Investori võlakirjakalkulaator on näitlik õppevahend, mis võimaldab arvutada võlakirja tootlikkust või hinda mitmete sisestavate muutujate alusel. Lisaks näitab kalkulaator mõningaid tähtsamaid investeerimisriski indikaatoreid.

Põhisumma   
Kupongi intressimäär (% aastas)   
Kupongi maksmise sagedus   
Arvelduskuupäev   
Lõppemiskuupäev   
Intressiarvutuse baas   
Arvutada   
Tootlus (% aastas)
 
Hind
 
Macaulay duratsioon 
 
Modifitseeritud duratsioon 
 
Baaspunkti väärtus 
 
Arvuta
 

Kirjeldus ja juhised

Sisestada saab järgmisi muutujaid:

Põhisumma on võlakirja nimiväärtus, summa, mis makstakse investorile lõpukuupäeval.

Kupongi intressimäär on nimiväärtuselt makstava protsendi nimiväärtus. Kupongide intressimäär võib olla ka ujuv. Ujuvad intressimäärad pannakse paika perioodiliselt, vastavalt antud võlakirja tingimustele. Adjusteeritavad intressimäärad muutuvad automaatselt kui erinevus alusindeksist ületab kindla väärtuse. Investori kalkulaator selliste võlakirjade hinda ja tootlikkus ei kalkuleeri.

Kupongi maksmise sagedus. Kuigi intressimäära näidatakse aasta baasil, toimuvad maksed enamasti kaks korda aastas. Vähem esineb kvartaalse ja aastase kupongiga võlakirju. Igakuise kupongiga võlakirjad on liiga haruldased, et investori kalkulaator neid arvestaks. Nullkupongiga võlakirjad maksavad välja ainult nimiväärtuse oma lõppemiskuupäeval. Kui Investori kalkulaatori kupongi intressimäära välja sisestada 0, saab kalkulaator aru, et tegemist on nullkupongiga võlakirjaga.

Arvelduskuupäev on päev, millal investor kauples võlakirjaga - või kavatseb kaubelda. Võlakirja hind kalkuleeritakse arvelduskuupäeva seisuga.

Lõppemiskuupäev on kuupäev, mil makstakse välja võlakirja põhisumma ja, selle olemasolul, viimane kupong.

Intressiarvutuse baas pakub valikut süsteemidest, mida kasutatakse astronoomilise aasta ja kümnendsüsteemi sobimatusest ülesaamiseks. Kui võlakirja kaubeldakse kupongidevahelisel perioodil, tahab müüja saada ka kupongisummat aja eest, mis on möödunud viimasest kupongimaksest. Selle arvutamiseks jagatakse kalendriaastat (ACT) 360, 365 või iseendaga. US30 süsteem muudab tavaliselt kuu 31. päeva järgmise kuu esimeseks, välja arvatud juhul, kui arvutatava perioodi alguspäev on 30. või 31. kuupäev. Euroopa 30 süsteem kasutab alati sama kuu 30. kuupäeva. Võlakirja dokumendid peaks sisaldama ka viidet kasutatavale kalkulatsioonisüsteemile.

Arvutada saab nii hinda oodatava tootluse (või keskse intressimäära) kohta kui tootlust hetkehinna kohta, olenevalt valikust.

Investori kalkulaatori arvutatavad riskinäitajad arendati välja aktuaaride poolt 20. sajandi alguses, vastavuses nende spetsiifiliste eesmärkidega. Seetõttu võivad mõõtühikud kohati segadust tekitada.

Macaulay duratsioon (kestvus) näitlikustab võlakirja hinna tundlikkust keskse intressimäära või tootluse muutuse suhtes. See näitaja esitatakse kassavoogude nüüdisväärtuse kaalutud keskmise kestusena. Mida varasemad ja suuremad on kupongimaksed, seda lühem on Macaulay duratsioon, seda väiksem on risk. Näitlikult kujutatakse enamasti kiike, millele on reastatud kupongimaksed ja põhisumma makse. Macaulay duratsioon ei ulatu reeglina üle 14 aasta, seega oleks 50 ja 100-aastaste võlakirjade risk võrdne. Nullkupongiga võlakirja Macaulay duratsioon võrdub tema kestusega.

Modifitseeritud duratsioon püüab mõõta võlakirja oodatavat hinnamuutust antud tootlikkuse muutuse kohta. Matemaatiliselt väljendatakse seda protsentuaalse muutusena võlakirja hinnas, mille põhjustab tootluse muutus 1% võrra. See mõõtühik töötab paremini väikeste muutustega.

Baaspunkti väärtus näitab võlakirja (või intressiderivatiivi) väärtuse muutust ühe baaspunkti (1/100 protsenti) suuruse tootluse muutuse kohta. Umbkaudu võrdne ühe sajandikuga modifitseeritud duratsioonist.