Käsitleme siinkohal lähemalt järgnevaid investeerimisega seotud maksuteemasid:

Investeerimisfondid
Dividendid ja intressid
Väärtpaberitehingud
Topeltmaksustamise vältimise lepingud

Investeerimistegevusega seotud maksud
 • Tulumaksumäär Eestis 2010. aastal on 21%.
 • Residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu on alates 01.01.2010. a 27 000 krooni aastas.
 • Finantsinvesteeringutelt on võimalik tulu saada kahel viisil:
  • 1) väärtpaberitele makstava dividendituluna (aktsiad) või intressituluna (võlakirjad; obligatsioonid jmt).
  • 2) kapitalituluna ehk väärtpaberite võõrandamisest saadava kasuna, mis saadakse müües väärtpabereid soetushinnast kõrgema hinnaga.
 • Maksuseadused ega ka maksulepingud ei erista reeglina maksustamisel isikuid kodakondsuse või rahvuse põhjal, vaid elukoha või registreerimiskoha ehk residentsuse põhjal. Residentsuse määramisel on oluline see, kus isik elab / asub. Residentsust kinnitab vastava asukohariigi maksuamet.
Maksumaksja Intress Dividendid Tulu väärtpaberitehingutelt
Eesti residentidest füüsilised isikud
 1. Ei maksa, kui maksjaks on Euroopa Liidu krediidiasutus või välismaise panga Eesti filiaal;
 2. kui maksjaks on muu isik, siis peetakse kinni tulumaks 21%.
 1. Ei maksa, kui maksjaks on Eesti ettevõte;
 2. 21% ainult välismaise juriidilise isiku makstud dividendidelt ja kasumieraldistelt, kui välisriigis ei ole tulumaksu kinni peetud.
 1. 21%
 
Eesti residentidest juriidilised isikud
 1. Ei maksa
 1. Ei maksa
 1. Ei maksa
 
Mitteresidentidest füüsilised isikud
 1. Ei maksa, kui maksjaks on Euroopa Liidu krediidiasutus või välismaise panga Eesti filiaal;
 2. kui maksjaks on muu isik, siis üldjuhul tulumaksu ei maksa. Maks peetakse kinni, kui intressimakse ületab oluliselt turutingimustel sarnaselt võlakohustuselt makstava intressi summat.
 1. Ei maksa
 1. 21% maksab juhul, kui võõrandati vähemalt 10%-list osalust äriühingus, kelle varast võõrandamisele eelneva majandusaasta viimase päeva seisuga koostatud bilansi alusel üle 75% moodustasid Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad;
 2. muudel juhtudel ei maksa.
 
Mitteresidendist juriidilised isikud
 1. Üldjuhul ei maksa.
  Maks peetakse kinni, kui intressimakse ületab oluliselt turutingimustel sarnaselt võlakohustuselt makstava intressi summat.
 1. Ei maksa
 1. 21% maksab juhul, kui võõrandati vähemalt 10%-list osalust äriühingus, kelle varast võõrandamisele eelneva majandusaasta viimase päeva seisuga koostatud bilansi alusel üle 75% moodustasid Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad;
 2. muudel juhtudel ei maksa.

Kapitalitulu arvestamisel võib tulust maha arvata vastavate müüdavate väärtpaberite soetamise ja müügiga seotud kulutused - teenustasud, komisjonitasud jms.

Puhas kapitalitulu = müügihind - soetusmaksumus (sisaldab vastavate väärtpaberite soetamisega seotud kulutusi) - müügitehingu kulud.

Nii kasu kui kahju deklareerimine on võimalik vaid juhul, kui vastavad väärtpaberid on võõrandatud (nt. kui isikul on kontol väärtusetud aktsiad, millega väärtpaberiturul ei kaubelda, siis selle investeeringu kahju saab isik deklareerida vaid juhul, kui ta teeb nende väärtpaberitega müügi- või vahetustehingu või kui need väärtpaberid tühistatakse).


Investeerimisfondid

Täpsemat teavet investeerimisfondide maksustamise kohta leiab Maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Topeltmaksustamise vältimise lepingud

Kui mõnel välisriigil on Eestiga sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping, kohaldatakse selle riigi ja Eesti residentide suhtes vastavast lepingust tulenevaid maksumäärasid. Enamiku nende lepingute alusel on Eesti riigil õigus pidada mitteresidentidele makstavatelt dividendidelt kinni 15% tulumaksu ja intressidelt 10% tulumaksu. Sama põhimõte kehtib ka Eesti residendi poolt tulu saamisel vastavast välisriigist, st. välisriigis võidakse makstavatelt dividendidelt kinni pidada tulumaksu üldjuhul kuni 15% ja intressidelt üldjuhul kuni 10%. Soodusmäärade kohaldamise eeltingimuseks on aga alati see, et pädev maksu kinnipidaja peab olema informeeritud makse saaja residentsusest (teavitamine toimub üldjuhul vastava residentsustõendiga).

Kehtivad topeltmaksustamise vältimise lepingud on saadaval Maksu- ja tolliameti kodulehelt.