Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Kodukindlustus

Välistused

Välistused Hüvitame erandiga
Pikaajalised protsessid, loomulik kulumine, lagunemine, kõdunemine, roostetamine.

Hüvitame kahju, kui eelnimetatud põhjustel tekkis tulekahju, plahvatus või torustiku leke, kuid me ei hüvita seda osa kindlustatud esemest, mis kahju põhjustas.

Näide

Kui toru puruneb rooste tõttu ja vesi kahjustab ehitise siseviimistlust, hüvitame siseviimistluse taastamise kulud, kuid ei hüvita lõhkenud toru asendamise või taastamise kulusid.

Kondensatsioon, loomulik niiskus, temperatuuri pikaajaline kõikumine, valguse mõju, õhutingimuste või kemikaalide pikaajaline mõju kindlustatud esemele või selle osale.
Hallitus, majavamm, seen või bakterid kindlustatud esemel või selle osal.  
Putukate, kahjurite, näriliste, lindude ja koduloomade tegevus. Hüvitame lindude ja loomade tegevuse tagajärjel purunenud aknaklaasi või tekkinud tulekahju.
Vigane ehitus või remonditöö; arvutus-, planeerimis- või projekteerimisviga; defektsete või ebasobivate ehitusmaterjalide kasutamine.

Hüvitame kahju kui eelnimetatud põhjustel on toimunud äkiline ja ettenägematu sündmus, kuid me ei hüvita seda osa kindlustatud esemest, mis kahju põhjustas.

Näited

 • Kui korsten ei ole ehitatud projekteerimisnõuete kohaselt ja see põhjustab tulekahju, hüvitame ehitisele tekkinud kahju, kuid ei asenda korstent.
 • Kui vannitoa seinaplaadid on kinnitatud liiga vähese plaadiliimiga ning kukuvad seetõttu alla ja kahjustavad kraanikaussi, hüvitame kraanikausile tekitatud kahju, aga mitte seinaplaate.
 • Kui vesi või niiskus pääseb vigase ehitustöö tõttu soojustuse ja krohvi vahele ning kahjustab eluhoone välisseina, ei kuulu kahju hüvitamisele, kuna tegemist ei ole äkilise sündmusega.
 • Kui ehitise soojustusmaterjal on ebakvaliteetselt paigaldatud ning see on tekitanud külmasillad ja kondensatsiooni- või hallituskahjustusi ehitise siseviimistlusele, ei asenda me soojustusmaterjali, kuna kahju pole põhjustanud äkiline või ettenägematu sündmus. Samuti ei hüvita me siseviimistluse kahjustusi, kuna kondensatsioon ja hallitus ei kuulu kindlustuskaitse alla.
Ehitise või selle vundamendi, seinte või muude konstruktsioonielementide vajumine, kerkimine, liikumine, paisumine, materjali kulumine, vibratsioon. Hüvitame kahju, mille on tekitanud:
 • maapinna liikumine või vibratsioon, kui selle on põhjustanud ehitustööde tegemine kolmandate isikute poolt, kelle vastutus on tõendatud;
 • pinnavee tõus või üleujutus.
Vee tungimine ehitisse katkise konstruktsiooni kaudu. Eeldame, et konstruktsioon on katki, kui ehitise välispiirded, mille eesmärk on takistada vee pääsemist ehitisse, vee sissepääsu ei takista. Hüvitame kahju, mille on põhjustanud:
 • vee pääsemine ehitisse konstruktsiooni vigastuse tõttu, kui vigastuse on põhjustanud äkiline ja ettenägematu väline sündmus ning vigastus on tuvastatud;
 • siseviimistlusele või kodusele varale vee esmakordne läbijooks katuse kaudu.
Koduse vara kaotsiminek. Hüvitame koduse vara kaotsimineku varguse või röövi korral. Vargus on koduse vara äravõtmine, kui sellega on kaasnenud sissetungimine kindlustuskohta või kindlustatud ese on ära võetud väljaspool kindlustuskohta. Rööv on koduse vara äravõtmine, kui sellega on kaasnenud elule või tervisele ohtliku vägivalla kasutamine või ähvardus kasutada vägivalda.
Kodutehnika või seadme (nt. boiler, keskküttekatel jne) rike või kahjustus, mis ei ole põhjustatud välistest sündmustest.
Kindlustatud eseme kasutamine viisil, mis ei vasta selle otstarbele, või kasutamine ebatavalistes oludes. See hõlmab ka masinate või seadmete katsetamist ja tahtlikku ülekoormamist ning eksperimentide korraldamist.  
Tuumarelv, tuumakütus, tuumaenergia või radioaktiivne aine või muu radiatsiooni allikas, tuuma- või radioaktiivse aine plahvatus.  

Hüvitamisele ei kuulu:

 • Kahjud ja vigastused, mis olid tekkinud enne kindlustuslepingu sõlmimist või mille tekkimine oli kindlustuslepingu sõlmimisel ilmne.
 • Kulutused hooldustöödeks ja hooldusremondiks ning väliste pisivigade kõrvaldamiseks, näiteks plekkide eemaldamine vaipadelt ja diivanikatetelt, kriimustuste eemaldamine värvitud-, emailitud- või poleeritud pindadelt, seinapragude parandamine, värvi- ja lõhnamuutuste kõrvaldamine.
 • Plaaniliste töödega, näiteks radiaatorite, torustike või akende vahetamisega seoses tekkivad kulud.
 • Saamata jäänud tulu, finantskohustused, moraalne kahju või muud kulutused, milles me ei ole kokku leppinud.

Mõningate esemete hüvitamisel kehtivad piirangud

Kunstiteosed, ehted, väärisesemed ja antiikesemed on kindlustatud kuni 25% ulatuses koduse vara kindlustussummast.

Kodune vara, mida hoiad kodu juurde kuuluvas panipaigas, keldris, aias, kõrvalhoones või saunamajas, on kindlustatud kuni 25% ulatuses koduse vara kindlustussummast.

Paigaldamata ehitusmaterjalid, seadmed (näiteks inventar, disainelemendid, detailid) ja tööriistad on kindlustatud kuni 25% ulatuses koduse vara kindlustussummast, kui hoiad neid lukustatud hoones.

Majas või korteris asuv sularaha on kindlustatud kuni 500 euro ulatuses.

Pere kodune vara on kõikjal Eestis kindlustatud kuni 5% ulatuses koduse vara kindlustussummast. Kahju hüvitatakse ainult juhul, kui vara oli kindlustusjuhtumi ajal pereliikme otsese järelevalve all. Jalgratas või lapsekäru on kindlustatud ka siis, kui need ei ole vahetu järelevalve all, kuid on lukuga kinnitatud maaga püsivalt ühendatud objekti (näiteks rattahoidja) külge. Lisaks on kindlustatud ka autos olevad isiklikud esemed, mis on jäetud lukustatud sõidukisse nii, et neid ei ole väljast näha ning vara, mida hoiad professionaalselt laoteenuse pakkujalt renditud minilaos (kuni 10 m2).

Kindlustatud ei ole mobiiltelefonid ja tahvelarvutid, mis on vanemad kui 2 aastat, ning sülearvutid, mis on vanemad kui 4 aastat.

Koguriskikindlustus katab äkilise ootamatu sündmuse põhjustatud kahjud, mis ei ole tingimustes välistusena märgitud. Enim levinud kodused kahjujuhtumid on kaetud ka siis, kui peaksid kahju kogemata ise põhjustama. Täieliku kaitse saamiseks lisa lepingusse ka koduse vara ja vastutuskindlustuse kaitsed.

Mis on kaetud koguriskikindlustusega?

 • Tulekahju. Kaetud on ka sellised ootamatud juhtumid nagu gaasiplahvatus.
 • Toru purunemine. Pane tähele, et vesi ei pruugi kahjustada mitte üksnes Sinu kodu, vaid ka Sinu kodust vara ja naabrite kodu.
 • Loodusjõudude (näiteks tuul, rahe, äike) tekitatud kahjud, seda olenemata tuule kiirusest.
 • Voolupinge kõikumised. Kodumasinaid võib kahjustada näiteks ülepinge või muud välised elektririkked.
 • Õnnetusjuhtumid, mille oled ise kogemata põhjustanud. Kodule ja väärtuslikumatele esemetele võid kogemata kahju tekitada ka Sina ise või näiteks Sinu lapsed.
 • Kodu renoveerimise või ehitamise käigus tekkida võivad juhukahjud. Näiteks torumehel libiseb veetoru vahetamise käigus tööriist käest ja see purustab kraanikausi.
 • Vargus, rööv, vandalism.
 • Hoonet teenindava kuni 7 aasta vanuse seadme sisemine elektriline või mehaaniline rike. Näiteks küttesüsteemi, boileri või muu hoone olulise süsteemi toimimist tagavad seadmed.
 • Hoone aknaklaaside kahjud olenemata tekkepõhjusest. Näiteks liiga järsust temperatuurimuutusest tekkinud aknaklaasi mõra.
 • Lisaks siin loetletule on kindlustatud ka kõik teised juhtumid, mis ei ole tingimustes välistustena nimetatud.

Välistatud juhtumid, mille korral kindlustuskaitse ei kehti

 • Kahjustused, mille on põhjustanud pikaajalised protsessid, näiteks hallitus, rooste, kondensatsioon või niiskus.
 • Defektne ehitus- või remonditöö – hüvitame kahju, kui see toob kaasa äkilise ootamatu sündmuse, kuid me ei hüvita seda osa kindlustatud varast, mille tõttu kahju tekkis. Näiteks kui korsten ei ole ehitatud projekteerimisnõuete kohaselt ja see põhjustab tulekahju, hüvitame kodule tekkinud kahju, kuid ei asenda korstent.
 • Muud välistused, mis on loetletud kindlustuse tingimustes.

Üksikasjaliku info kindlustusjuhtumite ja välistuste, kindlustusobjektide, hüvitamise põhimõtete ja muude oluliste tingimuste kohta leiad kodukindlustuse tingimustest.

Teenused, mida sisaldab ööpäevaringne koduabi

Lukuabi aitab hädaolukorras avada ja vajadusel välja vahetada Sinu ukse- või väravaluku. Uue luku ja lukuvahetuse katab kindlustus nii võtme kaotamise, varastamise, purunemise kui ka luku- või võtmekahjustuse korral. Lisaks on kindlustusjuhtumiks ka olukord, kui oled võtme luku taha unustanud.

Toruabi aitab hädaolukorras teha kiireid vee- või küttetoru purunemisega seotud parandustöid (sh sulgeda lokaalse veevarustuse), et vältida edasiste kahjude levikut.

Kuivatamis- ja koristusteenus on abiks olukorras, kus hoonesse on pääsenud vesi toru purunemise, üleujutuse, tormi või sademete tagajärjel.

Ehitusteenus aitab paigaldada kiirelt ajutise katte purunenud aknale, uksele või katusele, kui kahju on põhjustanud loodusõnnetus või kolmanda isiku ebaseaduslik tegu (nt sissemurdmine). Lisaks sisaldab ehitusteenus ka hoonele langenud puu kõrvaldamist.

Kodukindlustus annab kindlustunde, Sina lood kodusoojuse

 • Kodu – kodukindlustusega taastatakse Sinu kodu, kui juhtub ootamatu õnnetus.
 • Kodune vara – kindlustatud on kodus olevad ja Eesti piires kaasa rändavad asjad.
 • Naabrid – kindlustus aitab kui tekitad kogemata kahju teisele.
 • Ajutine eluase - kui kodu muutub elamiskõlbmatuks, hüvitame Sulle kuni 12 kuuks ka ajutise eluaseme üürikulu.

Eripakkumine! Kodukindlustus aastaks tavahinnast 15% soodsam. Pakkumine kehtib 5. maini.*

* Eripakkumine kehtib perioodil 15.04–05.05.2024 internetipangas sõlmitud uutele kodukindlustuse lepingutele, kus koos koduga on kindlustatud ka kodune vara ja sõlmitud vastutuskindlustus. Kodu peab olema viimase 30 päeva jooksul Swedbank P&C Insurance AS-is kindlustamata.

Põhjalik kaitse Klienditugi 24/7 Koduabi
Eluhoone on maja, paarismaja, ridaelamuboks või suvila. Kodukindlustusega on võimalik kindlustada ainult elukondlikku kinnisvara, mis tähendab, et äritegevuseks kasutatavaid hooneid (nt turismitalu, külalistemaja) või kortereid (nt bürood, juuksurisalongi) kindlustada ei saa.

Kivi korral on elamu konstruktsioon, kandvad seinad ja vahelaed kivist.

Kivi ja puidu korral on elamu konstruktsioon ja kandvad seinad kivist ning vahelaed puidust.

Puidu korral on konstruktsioon, kandvad seinad ja vahelaed puidust.

Üldpind on suletud netopind. Siia alla ei kuulu avatud ruumid nagu rõdud ja terrassid. Üle 400 m2 suuruse elamu kindlustamiseks palume helistada kindlustuse toele numbril 888 1513.m2

Kindlustuskaitsed

taastamisväärtus Ehitise kindlustusväärtus ehk taastamisväärtus on summa, mis kulub ehitise taastamiseks sellisel kujul, nagu see oli enne kindlustusjuhtumit. Ehitise taastamisel ei võta me arvesse selle kulumit. EURKodune vara, on kindlustatud kodus asuv vallasvara (sisustus, mööbel ja seal elavate inimeste isiklikud asjad). EURVastutuskindlustus hüvitab eseme- või isikukahjud, mille olete tekitanud kolmandatele isikutele. Kui kindlustuslepinguga on peale hoone või korteri kindlustatud ka kodune vara, laieneb vastutuskindlustus ka nõuetele, mis on seotud mõne muu Teie põhjustatud kahjuga Eesti piires.
 • taastamisväärtus  Ehitise kindlustusväärtus ehk taastamisväärtus on summa, mis kulub ehitise taastamiseks sellisel kujul, nagu see oli enne kindlustusjuhtumit. Ehitise taastamisel ei võta me arvesse selle kulumit.
 • 15 000EUR  Kodune vara, on kindlustatud kodus asuv vallasvara (sisustus, mööbel ja seal elavate inimeste isiklikud asjad).
 • 15 000EUR  Vastutuskindlustus hüvitab eseme- või isikukahjud, mille olete tekitanud kolmandatele isikutele. Kui kindlustuslepinguga on peale hoone või korteri kindlustatud ka kodune vara, laieneb vastutuskindlustus ka nõuetele, mis on seotud mõne muu Teie põhjustatud kahjuga Eesti piires.
 • 13.46
 • 0%  Pakume Teile kodukindlustust 10% soodsamalt, kui kindlustate lisaks ehitisele ka oma koduse vara vähemalt 15 000 € ulatuses.
 • 13.46EUR

Arvutus sisaldab 15 000 € eest koduse vara ja vastutuskindlustuse kaitset. Saad seda muuta järgmises sammus.

Kodukindlustuse uued tingimused: laiem kaitse ja vähem omavastutust

1. aprillil 2013 jõustusid Swedbanki kodukindlustuse uued tingimused, mis kehtivad nii uute kui ka varem sõlmitud lepingute kohta. Uuendused laiendasid juba varemgi põhjaliku kaitsega kindlustust ja vähendasid mitmel juhul omavastutust.

Mis on muutunud?


 • Oleme vähendanud omavastutust, mis on nüüd nii korteri kui ka hoone puhul sama – 90 eurot. Seni oli omavastutus korteri puhul 95 eurot ja hoone puhul 190 eurot.
 • Kui kindlustusjuhtumi tõttu saavad kahjustada lukud, omavastutust ei rakendata. Senine omavastutus oli 30 eurot. Hüvitist makstakse juhul, kui kaotate hoone või korteri võtmed, need varastatakse või kui keegi kolmas lõhub lukud. Hüvitame uue lukukomplekti soetamise ja paigaldamise kulud.
 • Kindlustusmakse ei olene enam kodu kasutamise viisist. Seega ei ole enam tähtis, kas omanik elab kodus alaliselt või on see kasutusel suvilana, kus viibitakse vaid mõni nädal aastas. Samuti ei olene kindlustusmakse sellest, kas kodu on välja üüritud.
 • Eluhoone kindlustamisel laieneb kindlustuskaitse ka rajatistele, näiteks kaevule, kasvuhoonele, grillimajale. Kui varem lugesime rajatiseks kuni 10 m2 suurust maapinnaga püsivalt ühendatud ehitist, siis uute tingimuste järgi võib rajatis olla kaks korda suurem, kuni 20 m2 suurune. Samuti oleme kaotanud rajatiste kindlustussumma ülempiiri, mis varem oli 10 000 eurot.
 • Elektroonikaoli varem kindlustatud kuni 25% ulatuses koduse vara kindlustussummast ja jalgrataste eest maksime hüvitist kuni 1300 eurot jalgratta kohta. Nüüd neid piiranguid enam ei ole.
 • Uue kaitsena pakume kindlustuskaitset ka kodu kindlustanud inimesega kaasas olevale kodusele varale Eesti Vabariigi piires. See võib moodustada kuni 5% lepingusse märgitud koduse vara kindlustussummast. Näiteks on nii kindlustatud kaasavõetud fotoaparaat või sülearvuti, mis saab kahjustada väljaspool kodu.
 • Teine uus kaitse on kodus oleva sularaha kindlustus kuni 500 euro ulatuses.
 • Kindlustame ehitise nüüd alati taastamisväärtuse peale ega märgi konkreetset kindlustussummat enam poliisile. See tähendab, et kahjujuhtumi korral on tagatud kodu taastamine juhtumieelsesse seisukorda ning see pole summaga piiratud.

Miks kindlustada kodu Swedbankis?

Meie koguriskikindlustus hüvitab Sulle kahjud, mille on põhjustanud mis tahes ootamatu sündmus, välja arvatud tingimustes loetletud välistused.

Näiteid meil kindlustatud riskidest:

 • Tulekahju
 • Toru purunemine
 • Loodusõnnetused, mis on tekkinud näiteks tuule, rahe või äikese tõttu
 • Rööv, vargus, vandalism
 • Õnnetusjuhtumid, mille oled ise kogemata põhjustanud
Veel näiteid
 • Kindlustatud on Sinu isiklikud esemed nii kodus, kõrvalhoonetes kui ka väljaspool kodu üle kogu Eesti. Lisaks on kaitstud Sinu tööarvuti või -mobiiltelefon, isiklik spordi- või muu hobivarustus.
  Pead arvestama mõne välistuse ja piiranguga.
 • Kaetud on ka teistele tekitatud kahju kogu Eestis, kui Sul on kodukindlustusega kindlustatud ehitis, kodune vara ja vastutuskindlustus. Sellest on palju abi isegi siis, kui Sinu lemmikloom tekitab teistele kahju.
 • Ööpäevaringne koduabi, millega saad õnnetuse korral kasutada lukuabi, toruabi, kuivatus- ja koristusteenust ning ehitusteenust.
 • Sinu kodu taastatakse tänapäevaste ehitus- ja sisustusmaterjalidega.
 • Katame psühholoogilise abi kulud, kui Sul on vaja tuge sissemurdmisest, röövimisest või tulekahjust ülesaamiseks.
 • Sinu omavastutus on 0 eurot nii koduabi kasutamisel kui ka kindlustusjuhtumi korral, kui on tõendatud, et kahju põhjustas kolmas isik. Tavapärane omavastutus kindlustusjuhtumi kohta on 190 eurot.
 • Kui kindlustatud esemeid ei ole võimalik parandada, asendame kahjustatud esemed põhimõttel „uus vana vastu“.
 • Kui kodu muutub elamiskõlbmatuks, hüvitame Sulle kuni 12 kuuks ka ajutise eluaseme üürikulu.
 • Välja üüritava korteri kahjustumisel hüvitame kuni 12 kuu saamata jäänud üüritulu.

Kolm kaitset ühe lepinguga

Ehitiskindlustus

Kahju korral taastatakse Sinu kodu sellisel kujul, nagu ta oli enne juhtumit. Kindlustus katab automaatselt ka kodu juurde kuuluvad rajatised (näiteks aia, mänguväljaku, kuni 25 m2 suuruse kasvuhoone).

Näiteid kindlustusjuhtumitest:

 • Rahe rikub päikesepaneeli.
 • Pesumasina leke rikub põranda.
 • Sisseehitatud köögimööbel võtab kahjustatud kodumasinast tuld.
 • Värav ja elektriauto laadija sõidetakse katki.
 • Puu langeb kasvuhoonele ja lõhub selle.

Koduse vara kindlustus

Katab Sinu isiklikule varale tekkinud kahju, kui selle põhjustab õnnetus või vargus või kui mõni ese (näiteks elektroonika, spordivarustus) puruneb kogemata Sinu enda või pereliikme süül.
Pead arvestama mõne välistuse ja piiranguga.

Näiteid kindlustusjuhtumitest:

 • Kauss kukub keraamilisele pliidile ja lõhub selle plaadi.
 • Äike rikub mõne kodumasina või seadme.
 • Piireteta aiast varastatakse robotmuruniiduk.
 • Varaste saagiks langeb spordivarustus.
 • Tulekahju rikub riided ja jalanõud.

Vastutuskindlustus

See kaitse aitab, kui mõni Sinu pereliige (sealhulgas lemmikloomad) või Sina ise oled tekitanud kahju kellelegi teisele.

Näiteid kindlustusjuhtumitest:

 • Toru puruneb ja uputad naabrid üle.
 • Sinu aias kasvav puu langeb naabri majale või aiale.
 • Laps lõhub mänguhoos kogemata naabri akna.
 • Sinu koer hammustab Sinu külalist või kellegi teise lemmiklooma ja ohver vajab arstiabi.
 • Põrkad rattaga sõites kellegagi kokku ja vigastad teda või tekitad kahju tema isiklikele esemetele.
 1. Vali, kas soovid kindlustada korterit või maja, seejärel vali sobivad koduse vara ja vastutuskindlustuse summad ning arvuta kindlustusmakse. Internetipangas arvutatud kindlustuspakkumus kehtib Sulle 30 päeva.
 2. Lisa andmed kindlustatava kodu ja lepingu muude detailide kohta.
 3. Esimese kindlustusmakse tasumisega on leping internetipangas sõlmitud.
 4. Kindlustuskaitse hakkab kehtima lepingus märgitud kuupäeval või päev pärast lepingu sõlmimist. Sinu kindlustuspoliis on internetipangas alati kättesaadav.

Esmalt helista vajaduse korral häirekeskusesse ja teavita varahaldusfirmat või korteriühistut. Kui olukord ei ole enam ohtlik, täida esimesel võimalusel internetipangas kahjuavaldus.

Teatan kahjust

Pärast kahjuavalduse esitamist anname Sulle edasisteks tegevusteks juhised.

Kui vajad koduabi, helista numbril 888 2111 (24h).

 • Teavita politseid, kui Sinu kodule või varale on kahju tekitanud keegi teine, nt varguste korral.
 • Teavita häirekeskust tulekahju või plahvatuse korral.
 • Teavita häirekeskust või varahaldust, kui Sul ei ole võimalik õnnetuses kahju saanud torusid ise sulgeda.
 • Teavita varahaldust, kui veelekke tagajärjel on kodus tekkinud uputus või on oht, et tekitad uputuse naabritele.
 • Teavita koduvalvet, kui turvasüsteem ei ole häiret veel edastanud.

Kindlusta elu, kui Sul on lähedasi, kellest hoolid ja kes sõltuvad Sinu sissetulekust.

Kaskokindlustusega kaitsed end ootamatute kulude eest, kui sõidukiga peaks teel midagi juhtuma.

Kodu väikelaen on hea lahendus, kui vajad kodu remondiks laenu üle 5000 €.

Kontakt

Kahjukäsitlus

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.