Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Jätkusuutlikkus

Tartu Ülikool ja Swedbank osalevad alates 2017. aasta maist Euroopa Liidu struktuurifondide "Nutika spetsialiseerumise" tegevuse raames osaliselt rahastatavas 335 000-eurose eelarvega koostööprojektis „Eraklientide segmendi analüütika süvendatud arendus Swedbankis“. Projekti eesmärk on tuua teaduses väljamõeldut ettevõtlusesse ja kasutades masinõppe meetodeid rikastada ettevõtte andmeid. Projekti raames koostatakse uusi tõhusamaid algoritme klientidele isikustatud soovituste tegemiseks.

2018. aasta septembris alustasid Tartu Ülikool ja Swedbank teist "Nutika spetsialiseerumise" rakendusuuringute koostööprojekti. NUTIKAS meetme poolt pisut rohkem kui 100 000 euroga toetatud projekti raames arendatakse andmeteaduse meetmeid finantssektoris rakendatavate hoolsusmeetmete tõhususe ja efektiivsuse tõstmiseks.

Meie lähenemine

Jätkusuutlikkus on meie jaoks strateegiliselt oluline valdkond. See on alus meie äriotsustele ja -protsessidele, sotsiaalse vastutuse raamistikule ja ärieetika standarditele.

Meie jaoks tähendab ettevõtte jätkusuutlikkus:

 • Oma otsese ja kaudse negatiivse mõju vähendamist
 • Positiivse mõju loomine valdkondades, kus meil on suurim kompetents ja potentsiaal muutusteks

Swedbank Grupi jätkusuutlikkuse strateegia ja põhimõtete kohta saad lähemalt lugeda siit.

Swedbank peab oluliseks tegeleda jätkusuutlikkusega läbi kolme suuna:

Majanduslik

järjepidev ja tasakaalukas majanduskasv ning ühiskonna majanduslik heaolu

Sotsiaalne

avatud, hooliv ja kaasav ühiskond, kus austatakse inimõigusi

Keskkonnaalane

ressursside vastutustundlik kasutamine ja kliimamuutuste leevendamine

Jätkusuutlikkuse printsiibid on lõimitud kõikidesse meie äriprotsessidesse ja otsustesse. Positiivse mõju suurendamiseks peame oluliseks aidata ka oma klientidel ning koostööpartneritel jätkusuutlikumaid valikuid teha.

Oleme ÜRO säästva arengu eesmärkide seast tõstnud enda jaoks esile need, kus soovime luua kõige suuremat positiivset mõju. Leiame, et need on eesmärgid, kus meil on võimalik aidata aktiivselt kaasa reaalse muutuse loomisele.

Eesmärk nr 4: kvaliteetne haridus

Tagada kõigile kaasav ja kvaliteetne haridus.

Eesmärk nr 5: sooline võrdõiguslikkus

Saavutada sooline võrdõiguslikkus ja lõpetada diskrimineerimine.

Eesmärk nr 8: tööhõive ja majanduskasv

Edendada kõrgemat tootlikkust, innovatsiooni, ettevõtlikkust ja töökohtade loomist.

Eesmärk nr 12: säästev tootmine ja tarbimine

Tagada loodusvarade ja kaupade vastutustundlik kasutus.

Eesmärk nr 13: kliimamuutuste vastased meetmed

Võtta kiiresti kasutusele meetmed kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks.

Eesmärk nr 16: rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid

Toetada rahumeelset ja kaasavat ühiskonda.

Rohkem infot säästva arengu eesmärkide kohta leiad: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

Tahame, et meie tooted ja teenused toetaksid järgmisi säästva arengu eesmärke:

Eesmärk nr 8: tööhõive ja majanduskasv

Edendada kõrgemat tootlikkust, innovatsiooni, ettevõtlikkust ja töökohtade loomist.

Eesmärk nr 12: säästev tootmine ja tarbimine

Tagada loodusvarade ja kaupade vastutustundlik kasutus.

Eesmärk nr 13: kliimamuutuste vastased meetmed

Võtta kiiresti kasutusele meetmed kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks.

Eesmärk nr 16: rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid

Toetada rahumeelset ja kaasavat ühiskonda.

Seepärast hindame äriotsuseid tehes erinevaid sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke mõjusid. Samuti peame oluliseks, et meie igapäevaselt langetatavad otsuseid ei oleks vastuolus inimõigustega ning toetaksid korruptsioonivastase võitluse eesmärke.

Oleme fookusesse võtnud digiteenuste arendamise, millega muudame väiksemaks oma ökoloogilist jalajälge. See võimaldab vähendada paberi- ja ajakulu ning luua kaugteenuste lahendusi, kaotades vajaduse füüsiliselt panka külastada.

Jätkusuutlikkuse eesmärkide arvestamine rahastamis- ja investeerimisotsustes võimaldab meil suunata raha jätkusuutlikematesse ettevõtetesse, mis loob positiivsemat mõju keskkonnale, ühiskonnale ning majanduskasvule.

Investeerimisotsuste tegemisel ja investeerimisnõustamisteenuse pakkumisel arvestab Swedbank ka jätkusuutlikkuse riskidega. Samuti arvestab Swedbank investeeringu võimalikku negatiivset mõju keskkonna- ja sotsiaalküsimuste osas ning võimaldab nende avaldamist lõppinvestoritele.

Mida oleme selles vallas ära teinud?

 • Pakume soodsamaid tingimusi keskkonnasõbralike valikute tegemiseks: näiteks pakume nii eraklientidele kui äriklientidele soodustingimustel liisingut keskkonnasõbraliku auto ostuks. Keskkonnasõbralike autode alla kuuluvad hübriid- ja elektriautod ning väikese mootoriga autod, mille süsinikdioksiidi heitmed on 95 g/km või vähem.
 • Innustamaks oma kliente taastuvenergia lahendusi kasutusele võtma ja toetades kasvavat huvi päiksepaneelide vastu, on päikesepaneelide ostmiseks võimalik saada tagatiseta laenu kuni 20 000 eurot maksimaalse laenuperioodiga 10 aastat.
 • Investeerimine jätkusuutlikesse fondidesse: meie pensionifondid aitavad meil suunata investeeringuid kõrgeima jätkusuutlikkuse reitinguga ettevõtetesse. Pensionifondidesse investeeritakse pikaajaliselt, mistõttu oleme veendunud, et jätkusuutlikkuse kriteeriumide arvestamine investeerimisprotsessis toob pikemas perspektiivis kaasa kõrgema tootluse ja/või väiksemad riskid.
 • Jätkusuutlikkuse printsiipe arvestatakse laenuprotsessis. Iga kord, kui meie ärikliendid taotlevad suuremaid laene kui 0,8 miljoni eurot, viiakse läbi ulatuslik jätkusuutlikkuse analüüs.
 • Renoveerimislaenude abil parandame hoonete energiatõhusust. Ligikaudu 33% Eestis kasutatavast energiast kulub elamutele ja seetõttu on väga oluline muuta eluhooned energiasäästlikumaks.
 • Kodu energiatõhususe laen maja renoveerimiseks.

Samuti on Swedbank Grupil paigas kindlad kriteeriumid, mille täitmata jätmise puhul ettevõtteid ei finantseerita. Need kriteeriumid tulenevad meie inimõiguste poliitikast, panga positsioonist kliimamuutuste suhtes, samuti meie seisukohast kaitsetööstusesse investeerimise kohta. Lisaks on Swedbank võtnud kasutusele laiaulatuslikke meetmeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.

Kõikides oma tegevustes rakendame kõrgeimaid ärieetika standardeid. Jälgime, et kõik äritehingud vastaksid seatud eetilistele normidele.

Swedbanki töötajad hoiduvad sellistest tehingutest ja tegevustest, mis ei ole meie lähenemise ja põhimõtetega kooskõlas või võiksid muul moel kahjustada usaldust Swedbanki suhtes. Swedbank Grupis on kehtestatud korruptsioonivastase võitluse sise-eeskirjad ja protseduurid ning neid uuendatakse pidevalt.

Oma töös järgime rangelt protseduure, mis reguleerivad võimalikke huvide konflikte. Huvide konfliktide ja eetikaalaste rikkumiste kohta teatamiseks on sisse seatud rikkumisest teatamise (n-ö vilepuhumise) võimalus. Meie jaoks on oluline soodustada sellist töökeskkonda, kus töötajad saavad ilma hirmuta teatada taolistest rikkumistest või muust ebaeetilisest käitumisest. Samuti esitavad meie töötajad igal aastal majanduslike huvide deklaratsiooni. Ärieetika valdkonna eest hoolitsemiseks on meil loodud spetsiaalne eetikakomitee.

Eesmärk nr 16: rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid

Toetada rahumeelset ja kaasavat ühiskonda.

 • Liikumine kliimaneutraalsuse poole. Swedbank Grupp täitis oma eesmärgi vähendada 2017. aastaks oma CO2 jalajälge 50 protsenti. Võrreldes 2019.aastaga tekkis 2020. aastal süsinikdioksiidi heitkoguseid umbes 33% vähem. Järgmise eesmärgina on kavas seda 2022. aastaks vähendada veel 20 protsenti.
 • Roheline energia: kasutame Swedbank Eesti hoonetes taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit. Lisaks töötame selle nimel, et vähendada elektri- ja veekulu. Näiteks võrreldes 2019. aastaga vähendasime 2020. aasta jooksul elektritarbimist umbes 12 protsenti.
 • Jäätmemajandus: vähendame järjepidevalt jäätmete hulka, sorteerime tekkinud prügi ning suuname töökorras mööblit ja tehnikat taaskasutusse.
 • Jätkusuutlik transport: soodustame meie töötajate liikumist tööle jalgsi, ratta või tõukerattaga. Vähendame aktiivselt ärilendude hulka, muu hulgas on meil igas kuus üks lennuvaba nädal.

Eesmärk nr 13: kliimamuutuste vastased meetmed

Võtta kiiresti kasutusele meetmed kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks.

 • Füüsiline ja vaimne tervis. Peame oluliseks meie töötajate füüsilist ja vaimset tervist, nii oleme loonud oma töötajate heaks mitmesuguseid tervisealgatusi (nt tervisenädal, liikumisväljakutsed). Innustame inimesi liikuma, hüvitades sportimise ja võistluste kulud. Samuti pakume tervisepäevi ning vajadusel füsioterapeudi ja psühholoogi tuge.
 • Paindlikkus ja isiklik areng. Et meie töötajatel oleks tasakaal töö- ja isikliku elu vahel, oleme paindlikud tööaja, -koha ja -meetodite osas. Väärtustame töötaja arengut, andes võimaluse osaleda erinevatel koolitustel ja professionaalse arengu programmides ning karjäärinõustamisel.
 • Võrdsed võimalused. Meil on avatud ja kaasav töökeskkond, kus hindame mitmekesisust ega tolereeri diskrimineerimist. Naistele ja meestele pakume sama töö eest võrdset palka ja meie eesmärk on luua sooline tasakaal kõigil juhtimistasanditel. Samuti aitame minimeerida karjäärilõhet pärast lapsehoolduspuhkuselt naasmist.
 • Tähenduslik ühine tegevus. Pakume töötajatele kaks tasustatud päeva aastas, mis on mõeldud vabatahtlikuks tegevuseks. Alates 2015. aastast on Swedbanki meeskonnad käinud heategude suve raames tegemas heategusid üle Eesti.

Eesmärk nr 5: sooline võrdõiguslikkus

Saavutada sooline võrdõiguslikkus ja lõpetada diskrimineerimine.

Eesmärk nr 8: tööhõive ja majanduskasv

Edendada kõrgemat tootlikkust, innovatsiooni, ettevõtlikkust ja töökohtade loomist.

Swedbankil on palju koostööpartnereid ja seetõttu on meil suur vastutus, aga ka hea võimalus nende suunamiseks jätkusuutlikkuse ootuste alusel. Eesmärk on teha koostööd jätkusuutlikkuse edendamiseks igal tasandil.

Soovime teha koostööd ainult nende teenuseosutajatega, kes järgivad ärieetika ja jätkusuutlikkuse kõrgeimaid standardeid. Swedbanki tarnija tegevusjuhendis, millele peavad alla kirjutama kõik teenusepakkujad, sätestab, et ettevõte peab oma töötajatega käituma vastutustundlikult, pakkuma võrdseid võimalusi ja järgima keskkonnahoiu nõudeid, tagades samas läbipaistvuse ja korruptsiooni ennetamise.

Eesmärk nr 12: säästev tootmine ja tarbimine

Tagada loodusvarade ja kaupade vastutustundlik kasutus.

Swedbank on esindusorganisatsiooni liige alates 2020 jaanuar.

Swedbank käsitleb sotsiaalse vastutuse tegevusi osana oma aastaaruandest. Swedbank Eesti aastaaruannetega saad tutvuda siin.

Swedbank Gupi jätkusuutlikkuse raporteid saad lugeda siit: https://swedbank.com/sustainability/reporting-monitoring.html

Teave investeerimis- ja kindlustusnõustamise põhilise negatiivse mõju kohta jätkusuutlikkusteguritele

Swedbankil on palju tarnijaid ja seetõttu on meil suur vastutus, aga ka head võimalused neid jätkusuutlikkuse spetsifikatsioonidest ja ootustest lähtuvalt mõjutada. Eesmärk on teha koostööd, et edendada jätkusuutlikkust igal tasandil.

Koostöös partnerite ja erinevate teenuste pakkujatega pöörame alati tähelepanu jätkusuutlikkuse aspektidele. Püüame teha koostööd ainult teenusepakkujatega, kes järgivad kõrgeimaid ärieetika ja jätkusuutlikkuse standardeid.

Swedbanki tarnijate tegevusjuhend, millele peavad alla kirjutama kõik teenusepakkujad, sätestab, et ettevõte peab oma töötajatega käituma vastutustundlikult, tagama võrdsed võimalused ja järgima keskkonnasäästlikkuse nõudeid, tagades samas läbipaistvuse ja korruptsiooni vältimise.

See aitab meil kaasa aidata järgmise eesmärgi saavutamisele: 12. eesmärk: vastutustundlik tarbimine ja tootmine

Swedbank toetab hariduse ning finantskirjaoskuse edendamist, ettevõtlikkust ning terve ühiskonna arengut.

Üldharidus

Haridus on kuldaväärt. See, et mõistame lugeda, kirjutada, arvutada, arutleda, annab meile millegi, mida keegi ära ei saa võtta – meie teadmised. Ometi on Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel (2016) madala haridustasemega mitteõppivate 18–24-aastaste osakaal Eestis 11%, mõningatel andmetel (EHIS) isegi 20%. Seda on liiga palju. Seepärast oleme pikka aega panustanud Eesti hariduse edendamisse. Toetame Noored Kooli algatust ja Tartu Ülikooli teaduskooli, aidates sealjuures kaasa noorte huvi kasvule reaalainete vastu.

 • Noored Kooli. Swedbank ja Heateo SA lõid 2006. aastal Noored Kooli programmi, et igal lapsel Eestis oleks võimalik saada väga hea haridus. Igal aastal valime programmi kuni 50 võimekat ja tegusat inimest erinevatelt elualadelt ning pakume neile ainulaadset väljakutset. Kaks aastat õpetavad programmis osalejad koolides üle Eesti, kus neil on võimalus mõjutada otseselt iga oma õpilase arengut. Samaaegselt läbivad nad õpetamis- ja juhtimisoskuste koolituse, mis toetab nende kujunemist väljapaistvateks õpetajateks ja liidriteks. Koolist saadavate oskuste ja teadmistega on nad tulevikus võimelised edukalt juhtima mistahes ettevõtmist. Me usume Noored Kooli missiooni ja eesmärkidesse pealaest jalatallani. Vaata lähemalt siit: www.nooredkooli.ee
 • Koostöö Tartu Ülikooli teaduskooliga. 2019. aastal alustasime koostööd Tartu Ülikooli teaduskooliga, et viia reaalteaduste põnev maailm võimalikult suure hulga Eesti õpilasteni. Panustame õpikodade väljatöötamisse ja korraldusse, et ka väiksemates Eesti paikades õppivad noored saaksid osa huvitavatest teaduskatsetest. Ka läbi Swedbanki töötajate aitame noortel mõista, kuidas reaalteadustes õpitut oma igapäevatöös erasektoris rakendatakse. Seda ikka selleks, et senisest suurem osa noori jõuaks ülikooli reaalteadusi õppima ning Eesti ühiskonnas oleks rohkem selle valdkonna õpetajaid ning eksperte.

Kõrgharidus ja teadus

Riigi ja ühiskonna edukuse aluseks on ka hea kõrgharidus ning investeeringud teadusesse. Siin ei saa läbi ilma ettevõtete panuseta, mis aitab kõrghariduse sisu kujundada ühiskonna vajadustele vastavaks. Seetõttu teeme koostööd Eesti suurimate ülikoolidega nii kõrghariduse kvaliteedi kui ka teadustöö rahastamise suunal.

 • Kõrghariduses erasektori kogemuse jagamine. Peame oluliseks erasektori teadmiste ja kogemuse jõudmist kõrgharidusse. Nii saame kõrgkoolides õpetatavat kohandada tööturu vajadustele vastavaks ning tudengid on pärast kõrghariduse omandamist eesootavaks paremini valmistunud. Panustame erinevate erialade õppenõukogude töösse, anname õppeprogrammide väljatöötamisel tagasisidet ning osaleme õppetegevuses praktikumide, töötubade ja loengute andmise kaudu.
 • Mitmekülgsed koostööprojektid. Majandusedu üheks eelduseks on akadeemilise- ja ettevõtlusmaailma koostöö. Seetõttu teeme tudengite, teadlaste ja õppejõududega erinevaid ühisprojekte. Teaduse valdkonnas on seni mahukaimaks koostööprojektiks olnud Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud. Samuti oleme oma kontoriga esindatud Tartu Ülikooli Delta ettevõtlusmajas ning esindustoaga Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtluse- ja innovatsioonikeskuses Mektory.

Nende algatustega panustame järgmistesse säästva arengu eesmärkidesse:

Eesmärk nr 4: kvaliteetne haridus

Tagada kõigile kaasav ja kvaliteetne haridus.

Eesmärk nr 12: säästev tootmine ja tarbimine

Tagada loodusvarade ja kaupade vastutustundlik kasutus.

Finantskirjaoskus ehk rahatarkus on tänapäeval sama vajalik kui kirjutamine, arvutamine, iseseisev riidessepanek ja elementaarsed oskused suhtlemiseks. Rahatarkus on teadmiste, hoiakute ja käitumiste kogum, mis tagab rahaasjades arukate otsuste tegemise. See on näiteks oskus koostada pere-eelarvet, teadmised investeerimise põhitõdedest ning säästev ja vastutustundlik hoiak raha suhtes.

Rahaasjade Teabekeskus

Erinevad uuringud toovad välja vastuolu eestimaalaste teoreetiliste teadmiste ja tegeliku käitumise vahel. Kuigi paljudel on olemas teadmised rahaasjade ajamisest ning planeerimisest, ei väljendu see tihtipeale igapäevases finantskäitumises. Seepärast peame oluliseks oma klientide harimist ning jagame teadmisi, kogemusi ning oskusi rahatarkusest nii koolitundides kui ka Rahaasjade Teabekeskuse kaudu.

Sõltumatu info ja praktiliste nõuannete pakkumiseks loodud Rahaasjade Teabekeskus alustas tegevust 2010. aastal. Teabekeskuse eesmärk on toetada inimesi majandusalaste otsuste tegemisel, jagada teadmisi rahaasjade korraldamisest ning aidata kaasa finantskirjaoskuse edendamisele Eestis.

Kogumispäevik

Selleks, et edendada rahatarkust ja pakkuda praktilisi nõuandeid rahaasjade kohta, oleme loonud Facebooki grupi Kogumispäevik. Grupi eesmärk on luua kogukond inimestest, kes soovivad saada rahaasjades targemaks - säästa raha, leida võimalusi lisatulu teenimiseks, alustada investeerimisega ning parandada enda ja oma pere rahalist heaolu! Alusta Sinagi säästmist juba täna ja liitu grupiga SIIN.

Lisaks kuula Kogumispäeviku podcaste, kus räägime põnevate saatekülalistega sellest, kuidas ronida rahatarkuse redelil ülespoole ja jagame praktilisi nippe, kuidas enda ja oma pere rahalist heaolu parandada.

Tagasi Kooli

Tagasi Kooli eesmärgiks on tuua koolidesse rohkem päriselulist kogemust ning tugevdada koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Tahame, et hariduselust võtaks osa rohkem tegusaid inimesi – lapsevanemaid, vilistlasi ja kõiki neid, kes soovivad rikastada tänaste õpilaste koolitunde ning jagada teadmisi, mida nad õpikust ei leia.

Oleme alates 2012. aastast selle algatuse strateegiline partner ja tulihingeline fänn. Meie töötajad käivad regulaarselt õpilastele raha- ning digitarkust ja karjäärinõu jagamas. Tänaseks oleme jõudnud 86% Eesti koolideni. Ka Sinul on võimalik jagada õpilastega teadmisi oma elualalt või hobidest – olgu selleks finantsanalüüs või talisuplus. Inspireeri homse Eesti tegijaid ning vaata rohkem siit: etunnid.tagasikooli.ee.

Nende algatustega panustame järgmistesse säästva arengu eesmärkidesse:

Eesmärk nr 4: kvaliteetne haridus

Tagada kõigile kaasav ja kvaliteetne haridus.

Eesmärk nr 12: säästev tootmine ja tarbimine

Tagada loodusvarade ja kaupade vastutustundlik kasutus.

Usume, et eduka riigi võti peitub haritud ning ettevõtlikes inimestes. Toetame alustavaid ettevõtjaid nende esmaste prototüüpide valmistamisel, et võimaldada neil oma ideest kasvatada äri. Samuti sütitame noortes huvi sotsiaalse ettevõtluse vastu ja anname omalt poolt hoogu kõige mõnusamale ärifestivalile Baltikumis, sTARTUp Dayle.

 • Prototron

  Raske on ette kujutada maailma, kus puuduvad näiteks arvutid või laelambid. Kunagi olid ka need vaid ideed, millest valmis esimene prototüüp, mis muutis maailma. Et ka täna saaksid sellised ideed kuju, lõime 2012. aastal koos TTÜ ja Tehnopoliga Eesti esimese prototüüpide rahastu Prototron, mis toetab ettevõtjaid rahaliselt esimese töötava tootenäidise valmistamisel. Selle abiga on ilmavalgust näinud mitmed maailmamuutjad – Lingvist, coModule, Sprayprinter, Qminder, Lumebot. Kokku on rahastatud 92 projekti 1,2 miljoni euro ulatuses. Prototroni meeskonnad on järelinvesteeringutena tõstnud üle 59 miljoni euro. Päris äge? Meie arvates küll.

  Anna oma ideele kuju ja vaata lähemalt: www.prototron.ee.

 • sTARTUp Day

  Meile meeldivad julged ja teotahtelised inimesed, kes on nõus tegutsema selle nimel, et oma ideid ka ellu viia. sTARTUp Day eestvedajad on selle ehe näide – 2016. aastal panid nad aluse millelegi, mis kasvas kiirelt Baltikumi suurimaks ärifestivaliks. Heade mõtete linnas Tartus koguneb igal aastal üle 4000 inimese: startupperid, ettevõtete juhid, investorid, üliõpilased ning oma ala entusiastid, et saada osa uutest ideedest ning ettevõtmistest äri, iduettevõtete, innovatsiooni ning tulevikutehnoloogiate vallas. Meil on hea meel olla sTARTUp Day tulihingelised fännid ning kuldtoetajad algusest peale. Ja veel enam – 2019. aastal astusime festivali kaaskorraldajate ringi.

  Tule ka: www.startupday.ee.

 • Changemakers Academy

  Et sütitada noortes huvi sotsiaalse ettevõtluse vastu, lõime 2019. aastal käed Changemakers Academy eestvedajatega. Igal aastal lööb programmis kaasa 120 noort üle Eesti, et panna pead kokku ja luua turundusplaan sotsiaalsetele ettevõtetele. Programmis osalemine annab noortele võimaluse teha meeskonnatööd, saada teadmisi ettevõtlusest ja viia oma ideid ellu - seda kõike kroonib panustamine mõne olulise ühiskondliku probleemi lahendamisse. Lisaks eelnevale aitab programmis osalemine lõimida erinevate emakeeltega noori.

  Võta osa: www.changemakers.ee.

Nende algatustega panustame järgmistesse säästva arengu eesmärkidesse:

Eesmärk nr 8: tööhõive ja majanduskasv

Edendada kõrgemat tootlikkust, innovatsiooni, ettevõtlikkust ja töökohtade loomist.

Terviserajad

Kas mäletad veel seda tunnet pärast väikest metsajooksu? Kuidas keha suriseb ning on üdini virgunud ja värske? Meile see tunne meeldib ning seepärast tahame, et võimalikult paljudel inimestel Eestis oleks tasuta sportimise võimalused just sellel ajal, kui neile kõige paremini sobib. Seepärast panime koos Eesti Energia ning Merkoga 2005. aastal õla alla Eesti looduslike terviseradade arendamisele. Tänaseks on Eesti Terviseradade võrgustikus 117 rada kogupikkusega enam kui 1100 kilomeetrit. Paljud rajad on valgustatud nii, et sörkida saab kasvõi päikeseloojangust päikesetõusuni, sest terviserajad, erinevalt spordiklubist, on alati avatud.

www.terviserajad.ee

Heateo SA

Heateo Sihtasutus aitab suure ühiskondliku mõjuga ideedel areneda tegusateks organisatsioonideks ja sotsiaalseteks ettevõteteks. Sihtasutus toetab sotsiaalse innovatsiooni levikut Eestis ning strateegilise filantroopia alase teadlikkuse kasvu erasektoris. Koostöös Heateo SA-ga pakume ainsa pangana Eestis oma privaatpanganduse klientidele heategevusnõustamist, mis aitab klienti alates ühekordsest annetuse tegemisest kuni MTÜ juhtimises osalemise ja fondi/sihtasutuse loomiseni.

www.heategu.ee

Annetuskeskkond „Ma armastan aidata“

2008. aastal lõid Heateo Sihtasutus ja Swedbank „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonna, mis kasvas suurimaks annetusi vahendavaks keskkonnaks Eestis.

Annetuskeskkonna eesmärk on edendada Eesti heategevuskultuuri – toome ühte keskkonda annetajate jaoks kokku usaldusväärsed ning mõjukad Eesti heategevusorganisatsioonid, kellel on võimalus seal oma tegevust tutvustada ning annetusi koguda.

Kõik keskkonnas olevad organisatsioonid on tugevad ja usaldusväärsed – see tagab, et Sinu annetus jõuab kindlalt abivajajateni. Annetamine on lihtne – vali endale südamelähedane projekt ning anneta raha või hoopis oma aega.

Vaata lähemalt: www.armastanaidata.ee.

Annetame Aega võrgustik

Annetame Aega on liikumine, mis koondab teotahtelisi, uuendusmeelseid ning aktiivseid ettevõtteid, kes peavad oluliseks soodustada töötajate panustamist oma kogukondadesse vabatahtliku tegevuse kaudu. Meeskondades peitub erisusel põhinev potentsiaal – kollektiivides on suur hulk erinevate oskuste, teadmiste ja aktiivsusega inimesi, kes üheskoos on suutelised välja pakkuma lahendusi probleemidele ning olema nõu ja jõuga abiks kohtades, kus seda kõige enam on vaja.

Swedbanki töötajad on alates 2015. aastast käinud suvel tegemas heategusid üle Eesti – olnud abiks heakorratöödel, teinud heategevuslikke kohvikuid, tegelenud noorte, seeniorite ning sabaga sõpradega. Igal suvel teeme üle 100 heateo, kaasates enam kui 1100 panga töötajat.

Vaata lähemalt: www.annetameaega.ee.

Nende algatustega panustame järgmistesse säästva arengu eesmärkidesse:

Eesmärk nr 4: kvaliteetne haridus

Tagada kõigile kaasav ja kvaliteetne haridus.

Eesmärk nr 5: sooline võrdõiguslikkus

Saavutada sooline võrdõiguslikkus ja lõpetada diskrimineerimine.

Eesmärk nr 8: tööhõive ja majanduskasv

Edendada kõrgemat tootlikkust, innovatsiooni, ettevõtlikkust ja töökohtade loomist.

Eesmärk nr 12: säästev tootmine ja tarbimine

Tagada loodusvarade ja kaupade vastutustundlik kasutus.

Eesmärk nr 13: kliimamuutuste vastased meetmed

Võtta kiiresti kasutusele meetmed kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks.

Eesmärk nr 16: rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid

Toetada rahumeelset ja kaasavat ühiskonda.

Loomaks positiivset sotsiaalset, majanduslikku ja keskkonnaalast mõju, teeme strateegilist koostööd erinevate tugevate ning usaldusväärsete partneritega. Väärtustame pikaajalist koostööd ja selliste algatuste toetamist, mille puhul suudame koos luua laiapõhjalist mõju ja kaasata märkimisväärset osa ühiskonnast. Samuti peame oluliseks, et algatus oleks kooskõlas säästva arengu eesmärkide ja meie panga väärtustega.

Hindame iga koostööettepanekut ja toetusesoovi, arvestades järgmist:

 • kas algatus on kooskõlas Swedbanki väärtuste, klientide ja laiemalt Eesti ühiskonna praeguste ja tulevaste vajadustega;
 • kas algatus panustab Swedbanki toetusfookustesse, milleks on haridus ja rahatarkus, ettevõtlikkuse edendamine ning jätkusuutlik ühiskond;
 • milline on selle algatuse olulisus laiema avalikkuse jaoks, milliseid positiivseid muudatusi aitab see ühiskonnas ellu viia ja kuidas kaasab Eesti inimesi;
 • kui jätkusuutliku algatusega on tegemist ja millised on eestvedajate varasemad kogemused;
 • võimalused kaasata algatusse ka Swedbanki töötajaid ja kliente.

Swedbank ei toeta:

 • projekte, mis ei ole kooskõlas panga väärtustega;
 • poliitilisi ja usulisi ühendusi;
 • algatusi, mis kujutavad endast ohtu keskkonnale või inimeste turvalisusele;
 • vaid ühele inimesele või kitsale ringile suunatud projekte.

Oma koostööettepanekuga oled teretulnud pöörduma aadressil toetus@swedbank.ee.

Tulenevalt meie visioonist, eesmärgist ja väärtustest oleme loonud jätkusuutlikkuse raamistiku. See määratleb meie enda jätkusuutlikkuse ja juhendab, kuidas me seda oma pangandustegevusse integreerime. Kõik poliitikad on vastu võetud Swedbanki juhatuse poolt ja need kehtivad kogu grupi kohta.

Swedbanki Grupi jätkusuutlikkuse raamistikuga saate tutvuda siin: https://www.swedbank.com/sustainability/strategy-and-framework.html

Jätkusuutlikkuse riskianalüüsi teostamiseks oleme koostanud sektoripõhiseid suunised.

Sektoripõhiste suuniste üldeesmärk on edendada jätkusuutlikku tegevust meie ärisuhetes äriklientidega, portfelliettevõtetega ning tarnijatega kõigis jurisdiktsioonides, kus Swedbank tegutseb. Sektoripõhised suunised on kohaldatavad kõigile kõnealuste sektoride ettevõtetele ning kõigis väärtusahela staadiumites.

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.