja Lõuna-Sudaan;
 6. Jeemen;
 7. Somaalia;
 8. Transnistria piirkond;
 9. Lugansk/Donetsk.

Rahvusvahelise makse seotuse hindamisel ülalnimetatud riikide või piirkondadega, kontrollib pank seoseid kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonidega ja analüüsib lisaks järgmist:

 • kas makse on seotud kliendiga, kes asetseb ühes eelnimetatud riigis. Seos võib olla otsene (nt makse laekub maksjalt, kelle aadress on Krimmis) või kaudne (nt makse laekub mõnest muust riigist (nt Türgist), aga kaup saadetakse Süüriasse);
 • kas makse on seotud variettevõttega, mille kaudu välditakse otsest seostamist eelnimetatud riikidega;
 • kas makse selgituses toodud teavet on võimalik seostada eelnimetatud riikidega (nt isiku nimi, laeva, linna nimi, sadam jne);
 • kas makse selgitus sisaldab piisavalt teavet, et saada aru makse eesmärgist.

Täiendavad tähelepanekud maksete edastamise tähtaegade osas

Soovime juhtida tähelepanu asjaolule, et rahvusvaheliste maksete teostamise või juba teostatud makse edastamise tähtaeg (sh laekuvate maksete krediteerimise tähtaeg) võib pikeneda. Rahvusvahelisi makseid võib blokeerida või külmutada ka mõni teine makse teostamises osalev pank (korrespondentpank, saaja või maksja pank) peale Swedbanki. Swedbank ei hüvita oma klientidele makse külmutamisest tulenevat kahju. Seetõttu peaksid kliendid alati ise võimalike rahvusvaheliste sanktsioonide riske hindama.

Kasulikud lingid:

Rahvusvaheline kontonumber

IBAN algab alati kahekohalise riigikoodiga, millele järgneb kahekohaline kontrolljärk, seejärel on enamasti viide pangale (panga kohalik kood) ja riigisisese saaja kontonumber.

IBAN-i kasutamine vähendab maksete viivituste ja vigade arvu, sest makset edastav pank saab kontrollida rahvusvahelise kontonumbri õigsust juba enne makse pangast väljasaatmist.

Oma rahvusvahelise kontonumbri saate teada IBAN-i kalkulaatori abil

Kui teie või teie ettevõte tegutseb laevanduse valdkonnas või on sellega seotud, siis rahvusvaheliste laevandusvaldkonna reeglite kohaselt on kohustuslik väljale „Selgitus“ lisada:

 • M/L: laeva nimi;
 • IMO: Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni number;
 • LIPP: lipuriik;
 • OMAND: omaniku nimi;
 • REGISTREERING: number ja riik.

Muul juhul võib makse teostamises tekkida viivitus, kuna maksja pangalt küsitakse puuduvat teavet. Kui makse ei vasta rahvusvahelistele standarditele (sealhulgas USA seadusandlusele), võib korrespondentpank selle külmutada.

Soovime juhtida tähelepanu asjaolule, et nii EL kui ka USA on kehtestanud ulatuslikud (terviklikud) rahvusvahelised sanktsioonid Krimmi ja Sevastoopoli piirkondadele. Sanktsioonid hõlmavad nende piirkondadega seotud impordi, ekspordi, investeeringute ja rahastamise piiranguid ja keelde.

Praeguse olukorra, sisemiste otsuste ja peamiste korrespondentpankade riskipõhimõtete tõttu ei teosta Swedbank reeglina makseid (nii väljaminevaid kui ka sissetulevaid) nendesse piirkondadesse ega makseid, mis on nende piirkondadega seotud (nt saaja aadress on Krimmis), seda mitte üheski valuutas.

EL ja USA on kehtestanud kapitaliturule ja uutele laenudele juurdepääsu piiravad meetmed (sektoriaalsed sanktsioonid) teatud Venemaa pankadele (nt Gazprombank, Venemaa Põllumajanduspank, Venemaa Hoiupank, Vnesheconombank, VTB Pank jne). Swedbank peab veenduma, et mainitud pankadega seotud rahvusvahelised maksed ei rikuks kehtestatud piiranguid. Seega võib Swedbank nendega seotud makseid täiendavalt kontrollida. Kuna varjatud rahastamisega seotud makseid on raske tuvastada, võib makse teostamine viibida või selle täitmisest võidakse keelduda.

Nii EL kui ka USA on kehtestanud sanktsioonid Luganski ja Donetski haldusorganite ning nendega lähedalt seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute vastu. Selliste maksete teostamine, mille aadressides ja selgitustes on viited vastavatele piirkondadele või seal registreeritud juriidilistele või füüsilistele isikutele, võib rohkem aega võtta või nende teostamisest võidakse kehtestatud piirangute ja keeldude tõttu keelduda.

Swedbank annab teada, et arvestades Ukraina olukorra tõttu kehtestatud rahvusvahelisi sanktsioone ning korrespondent- ja muude partnerpankade reegleid, peavad kõik Venemaale ja Ukrainasse saadetavad maksed sisaldama saaja täielikku aadressi ning kõik Venemaalt ja Ukrainast pärinevad maksed sisaldama saatja täielikku aadressi. Täieliku aadressi all mõeldakse tänava ja linna nime ning riigi andmeid. Kui täielikku aadressi pole nõuetekohaselt märgitud või kui pangal on alust arvata, et aadress on ebaõige või tahtlikult muudetud, võidakse makset mitte teostada. Selle otsuse eesmärk on kaitsta klientide ja Swedbanki huve ning maandada kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonidega seotud riske. Swedbank annab teada, et arvestades korrespondent- ja muude partnerpankade reegleid, peavad kõik Lätti, Venemaale ja Ukrainasse saadetavad maksed sisaldama saaja täielikku aadressi ja saaja panga korrespondentpanga andmeid. Kui vastavat infot maksel pole näidatud, võidakse makset mitte teostada. Selle otsuse eesmärk on kaitsta klientide ja Swedbanki huve ning maandada kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonidega seotud riske.

Rahvusvahelised sanktsioonid on piiravad mittesõjalised meetmed, mis on kehtestatud eesmärgiga tagada rahvusvaheline rahu ja julgeolek ning inimõiguste järgimine.

Sanktsioone kehtestavad Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Euroopa Liit (EL) või konkreetsed riigid (nt Ameerika Ühendriigid (USA)). Sanktsioone kehtestatakse riikide või füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, kes rikuvad inimõigusi, algatavad etnilisi või territoriaalseid konflikte, toetavad terrorismi või rikuvad muid rahvusvahelisi norme ja põhimõtteid.

Rahvusvaheliste sanktsioonide vorm sõltub nende eesmärgist (nt relvastatud konflikti vältimine, terrorismivastane võitlus). Need võivad olla individuaalsed (nt reisikeeld, vara külmutamine), kaupadele ja teenustele suunatud (nt relvaembargod või relvade levitamisega seotud kaupade ja kahesuguse kasutusega kaupade keelamine), peamistele majandussektoritele suunatud (nt naftatootmine või finantssektor) või tervele riigile (nt Põhja-Korea) kehtestatud kõikehõlmavad sanktsioonid.

Swedbanki, nagu ka kõigi teiste finantsinstitutsioonide, ülesanne on rahvusvahelisi finantssanktsioone rakendada. Tuleb tähele panna, et sõltuvalt finantsinstitutsiooni tegevuskoha riigist võib järgitav sanktsioonide nimekiri teatud määral erineda.

Swedbanki poolt rakendatavad finantssanktsioonid on kehtestanud:

 • ÜRO. Kõik ÜRO liikmesriigid on kohustatud aktsepteerima ja täitma ÜRO Julgeolekunõukogu poolt vastuvõetud otsuseid.
 • EL. Neid sanktsioone rakendatakse Euroopa Liidu Nõukogu määrustega ja neil on vahetu õigusmõju kõikides liikmesriikides.
 • Pank rakendab Swedbank Grupi finantssanktsioonide rakendamise põhimõtete alusel ka asjakohaseid USA finantssanktsioone. USA Finantssanktsioonid kehtestatakse USA Presidendi korraldustega ja neid rakendab USA rahandusministeeriumi välismaiste varade kontrolli amet (OFAC). USA finantssanktsioonide järgimine võimaldab pangal säilitada suhted USA õigusruumis tegutsevate pankadega ning pakkuda oma klientidele USA dollarites või USA isikutega seotud tooteid ja teenuseid.

Lisaks sellele võtab Swedbank arvesse korrespondentpankade nõudmisi ja Swedbanki enda riskitaluvust. Seetõttu ei osale Swedbank tegevustes, millega hoitakse otseselt või kaudselt kõrvale finantssanktsioonidest, piirangutest, korrespondentpankadest ja Swedbanki sisemistest otsustest.

Swedbankis rakendatavate finantssanktsioonide peamised tüübid:

 • Varade külmutamine sihtmeetmena. Swedbank on kohustatud külmutama EL-i poolt blokeeritud isikute vahendid ja mitte võimaldama EL-i poolt blokeeritud isikutel vahenditele ligi pääseda. USA poolt kehtestatud sanktsioonide korral keeldub Swedbank tehingutest ja ei paku OFAC SDN nimekirja kantud isikutega seotud tooteid ega teenuseid.
 • Relvaembargod / piirangud kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogiate kasutamisele sõjalisel otstarbel (kaitsetööstussektor). Swedbank on kohustatud mitte osalema ülalnimetatud kauba või teenustega seotud tehnilise ja finantsalase abi ning muu teenuse andmises.
 • Oluliste majandussektorite sanktsioonid (edaspidi sektoripõhised sanktsioonid). Swedbank ei osuta finantsteenuseid (nt ei anna laenu, krediiti ega tegele finantsinstrumentidega), millele on kehtestatud piirangud, ega osale keelatud tegevustega seotud tehingutes (nt naftatööstusega seotud kaupade/teenuste pakkumise piirangud).

Oluline on märkida, et vara külmutamine ja mõned valdkondlikud piirangud kohalduvad ka juriidilistele isikutele, mille omanikeks on või mida kontrollivad otseselt või kaudselt sanktsioonide nimekirja kantud isikud. Kuigi need juriidilised isikud ise ei pruugi olla sanktsioonide nimekirja kantud, kohaldatakse neile samasid finantssanktsioone ja Swedbank peab neid rakendama.

EL-i kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid (sealhulgas rakendatud ÜRO sanktsioonid) kohalduvad EL-i territooriumil ja kohalduvad kõigile EL-i territooriumil või sellest väljaspool olevatele EL-i isikutele. Seega on nii finantsasutused kui nende kliendid seadusega kohustatud EL-i sanktsioone järgima ja teavitama pädevaid asutusi juhtumitest, kus neile teada olevalt tehti tehinguid sanktsioneeritud isikutega või mille puhul nad kahtlustavad, et tehti tehinguid selliste isikutega.

Iga klient peab äritehingutes osalemisel hindama võimalike rahvusvaheliste sanktsioonide riske. Finantssanktsioonidest teavitatakse avalikkust tavaliselt aktiivselt ning kliendid, eriti juhul, kui nende tegevus on rahvusvaheline, peavad oma äritegevuse seisukohalt potentsiaalselt olulisi rahvusvahelisi sanktsioone (mitte ainult finantssanktsioone) mõistma ja rakendama. Seetõttu peavad kliendid hindama oma äritegevusi, millel võib olla kokkupuude rahvusvaheliste sanktsioonidega, ning võtma vajalikke meetmeid riskide vähendamiseks.

Ülaltoodud teave ei ole ammendav ja kliendid peaksid konsulteerima pädevate asutuste või sõltumatute õigusnõustajatega juhul, kui neil on küsimusi rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise kohta.

Sõjalised kaubad hõlmavad sõjatehnoloogiat ja -varustust, mida võidakse kasutada riigisisesteks repressioonideks või rahvusvaheliseks agressiooniks või piirkonna ebastabiilsuse põhjustamiseks.

Kahesuguse kasutusega kaup on kaup, sealhulgas tarkvara ja tehnoloogia, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel, nii rahuotstarbelisel eesmärgil kui ka abivahendina tuumarelvade või muude tuumalõhkeseadmete tootmisel.

Tavapäraselt on relvaembargode/kahesuguse kasutusega kaupadele piirangute kehtestamisel ka nendega seotud tehnilise ja finantsabi ning muude teenuste osutamine keelatud. Kuigi esmane vastutus kaupade ja tehnoloogiate liigitamise eest lasub selliseid esemeid saatvatel või saavatel klientidel, on finantsabi osutamise keeld ka panga jaoks kohustuslik.

Sõjaliste kaupade/kahesuguse kasutusega kaupade keeld tähendab seda, et Swedbank ei saa osaleda mistahes finantstehingutes ega pakkuda ärilist abi ega rahalist tuge klientidele, kes müüvad, tarnivad, edastavad, vahendavad või ekspordivad selliseid kaupu riikidesse, mille suhtes on kehtestatud piirangud (nt Venemaa Föderatsioon), kui neid kasutatakse sõjalisel eesmärgil, või kui kliendid müüvad, tarnivad, edastavad või ekspordivad selliseid kaupu vastavasse EL-i nimekirja kantud ettevõtetele. Sellest tulenevalt võib Swedbank sellise seotusega makseid täiendavalt kontrollida Ja maksekorralduse teostamise tähtaeg võib viibida või selle teostamisest võidakse keelduda.

EL-i nimekirjas on energiasektoriga seotud kaubad, mille Venemaale eksportimisele on seatud piirangud. USA on kehtestanud piirangud kõigile kaupadele ja mitterahalistele teenustele ja tehnoloogiale, mis toetavad energiaprojekte. Et mitte osaleda keelatud tehingutes, peab pank teadma, kas kliendil on olemas ametkondade vastav luba.

Swedbanki kaudu saate teha ülekandeid välispankadesse või lasta kanda raha välismaalt oma kontole. Kui Teie kontol pole valuutat, milles soovite makset teha, konverteerib pank vajaliku summa, võttes aluseks kursi, mis makse tegemise hetkel kehtib. Ülekande tegemiseks välismaale on vaja täita välismaksekorraldus.

Rahvusvaheline kontonumber ja BIC

Rahvusvaheline kontonumber ehk IBAN (International Bank Account Number) on Teie kontonumbri rahvusvaheline standardvorm. BIC-kood (Bank Identification Code) on 8- või 11- kohaline tähtede (või tähtede ja numbrite) kombinatsioon, mis võimaldab üheselt identifitseerida panka. Swedbanki BIC-kood on HABAEE2X.

NB! Rahvusvahelise kontonumbri ja saaja panga BIC -kood välismaksekorraldusel tagab raha kiirema liikumise ning kulude kokkuhoiu. Kui saaja kontonumber ei ole esitatud IBAN-i kujul ja välispank esitab Swedbankile seetõttu teenustasunõude, debiteeritakse see kliendi kontolt.

Lähemalt rahvusvahelisest kontonumbrist

Välismakse jaoks vajalik valuuta

Välismakse tegemiseks ei ole vaja välisvaluuta arvelduskontot. Ülekande tegemiseks vajalik summa konverteeritakse Teie kontolt hetkel kehtiva kursi järgi. Alates 10 000 eurost pakub pank automaatselt soodsamaid kursse tööpäeviti kell 8.30–17.00. Soodustus sõltub summast ja konkreetsest valuutast.

Samadel põhimõtetel konverteeritakse ka välislaekumiste puhul. Teie kontole välismaksena laekuv välisvaluuta konverteeritakse hetkel kehtiva kursi järgi automaatselt eurodeks.

Eelneva kokkuleppe alusel on kontol võimalik hoida ka välisvaluutat.

Välismaksed Hiina jüaanides (CNY)

Vastavalt Hiina Rahvavabariigi seadustele on Hiinas välismaksed hiina jüaanides (CNY) eraisikutelt/eraisikutele keelatud. Juriidiliste isikute vahelised välismaksed on lubatud vaid Hiinas tegutsevatele ettevõtetele, kellel on jüaanides (CNY) välismaksete laekumine lubatud.

Hiina jüaani makse teostamisel on pangal (korrespondentpanga nõudmisel) õigus nõuda ja kliendil kohustus pangale edastada ekspordi/impordi dokumente, vm. tehinguga seotud dokumentatsiooni.

Hiina jüaani (CNY) makse sisestamisel on kohustuslik märkida järgmised andmed:
 • Saaja panga nimetus, aadress ja harukontori nimetus.
 • Saaja panga (harukontori) BIC (SWIFT kood).
 • Saaja panga harukontorit identifitseeriv 12-kohaline CNAPS number (CN).

Näide:
Saaja pank: CNxxxxxxxxxxxx, BANK OF CHINA, NO.1 FUXINGMEINEI ST. XICHEN DISTRICT, BEIJING
 • Saaja täielik nimi ja täisaadress.
 • Makse selgitus ja lisaks makse selgitusele on kohustuslik ära märkida ärilise tehingu kood, mille saab valida lingilt.

Näide:

Makse selgitus: /GOD/ payments for clothes, invoice no. 123, contract no.5 jne

Kohustuslike andmete puudumisel makse tühistatakse.

Swedbank AS sulgeb EUR ja USD kontod Deutsche Bank AG-s (DEUTDEFF) ja Deutsche Bank Trust Company Americas (BKTRUS33) 16. juunil 2017. Jätkame euro- ja dollarimaksete vahendamist koostöös alljärgnevate teenusepakkujatega:

Valuuta Korrespondentpank SWIFT/BIC
EUR SWEDBANK AS, Tallinn – Kliiringsüsteemide STEP2, EURO1 või Target 2 kaudu HABAEE2X
USD WELLS FARGO BANK, N.A., New York FED ABA: 026005092 PNBPUS3NNYC

Palun teavitage oma äripartnereid ülaltoodud muudatustest.

Andmed välismaalt ülekande tegijale

Kui soovite oma Swedbanki kontole välismaalt laekumist, tuleb Teil maksjale anda järgmised andmed:

 • saaja nimi – Teie täisnimi (nimi, millega Teie konto on Swedbankis registreeritud) ja aadress
 • saaja konto – Teie rahvusvaheline kontonumber ehk IBAN
 • saaja pank – Swedbank AS, 8 Liivalaia Street, 15040 Tallinn, Estonia
 • saaja panga SWIFT/BIC-kood – HABAEE2X
Välismakse laekub Teie kontole maksevaluutas. Kui vastava välisvaluuta hoidmine Teie kontol ei ole lubatud, siis konverteeritakse see hetkel kehtiva kursi järgi automaatselt eurodeks.

NB! Korrespondentpank tuleb valida ülekantava valuuta järgi.

Euroopa makse - 0,38 eurot

Ühtne euromaksete ala (Single Euro Payments Area e SEPA) võimaldab terves euroalas teha makseid samadel tingimustel. Ka Swedbank on SEPA süsteemiga liitunud.

 • Makse valuuta on euro
 • Makse saaja pank asub Euroopa Liidu riigis
Euroopa makse tingimused

Grupimakse eurodes - 0,38 eurot

Eestist Lätti, Leetu, Rootsi, Soome, Taani ja Norrasse jõuab raha kolme tunniga.

Grupimakset saate teha, kui ka saajal on konto Swedbanki Grupi pangas. Maksele peab olema märgitud saaja rahvusvaheline kontonumber (IBAN).

Grupimakse edastamise tähtajad

Swedbanki kaudu saate teha tavapärasest kiiremaid ja odavamaid välismakseid kõikidesse Euroopa Liidu riikidesse ning meie partnerpankadesse Lätis, Leedus, Soomes, Taanis, Norras ja Rootsis.

Välismakseid Vene rublades on võimalik teha kõikidesse Venemaa pankadesse ja nendesse välispankadesse, kus on Vene rublade korrespondentkontod.

Vene Föderatsiooni Keskpanga nõudel on Vene pangad kohustatud kontrollima kõiki välismaalt laekuvaid rublamakseid. Kui soovite, et makse jõuaks õigel ajal saajani, veenduge, et maksekorraldus oleks nõuete järgi täidetud. Vastasel juhul on Vene pankadel õigus Teie makset kontrollida ning makse jõudmine saajani võib viibida.

Rublamakse maksekorralduse täitmine

Vene rubla maksed tuleb sisestada vene keeles ladina tähtedega vastavalt tähetabelile.
Saaja nimi

maksumaksja registreerimiskood ehk INN (ja KPP) märgitakse saaja nime väljale, nime ette. Kui saaja nimi on liiga pikk, tuleb nime jätkata sujuvalt ilma tühikuteta (ilma poolitusmärgita) aadressi väljal.

Näide: INN1234567891.KPP123456001 ООО Severnyy Tr/e/vel.

Eraisikule makset tehes tuleb lisada saaja isanimi.

Näide: Potapov Ivan Ivanovich.

Saaja aadress saaja aadress
Saaja kontonumber

20-kohaline number, milles 6-8 koht on 810

näide: 4xxxx810xxxxxxxxxxxx

Saaja pank

saaja panga täielik nimi + linn + saaja panga BIK (9 kohta) + saaja panga korrespondentkonto Vene Föderatsiooni Keskpangas (20 kohta, algab 301). BIK ja korrespondentkonto kolm viimast numbrit peavad kattuma.

Näide: OAO AKB Probiznesbank, g.Moskva, 044525986.30101810600000000 986

Vaata näidet
Kui lõplik saaja pank on filiaal

(eeldab 20-kohalise konto 303.. olemasolu arvel), siis sisestatakse filiaali nimetus ja konto saaja panga väljale ja peapanga andmed liiguvad korrespondentpanga väljale.

Näide:

saaja pank: Vernadskoe otdelenie 9038, 303xxxxxxxxxxxxxxxxx.

saaja panga korrespondentpank: OAO AKB Probiznesbank, g.Moskva, 044525986.30101810600000000986

Vaata näidet
Makse selgitus
 • valuutatehingu kood VO
 • makse sõnaline selgitus (välja kirjutada täpne kauba/teenuse nimetus, kui tegemist on ettemaksuga tuleb kirjutada predoplata za...., kui järelmaksuga, siis oplata za....)
 • faktuurarve ja/või lepingu number ning kuupäev
 • käibemaksu summa (NDS). Juhul kui kaubad või teenused pole maksustatud, tuleb märkida "BEZ NDS".

Näide: (VO20100) predoplata za transportnye uslugi, schet no.5 ot 15.03.2012, NDS 1500 RUB.

Valuutatehingukood VO tuleb küsida oma välispartnerilt, ilma VO koodita makse tagastatakse. Juhul kui soovite ise valida VO koodi, tuleb silmas pidada, et mitteresident - tähendab Venemaa suhtes mitteresidenti (ehk Eesti kodanikku või Eestis registreeritud ettevõtet) ja resident - tähendab Venemaa residenti (ehk Venemaa kodanikku või Venemaal registreeritud ettevõtet).

Mida teha hädaolukordades?

Kui olete oma kaardi või autentimisvahendites kasutatavad andmed kaotanud või kahtlustate, et need on sattunud kolmandate isikute kätte, ärge kõhelge meile mis tahes ajal (ööpäev läbi) helistamast. Blokeerime kohe teie kaardi või juurdepääsu teie internetipanga kontole ja keegi teine ei saa ligi teie kontodel olevale rahale.

 • Erakliendi tugi: 6 310 310
 • Ärikliendi tugi: 6 132 222

Peale selle blokeerime automaatselt juurdepääsu internetipangale, kui sisselogimisandmed (kasutajatunnus või parool PIN-kalkulaatorist) on viis korda järjest valesti sisestatud. Konto taasaktiveerimiseks helistage meile numbril 6 310 310 / 6 132 222 (8.00–20.00 tööpäevadel ja 9.00–16.00 laupäeviti). Konto korduva blokeerimise korral peate pöörduma pangakontorisse. Broneerige külastusaeg ette. Kas märkasite oma kontol autoriseerimata tehinguid, mis tehti vahetult enne internetipanga juurdepääsu blokeerimist? Kontrollige oma kontoväljavõtet ja teavitage meid sellest.

Sisselogimisandmete turvalisuse tagamine

 • Ärge mingil juhul kinnitage tehinguid ega internetipanka või rakendusse sisselogimist, mida te pole ise algatanud.
 • Ärge kunagi avaldage oma isiku- ega internetipanka või rakendusse sisselogimise andmeid kolmandatele isikutele, sealhulgas pereliikmetele, sõpradele ega pangatöötajatele, v.a juhul, kui helistate ise panka.
 • Ärge kirjutage üles, saatke e-posti teel, SMS-iga jne ega salvestage muul viisil konfidentsiaalseid koode ja paroole, millega saab avada teie arvuti või mobiiltelefoni ekraani. Moodustage keerulised paroolid, mida on raske ära arvata, jätke need meelde ja vahetage neid korrapäraselt. Kui loote PIN-koodi, jälgige, et moodustate selle juhuslike numbrite kombinatsioonist. Ärge kasutage selliseid kombinatsioone nagu 1111, 1234, sünnikuupäevad või muud isiklikud andmed.
 • Pidage meeles, et teie kasutajatunnus on sama oluline kui teie isikukood, seega pöörake selle turvalisusele suurt tähelepanu.
 • Ärge unustage, et pärast sisselogimist pääsete ligi paljudele teenustele, sealhulgas välistele teenustele, mille jaoks ei ole lisaautentimine vajalik.

Veebilehitseja seansi sulgemine

Sisselogimise seanss lõppeb, kui te ei tee internetipangas viis minutit ühtegi tegevust. Teil palutakse uuesti sisestada oma sisselogimisandmed. Ajapiirang on kehtestatud turvalisuse huvides, et takistada juurdepääsu internetipangale, kui kasutaja unustab pärast internetipanga kasutamist oma kontolt välja logida.

Kui olete internetipanga seansi lõpetanud, logige välja (klõpsates „Logi välja“) ja sulgege veebilehitseja.

Internetipanga veebilehe aadress

Arvutis:

Kui klõpsate luku tähisel, peaksite nägema õiget Swedbanki sertifikaati:

Nutiseadmes:

Enne sisselogimisandmete sisestamist veenduge, et veebilehe domeen on „swedbank.ee“.

Leidke aega, et tutvuda meie turvalisuse tagamise soovitustega.

 • Ärge jagage teistega oma autentimisvahendeid. Kui soovite anda oma pereliikmetele või töötajatele õiguse teie kontol olevaid vahendeid hallata, paluge pangal anda neile vajalikud õigused. Loa saanud isikud saavad kasutada ettevõtte kontosid enda nimel ja kasutada selleks isiklikke autentimisvahendeid. Teil on õigus need õigused igal ajal tagasi võtta. Peale selle saate tellida pereliikmele lisakaardi, mis on seotud teie kontoga. Töötajatel või pereliikmetel on rangelt keelatud jagada samu autentimisvahendeid.
 • Pidage meeles, et teie raha on kõige paremini kaitstud siis, kui tagate oma andmete (kasutajatunnus, PIN-koodid, pangale esitatud mobiiltelefoninumber, isikukood jne) turvalisuse.
 • Kui kasutate avalikku arvutivõrku, püüdke vältida isiklike andmete sisestamist, sest pahavara võib teie andmed salvestada.
 • Ärge hoidke kasutajatunnust autentimisvahendite ja nende konfidentsiaalsete koodidega samas kohas.
 • Ärge kunagi saatke autentimisandmeid e-posti teel.
 • Ärge avaldage oma sisselogimisandmeid, välja arvatud juhul, kui helistate panka. Kellelgi ei ole õigust küsida teilt telefoni teel teie isikukoodi ega autentimisandmeid. Kui saate kõne isikult, kes väidab, et ta on pangatöötaja, lõpetage see kõne kohe.
 • Teie Smart-ID või PIN-kalkulaatori PIN-koodid ei tohi sisaldada ühtegi osa teie telefoninumbrist ega järjestikuseid numbreid.
 • Võrrelge alati kontrollnumbrit ja kasutage võimaluse korral läbipaistvat signeerimisviisi (ingl „see what you sign“ ehk „allkirjastad seda, mida näed).
 • Kui sisestate Smart-ID PIN2-koodi, kinnitate üldjuhul makset või lepingut. Olge seda tehes eriti ettevaatlik.
 • Kui uus Smart-ID on loodud, saadetakse teile SMS. Võtke pangaga kohe ühendust, kui teie ei loonud Smart-IDd.

Kui sisenete internetipanka süle- või lauaarvuti kaudu, järgige neid ettevaatusabinõusid.

 • Installige viirusetõrjetarkvara ja seadistage see automaatselt uuendama viiruste andmebaasi (vähemalt üks automaatne uuendus päevas).
 • Installige lokaalne tulemüür. Seadistage tulemüür nii, et see takistaks internetiühenduse loomist teie arvutiga.
 • Kasutage veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi värskeimaid versioone.
 • Lülitage iga tarkvara jaoks sisse automaatuuenduste tegemine. Kui tarkvara ei saa automaatselt uuendada, kontrollige korrapäraselt värskenduste olemasolu.
 • Seadistage oma veebilehitseja hüpikaknaid blokeerima.

Arvuti turvalisuse kontroll

 • Lisateavet selle kohta, kuidas tagada oma seadmete turvalisus ja kasutada muid internetiteenuseid ohutult, leiate järgmistelt veebilehtedelt:

https://www.ria.ee/en.html

Ärge unustage järgimast ettevaatusabinõusid, kui sisenete internetipanka mobiilseadme kaudu.

 • Laadige rakendusi alla üksnes sellistest usaldusväärsetest allikatest nagu App Store, Google Play või Microsoft Store Windowsi rakenduste jaoks.
 • Ärge kõrvaldage oma mobiilseadmest kitsendusi, mille teie mobiilivõrgu operaator või seadme tootja on seadistanud. See eemaldab kaitse, mis on teie seadmesse võimalike ohtude tõrjumiseks sisse ehitatud.
 • Kaitske oma nutitelefoni või arvutit alati ekraanilukuga. Kui teile pakutakse mitut ekraaniluku turvalisuse astet, valige alati kõrgeim turvalisuse aste.
 • Ärge lubage teistel isikutel kasutada oma telefoni või tahvelarvutit, kuhu on installitud Swedbanki rakendus.
 • Ärge avaldage ekraaniluku koode teistele isikutele ega lubage avada oma telefoni teiste isikute biomeetriliste andmetega.
 • Kasutage viirustõrjetarkvara.
 • Järgige alati oma telefoni tootja soovitusi või ohutusalast teavet.

Kui teete oste veebipoodides, olge oma isiku- ja finantsandmete esitamisel ettevaatlik. Soovitame veenduda isiklike seadmete kaitstuses ja järgida alati järgmisi nõuandeid.

 • Ostke üksnes usaldusväärsetest poodidest. Kaupu ja teenuseid tasub alati osta üksnes sellistest Eesti ja välismaistest e-poodidest, mis on hästi tuntud ja hea mainega. Suhtuge tundmatutesse müüjatesse kriitiliselt ja püüdke leida nende tegevuse kohta lisateavet. Lugege konkreetse e-poe kohta internetis avaldatud tagasisidet. Uurige, kas veebilehel on avaldatud administraatori kontaktandmed (aadress, telefon, e-post jmt), ning veenduge, et leht ei sisalda informatiivse sisu asemel vigaseid linke (lisasõnu või -tähti, kummalisi sümboleid), hüpikaknaid, reklaami ega suurel hulgal viiteid.
 • Olge allahindluste suhtes ettevaatlik. Kas leidsite kvaliteetese toote eriti madala hinnaga? Enne maksekorralduse esitamist veenduge, et toodet müüv ettevõte on reaalselt tegutsev ja usaldusväärne. Suhtuge ettevaatusega sotsiaalvõrgustikes avaldatavatesse reklaamidesse. Need võivad suunata teid mittetegutsevatesse veebipoodidesse.
 • Turvalised ostud kaardiga. Kõige sagedamini makstakse välismaistes e-poodides tehtud ostude eest kaardiga. Sellisel juhul tuleb teil esitada oma maksekaardi andmed. Kui veebipood on liitunud rahvusvahelise turvaliste ostude programmiga, on poe veebilehel avaldatud sellekohased logod, näiteks „MasterCard SecureCode“ ja „Verified by Visa“ Visa kaartide jaoks. Teid võidakse suunata internetipanka, kuhu peate sisse logima, et oma makset kinnitada. Lisateavet programmi „Internetiostud“ kohta leiate siit. Enne makse tegemist veebipoes hinnake selle poe turvalisust ja lugege poe tegevuse kohta avaldatud tagasisidet.
 • Turvalised maksed elektroonilise panganduse süsteemi kaudu. Kui teete oma oste Eesti veebipoodides, suunatakse teid tavaliselt Swedbanki internetipanka. Tunnete selle viite ära Swedbanki logo ja internetipanga aadressi kaudu: https://www.swedbank.ee/banklink. See tagab, et makse tehakse otse pangasüsteemi kaudu. Kui olete internetipanka sisse loginud, suunab veebileht teid automaatselt loodud maksevormi lehele.
 • Kolmandatest isikutest teenusepakkujad. Alates 14.09.2019 võidakse teile internetiostude tegemisel pakkuda võimalust kasutada kaupade või teenuste eest tasumiseks makse algatamise teenust, mida osutab pangast erinev makseasutus (PISP). Kui valite makse algatamise võimaluse pangakontolt, võidakse teil paluda täita PISP keskkonna maksekorraldus ja anda oma nõusolek maksetehingu tegemiseks vajalike andmete edastamiseks, seejärel peate kinnitama maksekorralduse Swedbanki internetipanga autentimisvahenditega. Kui märkate oma kontoväljavõttel tehingut, mida teie ei ole kinnitanud, teavitage meid sellest kohe telefoninumbril 6 310 310 (erakliendid) või 6 132 222 (ärikliendid).

Kahtlased lühisõnumid. Olge valvas!

 • Petturid võivad saata panga nimel võltsitud lühisõnumeid, et saada teie isiku- ja autentimisvahendite andmeid. Sellistes sõnumites palutakse tavaliselt klõpsata näidatud lingil, avada manus või helistada osutatud telefoninumbril, et väidetavalt uuendada, vaadata üle, kontrollida või aktiveerida teie kontot internetipangas.
 • Ärge kunagi vastake SMS-ile, milles teil palutakse esitada konfidentsiaalseid andmeid. Ärge kunagi klõpsake linkidel ega avage manuseid, mille on saatnud tundmatu isik, sest nii võite aktiveerida viiruse või avada võltsitud veebilehe.
 • Isegi kui avasite lingi ja teid suunati meie veebilehega sarnanevale lehele, ärge sisestage sinna mingeid andmeid ja võtke meiega ühendust. Siin saate lähemalt teada, kuidas tunda ära autentne veebileht.
 • Kui kahtlustate, et kolmandad isikud on saanud juurdepääsu teie sisselogimisandmetele, võtke meiega kohe ühendust.

Kahtlased e-kirjad või kõned. Olge ettevaatlik!

 • Kui teile saadab e-kirja või helistab isik, kes väidab end olevat „pangatöötaja“ või „politseiametnik“, ja palub esitada konfidentsiaalsed sisselogimisandmed, ärge mingil juhul sellist teavet avaldage. Ärge usaldage seda isikut üksnes seetõttu, et ta teie kohta midagi teab. Petturitel on raha varastamiseks mitmeid viise (nad paluvad andmeid uuendada, teavitavad kahtlastest pangatehingutest jne), kuid on üks asi, mis neid ühendab – nad paluvad avaldada konfidentsiaalseid internetipanga sisselogimisandmeid või sisestada autentimisvahendi genereeritud koodi ja tehingu kinnituse.
 • Mitte ükski pangatöötaja ega õiguskaitse- või muu asutuse esindaja ei võta inimestega ühendust, et paluda neilt internetipanga andmete (kasutajatunnus, PIN-kood jne) avaldamist, tehingu algatamist ega isiku poolt algatamata tehingu kinnitamist. Seepärast olge tähelepanelik ja ärge avage kahtlaseid e-kirju. Veenduge, et sisenete internetipanka õige veebilehe kaudu (https://www.swedbank.ee).

Allpool on välja toodud kõige tavalisemad märgid selle kohta, et saadud telefonikõne, e-kiri või SMS on suure tõenäosusega pettus või rünne:

 • Igasugune sõnum, mis hõlmab ülemäärast kiireloomulisust. Kurjategijad püüavad teid tagant kiirustada, et teeksite vea.
 • Sõnum, mis õhutab teid meie eeskirju ja reegleid eirama või tähelepanuta jätma.
 • Igasugune sõnum, milles lubatakse suurt tulu. Kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis enamasti see seda polegi.
 • Olge eriti ettevaatlik telefonikõne või sõnumi suhtes, mille on väidetavalt saatnud ametnik või valitsusasutuse esindaja, kes kutsub teid üles kiirele tegutsemisele.

Kas leidsite turvaaugu? Teatage sellest meile.

Swedbanki jaoks on oluline, et kliendid tunneksid end meie elektrooniliste kanalite kaudu tehinguid tehes ohutult ja turvaliselt. Seepärast püüame tagada oma IT-süsteemide võimalikult suure turvalisuse. Sellest hoolimata võib mõni viga läbi lipsata. Kui avastate turvaaugu, tahaksime sellest lähemalt kuulda, et saaksime probleemi võimalikult kiiresti kõrvaldada.

Kuidas turvaaugust teatada?

Saatke e-kiri aadressile responsible-disclosure@swedbank.com. Eelistame, et kasutaksite saadetava teabe kaitseks meie avalikku PGP-võtit. Palume esitada järgmised andmed.

 • Turvaaugu üksikasjalik kirjeldus, sh sellised andmed nagu URL ja turvaaugu liik.
 • Probleemi jäljendamiseks vajalik teave.
 • Ekraanipilt avastatud turvaaugu kohta, kui see on asjakohane.
 • Teie kontaktandmed, nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja avalik PGP-võti (kui on).

Swedbank töötleb teie esitatud isikuandmeid selleks, et teavitada teid nende turvaaukude analüüsist ja parandamisest, millest te meile teada andsite, ning et võtta teiega vajaduse korral ühendust esitatud teabe kontrollimiseks. Lisateavet Swedbanki isikuandmete töötlemise protseduuri kohta leiate Swedbanki isikuandmete töötlemise põhimõtete alt veebilehel www.swedbank.ee.

Millest teatada?

Võite teatada turvaaukudest, mille olete avastanud ükskõik millisest meie teenusest. Turvaaugud on näiteks murdskriptimine, krüpteerimisvead või loogiliste juhtelementide turvalisust mõjutavad vead. Turvaaukudest teatamise võimalus ei ole mõeldud teistest loogikavigadest või tekstides esinevatest vigadest teatamiseks ega meie teenuste turvalisuse vms kohta küsimuste esitamiseks.

Mida Swedbank pärast teate saamist teeb?

Saadame teile kinnituse, et oleme teie kirjelduse kätte saanud, hoiame teid probleemi lahendamisega kursis ja teatame teile, kui probleem on lahendatud. Me ei maksa turvaaukudest teatamise eest tasu.

Mida me teilt eeldame?

Nii meie kui ka meie klientide turvalisuse tagamiseks on oluline, et te järgiksite häid tavasid. See tähendab järgmist.

 • Te ei kasuta turvaauku selleks, et pääseda ligi või üritada pääseda ligi andmetele, mis ei kuulu teile.
 • Te ei kasuta turvaauku selleks, et eemaldada või muuta andmeid.
 • Te ei mõjuta meie teenuste kättesaadavust.
 • Te annate meile võimaluse teatatud turvaauk parandada, enne kui selle avalikustate.

Kas saate esitada anonüümse teate?

Jah, kuid sellisel juhul ei saa me teile vastata ega teid probleemi lahendamisega kursis hoida.

PGP võti

PGP võti

Võtme ID: 0x0AD6CCAF

Kontrollkood: 2D14 4030 6D4B 68C3 F286 3AC6 333B E8E4 0AD6 CCAF