Grupi poliitika

Meie käitumisviis on:

 • eetiline ja läbipaistev;
 • säästvat arengut ja ühiskonna heaolu toetav;
 • huvigruppide ootustega arvestav;
 • kooskõlas kehtivate õigusaktidega, rahvusvaheliste normide ja tavadega.

Swedbanki grupp lähtub oma igapäevases tegevuses sotsiaalsest vastutusest - vastutusest seista oma otsuste ja tegevuse mõju eest ühiskonnale ning keskkonnale.

Tööstandardid

Ettevõtted peavad toetama ühinemisvabadust ja kollektiivläbirääkimiste õiguse reaalset tunnustamist, kõigi sunniviisilise ja kohustusliku töö vormide kaotamist, faktilist loobumist lapstööjõu kasutamisest ning kutsealal ja muus töövaldkonnas diskrimineerimise keelustamist.

Swedbanki grupis tähendab see järgmist:

 • Swedbankis selliste töötingimuste loomine, mis on kooskõlas globaalse kokkuleppe põhimõtetega ning kehtivate õigusnormide ja eeskirjadega.
 • Äritegevuses tööstandardite aktiivne arvessevõtmine ning hoidumine globaalses kokkuleppes sätestatud tööstandardeid eiravast äritegevusest.

Keskkond

Ettevõtted peaksid toetama ennetavat suhtumist keskkonnaprobleemidesse, tegema algatusi suurema keskkonnavastutuse edendamiseks ning soosima keskkonnasõbralike tehnoloogiate väljatöötamist ja levitamist.

Swedbanki grupis tähendab see järgmist:

 • Keskkonnavastutuse aktiivne edendamine seoses Swedbanki äritegevusega ning oma tegevuses ärialaste võimaluste ja riskide kaalumine keskkonna vaatenurgast.
 • Kursisolek globaalsete keskkonnaprobleemidega ja Swedbanki võimalustega neid nii otseselt kui ka kaudselt mõjutada.
 • Keskkonnamõju arvessevõtmine toodete ja teenuste väljatöötamisel ja pakkumisel.

Inimõigused

Ettevõtted peaksid toetama ja kinni pidama rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste kaitse põhimõtetest. Hoiduma kaasosalusest inimõiguste rikkumises.

Swedbanki grupis tähendab see järgmist:

 • Inimõigustega seotud aspektide aktiivne kaalumine äritegevuses ning inimõigusi mis tahes viisil eiravate tegevuste vältimine.
 • Swedbanki töötajatelt, kes mängivad kliendisuhetes otsustavat rolli, nõutakse rangete moraalinormide ja ärieetika järgimist – Swedbank rakendab ka ettevõttesiseseid eetikareegleid, mis lähevad kohaldatavatest õigusnormidest ja eeskirjadest kaugemale. Srateegiline tähtsus on võrdsusel ja mitmekesisusel.

Korruptsioonivastane võitlus

Ettevõtted peaksid võitlema korruptsiooni vastu selle kõigis vormides, kaasa arvatud väljapressimine ja pistis.

Swedbanki grupis tähendab see järgmist:

 • Korruptsiooni ja altkäemaksude vastu suunatud aktiivne töö, mis lähtub kontserni eetikapoliitikast.
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu suunatud aktiivne töö, mis lähtub kontserni rahapesuvastasest ja terrorismi rahastamise vastasest poliitikast.