Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Kliendiandmete töötlemine

Sinu privaatsus on meile oluline

Kliendiandmete turvalisuse tagamine on meie prioriteet. Me töötleme kliendiandmeid selleks, et pakkuda Sinu soovidele ja vajadustele vastavaid tooteid ja teenuseid.

 • Andmetöötlus aitab pakkuda Sulle paremat teenindust. Kliendiandmed tagavad Sulle turvalise juurdepääsu toodetele ja teenustele, samuti personaalse toe ja nõustamise.
 • Sinu andmed on meie juures turvaliselt kaitstud. Me hoiame Sinu kliendiandmeid turvaliselt ja tagame nende konfidentsiaalsuse.
 • Sul on kontroll oma andmete üle. Saad vaadata enamikku meie valduses olevatest kliendiandmetest, neid hallata ja oma eelistusi ajakohastada.

Võid valida, kas soovid saada oma vajadustele kohandatud turunduspakkumisi, Sinu lapse/laste vanusest ja vajadustest lähtuvaid soovitusi, ning hallata nende saamise kanaleid: e-post, SMS, telefon, tavapost.

Loe lähemalt siit

Kasutame küpsiseid selleks, et tagada kodulehe tehniline toimimine ja muuta selle kasutamine lihtsamaks. Sa saad igal ajal eelistusi hallata või oma nõusoleku tagasi võtta.

Loe lähemalt siit

Sul on võimalik vaadata ja hallata meile esitatud andmeid, näiteks oma aadressi, telefoninumbreid ja kliendiküsimustikus olevaid andmeid.

Loe lähemalt siit
Põhimõtted, mille alusel Swedbank kliendiandmeid töötleb, on kirjeldatud käesolevates kliendiandmete töötlemise põhimõtetes (edaspidi põhimõtted).
 • Klient või teie on iga füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada teenuseid või on muul viisil seotud mis tahes teenuse kasutamise või kasutajaga või kellel on Swedbankiga mis tahes muu suhe. Põhimõtteid rakendatakse ka kliendisuhtele, mis on tekkinud enne põhimõtete jõustumist. Kliendile kohalduvad kõik andmekaitset reguleerivates õigusaktides toodud andmesubjekti õigused.
 • Äriklient on iga juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või avaldab soovi kasutada teenuseid.
 • Vastutav töötleja on Swedbank, kes määrab kliendiandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Swedbank AS on Teie isikuandmete vastutav töötleja, kui pakub Teile pangateenuseid. Swedbank AS võib olla ka volitatud töötleja, kui pakub teenuseid teiste Swedbanki grupi ettevõtete nimel. Kui Teil on näiteks autoliising, siis on vastutav töötleja Swedbank Liising AS. Swedbanki pensionifondide osas on vastutav töötleja Swedbank Investeerimisfondid AS, varakindlustuse (näiteks kodukindlustuse) osas Swedbank P&C Insurance AS ja elukindlustuse osas Swedbank Life Insurance SE.
 • Volitatud töötleja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb kliendiandmeid Swedbanki nimel. Swedbank kaasab kliendiandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid ja astub vajalikke samme tagamaks, et volitatud töötlejad töötlevad kliendiandmeid lepingu või kehtiva õiguse alusel ja Swedbanki dokumenteeritud juhiste järgi.
 • Andmekaitset reguleerivad õigusaktid on kõik Euroopa Liidu ja riigisisesed andmekaitsealased õigusaktid, mida Swedbank on kohustatud järgima, näiteks Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus.
 • EL/EMP on Euroopa Liit / Euroopa Majanduspiirkond.
 • Kliendiandmed on Swedbankile teada olev igasugune teave (sealhulgas pangasaladuse ja isikuandmetena käsitletav teave) kliendi ja ärikliendi kohta.
 • Töötlemine on kliendiandmetega seotud mis tahes toiming või toimingute kogum, mis on tehtud automatiseeritult või automatiseerimata, nagu kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, kohandamine, muutmine, päringute tegemine, kasutamine, kombineerimine, kustutamine või hävitamine.
 • Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus või muu organ, kellele Swedbankil on õigus kliendiandmeid avaldada. Vastuvõtjate kategooriad on täpsemalt kirjeldatud jaotises „Kliendiandmete vastuvõtjad, volitatud töötlejad ja allikad“.
 • Õigusaktid on kõik Swedbankile kohalduvad õigustloovad aktid, eeskirjad ja juhendid, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise, pangasaladuse, äritegevuse, andmekaitse, maksude, raamatupidamise, krediidi, maksete, makseteenuste, kindlustuse, liisingu, investeeringute ja finantstegevuse kohta käivad õigusaktid.
 • Teenused on kõik finantseerimise, säästmise, investeerimise, laenamise, pangakontode, kaartide, maksete, kindlustuse, pensioni ja liisinguga seotud teenused ja tooted või Swedbanki koostööpartnerite tooted ja teenused, mida Swedbank osutab kliendile kontoris, kodulehekülje, internetipanga, mobiilirakenduse, telefoni või video vahendusel.
 • Swedbank või meie on mis tahes Swedbanki gruppi kuuluv juriidiline isik või filiaal, mille registreeritud asukoht on Eestis. Swedbanki grupi Eesti ettevõtete nimekiri on kättesaadav veebilehel www.swedbank.ee.
 • Swedbanki grupp on Swedbank AB (publ.), Rootsis asutatud aktsiaselts ning kõik juriidilised isikud, milles Swedbank AB (publ.)(AS) omab otseselt või kaudselt valitsevat mõju (tütarettevõtjad).
 • Profiilianalüüs on kliendiandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse kliendi teatavate isikuomaduste hindamiseks, eelkõige selleks, et analüüsida või prognoosida näiteks majanduslikku olukorda, isiklikke eelistusi, huvisid, usaldusväärust, käitumist. Rohkem infot profiilianalüüsi kohta leiate „jaotistest „Finantseerimine“, „Investeerimisteenused“, „Elukindlustusteenused“, „Kahjukindlustusteenused“ ja „Turundus“.
 • Automatiseeritud otsuste tegemine tähendab otsuse vastuvõtmist ilma inimese osaluseta (st otsus tehakse ainult tehnoloogilisi vahendeid kasutades), sealhulgas profiilianalüüsi koostamine, mis avaldab andmesubjektile õiguslikku või muud olulist mõju. Täpsemat teavet Swedbanki automatiseeritud otsuste tegemise kohta leiate „jaotistest „Finantseerimine“, „Investeerimisteenused“, „Elukindlustusteenused“, „Kahjukindlustusteenused“ ja „Turundus“.

Swedbank kogub kliendiandmeid lepingu sõlmimisel ja teenuste kasutamisel otse kliendilt ning välistest allikatest, näiteks avalikud ja eraõiguslikud registrid või muudelt kolmandatelt isikutelt (vt „Kliendiandmete vastuvõtjad, volitatud töötlejad ja allikad“).

Swedbank salvestab telefonikõnesid, visuaalseid kujutisi, videot ja/või heli, salvestab e-kirju või muul viisil dokumenteerib kliendisuhtlust Swedbankiga.

Näited kliendiandmete kategooriatest, mida Swedbank töötleb:

Isikusamasuse tuvastamise andmed, näiteks nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed.

Kontaktandmed, näiteks aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel.

Finantsandmed, näiteks tehingud, laenud, sissetulek, kohustused, varad, omandiõigus.

Kontoandmed, näiteks pangakonto number, kaardi number.

Andmed kliendi finantskogemuse kohta, näiteks andmed, mis on kogutud investeerimisteenuste ja muude investeerimisriskiga toodete valimise ja pakkumise käigus.

Andmed usaldusväärsuse ja hoolsuskohustuse kohta, näiteks andmed maksekäitumise, Swedbankile või kolmandale isikule tekitatud kahju kohta; samuti andmed olemasolevate ja varasemate kindlustuslepingute ja avalduste kohta (näiteks kindlustussuhte kestus ja kahjujuhtumite ajalugu, kindlustusriskide hindamise ajalugu, sealhulgas tagasilükatud kindlustusavaldused); andmed, mis võimaldavad Swedbankil täita oma hoolsuskohustust seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega ning tagada vastavus rahvusvaheliste sanktsioonidega, muu hulgas hõlmab see arusaamist ärisuhte eesmärgist, kliendi tehingupartneritest ja maksetavadest, kas klient on riikliku taustaga isik, kliendi rikkuse päritolust ja tehingus kasutatavate varade päritolust.

Õigusaktist tuleneva kohustuse täitmisel saadud ja/või loodud andmed, näiteks andmed, mida Swedbank peab esitama ametiasutustele, näiteks maksuametile, õiguskaitseasutustele, sealhulgas andmed sissetuleku, laenude, kinnisvara, märgete ja võlgnevuste kohta; samuti liikluskindlustuse fondile esitatavad andmed, sealhulgas andmed sõlmitud kindlustuslepingute ja makstud kindlustushüvitiste kohta.

Suhtlust ja seadmeid puudutavad andmed, näiteks video- või helisalvestised, mida kogutakse siis, kui klient külastab Swedbanki kontoreid või teisi kohti, kus Swedbank osutab oma teenuseid, ning kui klient kasutab sularahaautomaate või suhtleb Swedbankiga telefoni teel. Lisaks muud andmed, mida kogutakse e-posti, sõnumite ning teiste suhtluskanalite kaudu, näiteks kliendi poolt Swedbanki kodulehekülgede külastamisega seotud andmed või muude Swedbanki kanalite kaudu suhtlemine (näiteks internetipank ja mobiilirakendus).

Andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta, näiteks teenuste kasutamise aktiivsus, osutatud teenused, isiklikud eelistused, vastused küsitlustele, kliendi rahulolu; samuti hobid ja/või isiklikud harjumused, mis võivad mõjutada kliendi tervist, on riskitegurid, mida võidakse hinnata kindlustuslepingu sõlmimise käigus.

Perekonna andmed, näiteks teave kliendi perekonna, sugulussuhete ja muude seotud isikute kohta.

Demograafilised andmed, näiteks elukohariik, sünniaeg ja kodakondsus.

Laste andmed, näiteks andmed, mida kogutakse ja töödeldakse, kui laps kasutab teenuseid või kui laps on kindlustuslepingus märgitud soodustatud isik või kindlustatud isik.

Ametialased andmed, näiteks andmed hariduse või töökäigu kohta.

Andmed kliendi seoste kohta juriidiliste isikutega, näiteks kliendi esitatud või avalikest registritest või kolmandate isikute kaudu saadud esindaja andmed nimetatud juriidilise isiku nimel tehingute tegemiseks.

Kliendi staatus, näiteks kliendiprogramm (privaatpanganduse kliendid, kuldkliendid, seeniorid, noored), kuhu klient kuulub, teave selle kohta, et klient kuulub kliendiprogrammi, või kliendile ning ärikliendile määratud riskitase.

Tundlikud andmed, näiteks eriliiki kliendiandmed (näiteks terviseandmed) ning andmed süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude kohta. Osa teenuste osutamiseks on Swedbankil vaja töödelda tundlikke kliendiandmeid, näiteks kui andmed on vajalikud kindlustusteenuse osutamiseks, nõuete esitamiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Swedbank töötleb kliendi andmeid järgmisetel õiguslikel alustel:

 • lepingu täitmine on õiguslik alus, mille alla kuulub kliendi taotlusel vajalike meetmete võtmine enne lepingu sõlmimist, samuti kliendiga lepingu sõlmimine ning sõlmitud lepingu muutmine, täitmine, haldamine ja lõpetamine;
 • seadusest tuleneva kohustuste täitmine on õiguslik alus, mille alusel Swedbank töötleb kliendiandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • õigustatud huvi on õiguslik alus, mille raames kliendiandmete töötlemine on Swedbanki ärihuvides vajalik ning mis kaalub üles kliendi huvid;
 • avalik huvi on õiguslik alus, kui see on seaduses sätestatud ja see on vajalik avalikes huvides täidetava ülesande täitmiseks; nendel juhtudel saab kliendiandmeid töödelda üksnes kehtivas seaduses sätestatud ulatuses, näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel ja sanktsioonide rakendamisel;
 • nõusolek on õiguslik alus, mille alusel Swedbank töötleb kliendiandmeid, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Klient võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Swedbank kasutab kliendiandmete töötlemisel nii vastuvõtjaid kui ka volitatud töötlejaid.

Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele Swedbank kliendiandmeid avaldab ning kes võib kliendiandmeid töödelda iseseisva vastutava töötlejana. Kui vastuvõtja töötleb kliendiandmeid iseseisva vastutava töötlejana, on tal kohustus teavitada klienti kliendiandmete töötlemisest. Vajaduse korral võib klient vastava teabe saamiseks ise pöörduda vastuvõtja poole.

Vastuvõtjad, kellele Swedbank kliendiandmeid avaldab, on näiteks:

 • Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud ja nende filiaalid;
 • ametiasutused, nagu järelevalveasutused, maksuametid, õiguskaitseasutused ja kohtutäiturid, pankrotihaldurid, notarid, vaidluste kohtuvälise lahendamise organid;
 • finants- ja õigusnõustajad, audiitorid või muud Swedbanki teenusepakkujad, Swedbanki volitatud isikud;
 • registreid pidavad kolmandad isikud, näiteks maksehäireregistrid, rahvastikuregistrid, äriregistrid, väärtpaberiregistrid, pensionikeskus või muud registrid, milles hoitakse või vahendatakse kliendiandmeid;
 • nõuete omandajad ja võlgade sissenõudmise teenuse pakkujad (inkassoteenuse pakkujad).
 • isikud, kes tagavad kliendi kohustuste nõuetekohast täitmist, näiteks käendajad, garantiiandjad ja tagatisvara omanikud;
 • Swedbankile teenuste osutamisega seotud isikud, nagu side- ja postiteenuste pakkujad ning kliendile teenust pakkuvad isikud, kui klient tellib teenuste eest e-arveid.

Teavet vastuvõtjate kohta seoses kliendiandmete töötlemise konkreetse eesmärgiga leiate jaotisest „Millised on meie eesmärgid?“.

Volitatud töötleja töötleb kliendiandmeid Swedbanki nimel. Volitatud töötlejate kasutamisel tagab Swedbank, et volitatud töötlejad töötlevad kliendiandmeid Swedbanki juhiste järgi ja kooskõlas õigusaktidega ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.

Swedbanki volitatud töötlejad on näiteks:

 • Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud ja nende filiaalid, kui nad töötlevad andmeid Swedbanki nimel;
 • muud Swedbankile teenuste osutamisega seotud isikud, nagu videovalve-, infotehnoloogia-, veebimajutus-, pilvandmetöötlus-, arhiveerimis- ja printimisteenuste pakkujad, tehnilised eksperdid ja hindajad.

Swedbank kasutab oma koduleheküljel küpsiseid. Küpsiseid kasutatakse vastavalt Swedbanki küpsiste eeskirjale, mis on kättesaadav veebilehel https://www.swedbank.ee/private/home/more/legislation.

Üldjuhul töödeldakse kliendiandmeid ELis/EMPs. Väljaspool ELi/EMPd asuvatesse riikidesse edastab Swedbank kliendiandmeid üksnes erandjuhtudel ning tingimusel, et selleks on õiguslik alus ja täidetud üks järgmistest tingimustest:

 • väljaspool ELi/EMPd asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele. Euroopa Komisjoni seni tunnustatud, piisavat kaitset pakkuvate riikide loetelu on saadaval Euroopa Komisjoni lehel.
 • vastutav töötleja või volitatud töötleja on loonud asjakohased kaitsemeetmed, näiteks võtnud kasutusele Euroopa Liidu standardsed lepingutingimused või muud lepingutingimused, kiitnud heaks käitumiskoodeksid või sertifitseerimismehhanismid. Kohaldatavad Euroopa Liidu lepingu standardsed lepingutingimused, mida Swedbank kasutab isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse, leiate siit.
 • esineb erand konkreetse olukorra jaoks, näiteks kliendi selgesõnaline nõusolek, kliendiga sõlmitud lepingu täitmine või kliendi huvides kolmanda isikuga lepingu sõlmimine või täitmine, õiguslike nõuete esitamine või kaitsmine, olulised avalikust huvist tulenevad põhjused.

Klient saab Swedbankilt täiendavat teavet kliendiandmete edastamise kohta väljaspool ELi/EMPd asuvatesse riikidesse, esitades Swedbankile vastava taotluse.

Swedbank säilitab ärisuhte ajal kogutud kliendiandmeid peale ärisuhte lõppemist. Swedbank säilitab kliendiandmeid tuginedes nii õigusaktides sätestatud säilitamisperioodidele nõuete koostamiseks, esitamiseks või õigustatud huvile, et kaitsta Swedbanki huve.

Säilitusperioodide näited:

 • kliendiandmed on vajalikud Swedbanki õigustatud huvide kaitsmiseks tsiviilõiguslike nõude korral - maksimaalselt 10 aastat lepingu lõppemisest.
 • kliendiandmed on vajalikud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud seadusest tuleneva juriidilise kohustuse täitmiseks - 5 aastat alates ärisuhte lõppemisest.
 • kliendiandmed on vajalikud Swedbanki õigustatud huvide kaitsmiseks, kui Swedbank on uurimise all või kohtuvaidluses - kuni uurimise ja kohtuvaidluse lõpuni.
 • kliendiandmeid töödeldakse seoses videovalvega - maksimaalselt 90 päeva.

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: selleks, et tagada õigusaktidest tulenev kohustus tuvastada kliendi isikusamasus ning asjakohasel juhul tuvastada kliendi esindaja ja juhuti tehtavates tehingutes osalevad isikud.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: isikusamasuse tuvastamiseks palume teil esitada kehtiv isikut tõendav dokument ja vajaduse korral muud isikusamasuse tuvastamiseks vajalikud dokumendid. Swedbank kasutab isikusamasuse tuvastamisel autentimisvahendeid. Kliendiandmeid jagatakse Eestis tegutsevate Swedbanki grupi ettevõtetega, et pakkuda klientidele nende ettevõtete teenuseid.

Isikusamasuse tuvastamine

Isikusamasuse tuvastamiseks esitatud isikut tõendava dokumendi õigsust kontrollib Swedbank Politsei- ja Piirivalveametile tehtava e-päringu abil.

Kui sõlmite teenuselepingu lapse nimel, kontrollitakse lisaks lapse isikusamasust ja teie õigust last esindada rahvastikuregistrist.

Selleks, et tagada teie isikusamasuse tuvastamise andmete õigsus ja ajakohasus, palub Swedbank teil regulaarselt uuendada esitatud kliendiandmeid. Rahvastikuregistrist saadavaid isikut tõendavas dokumendis olevaid andmeid ajakohastatakse automaatselt.

Swedbank jagab kliendi isikusamasuse tuvastamise andmeid Eestis registreeritud Swedbanki grupi ettevõtetega olenevalt kliendi kasutatavatest või taotletud toodetest ja teenustest, et tagada kliendiandmete õigsus ja ajakohasus kõigis Swedbanki grupi ettevõtetes.

Autentimine

Autentimise käigus kontrollib Swedbank kliendi isikusamasust, kui klient kasutab teenuseid pangaesinduses või kaugkanalis, näiteks helistab nõustamiskeskusesse või kasutab internetipanka.

Autentimiseks kasutatakse Swedbanki või teiste ettevõtete, nagu SK ID Solutions AS (Smart-ID, mobiil-ID) pakutavaid autentimisvahendeid. Klient võib kasutada autentimisvahendina ka ID-kaarti või muid lahendusi (sõrmejälje- ja näotuvastus ehk biomeetria, PIN-kood Swedbanki mobiilirakenduses, PIN-kalkulaator). Kui kasutate teise ettevõtte pakutavat autentimisvahendit, jagame selle ettevõttega teie isikusamasuse tuvastamise andmeid ning side- ja seadmeandmeid (nagu IP-aadress ja seadme tüüp) ning teavitame neid, et kasutate Swedbanki teenuseid.

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ning rahvusvaheliste ja riiklike sanktsioonide järgimiseks.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: Swedbank kogub andmeid vahetult klientidelt ning välistest allikatest (näiteks avalikest registritest). Andmete kogumise ja analüüsimise eesmärk on täita „tunne oma klienti“ põhimõtet. Õigusaktides sätestatud juhtudel edastatakse andmeid ka vastuvõtjatele.

Swedbank on õigusaktide alusel kohustatud järgima hoolsuskohustust, sealhulgas tuleb mõista ärisuhte ja juhuti tehtavate tehingute eesmärki ja olemust. See aitab kaitsta avalikke huve ning tagada, et teenuseid kasutatakse seaduslikel eesmärkidel ja need on kaitstud väärkasutuse eest. Swedbank peab hindama rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske ning järgima ja vajaduse korral rakendama Euroopa Liidu ja ÜRO, aga ka riiklikke sanktsioone. Swedbankil on õigustatud huvi tagada ka USA ja Ühendkuningriigi kehtestatud finantssanktsioonide järgimine.

Swedbank on kohustatud tuvastama kliendi isikusamasuse (vt „Isikusamasuse tuvastamine ja autentimine“), samuti palutakse kliendil esitada enda kohta täpseid ja tõeseid andmeid. Asjakohastel juhtudel võib Swedbank paluda esitatud andmeid kinnitavaid dokumente. Swedbank kasutab kliendiandmeid, mis on saadud välistest registritest, nagu rahvastikuregistrid, äriregistrid, või on saadud otse kliendilt. Samuti kasutab Swedbank kliendi kohta meedias avaldatud andmeid. Seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks või õigustatud huvi korral kontrollib Swedbank kliendiandmeid sanktsioonide nimekirjadest, veendumaks, et teenuseid ei osutata sanktsioneeritud isikutele või sanktsioonidega seotud isikutele või teenuseid ei kasutata sanktsioonide rikkumiseks ega neist kõrvalehoidmiseks.

Ärisuhte jooksul palub Swedbank teil regulaarselt või konkreetsel juhul uuendada esitatud kliendiandmeid. Swedbank kontrollib, kas eespool nimetatud välistest registritest saadud andmed on ajakohased. Õigusaktid kohustavad Swedbanki ka pidevalt teie tegevust ja tehinguid jälgima, tagamaks, et nendega seoses ei esine riski tõstvat asjaolu ning neile ei kohaldu sanktsioonid. Hoolsuskohustus ja selle regulaarsus sõltuvad Swedbanki hinnangust kliendi rahapesu ja terrorismi rahastamise riski kohta.

Swedbankil on õigusaktidest tulenev kohustus teatada rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtlusest ametiasutustele (Rahapesu Andmebüroole) ning tagada teadete konfidentsiaalsus. Swedbank on kohustatud mitte avalikustama teavet isikuandmete töötlemise kohta, mis toimub õigusaktide ning rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse raames rahapesu ja terrorismi ning massihävitusrelvade leviku rahastamise tõkestamise valdkonnas, välja arvatud juhul, kui andmed on avalikult kättesaadavad.

Ülalkirjeldatud eesmärgil töötleb Swedbank ka äriklientidega seotud isikute andmeid. Swedbank tuvastab juriidilise isiku esindajad (seaduslikud esindajad, volitatud isikud, ettevõtte kõrgeimasse juhtorganisse kuuluvad isikud, sealhulgas prokurist, pankrotihaldur) ning palub esitada nende isikuandmed, demograafilised andmed, kontaktandmed ja andmed seoste kohta teiste juriidiliste isikutega. Samuti palub Swedbank esitada ettevõtte aktsionäride isikusamasuse tuvastamise andmed ja demograafilised andmed. Ettevõte on kohustatud avalikustama oma tegelikud kasusaajad ning esitama nende isikusamasuse tuvastamise andmed, demograafilised andmed ja kontaktandmed. Vajaduse korral palutakse ettevõttel esitada lisadokumente ja -teavet tegelike kasusaajate kohta, näiteks tõendeid rikkuse ja varade päritolu kohta või andmeid suhete kohta teiste juriidiliste isikutega. Swedbank kogub ja ajakohastab regulaarselt ettevõtte esindajate, aktsionäride ja tegelike kasusaajate kliendiandmeid ka välistest registritest, nagu rahvastikuregister, äriregistrid, vararegistrid (näiteks kinnistusraamat), sanktsioonide nimekirjad ja avalikult kättesaadav teave (meedia).

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Avalik huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Registreid pidavad kolmandad isikud (näiteks Politsei- ja Piirivalveamet, rahvastikuregister, äriregister, kinnistusraamat)
Ametiasutused, kellele Swedbank on õigusaktide alusel kohustatud kahtlastest finantstoimingutest või tehingutest teatama või muud teavet andma
Rahvusvaheliste sanktsioonide järgimine (siseriiklikud, Euroopa Liidu ja ÜRO sanktsioonid) Avalik huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Sanktsioonide rakendamisega seotud kolmandad isikud (näiteks ametiasutused)
Rahvusvaheliste sanktsioonide järgimine (Ühendkuningriigi ja USA sanktsioonid) Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Sanktsioonide rakendamisega seotud kolmandad isikud (näiteks ametiasutused)

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: igapäevapanganduse teenuste osutamiseks, nagu arvelduskontod, hoiused, makseteenused ja muud igapäevapanganduse teenused, samuti teie kliendisuhte haldamiseks ja teenustele juurdepääsu tagamiseks.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: töötlemine hõlmab kliendiandmete kogumist teilt ja teenuste kasutamisest, kliendiandmete edastamist vastuvõtjale teenuse lepingu täitmiseks ja isikuandmete saamist kolmandatelt osapooltelt, nagu teised makseteenuse pakkujad.

Arvelduskonto

Kui avate Swedbankis konto, töötleme teie andmeid, et täita teiega sõlmitud lepingut ja pakkuda teile muid arvelduskontoga seotud teenuseid, mida soovite kasutada.

Lisaks peame jagama kliendiandmeid meie juures olevate kontode ja seotud andmete kohta maksuhalduri, pankrotihalduri, notari ja muude õigustatud isikutega.

Kui kasutate Swedbankis kontoteabe teenust, et näha teavet oma teise makseteenuse pakkuja juures avatud maksekonto kohta, edastab see makseteenuse pakkuja teie taotlusel Swedbankile andmed määratud konto ja sellega seotud maksetehingute kohta.

Kui olete teise makseteenuse pakkuja juures esitanud taotluse juurdepääsuks oma Swedbankis avatud maksekonto teabele, avaldame sellele kontoteabe teenuse pakkujale andmed teie määratud Swedbanki konto ja sellega seotud maksetehingute kohta.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Kliendiga sõlmitud lepingute täitmine ja haldamine Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Registreid pidavad kolmandad isikud
Arvelduskonto lepingu ja sellega seotud teenuselepingute täitmiseks kolmanda isiku andmete töötlemine Õigustatud huvi Kolmandast isikust makseteenuse pakkujad
Järelepäringutele vastamine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Ametiasutused, kelle järelepäringutele Swedbank on õigusaktidest tulenevalt kohustatud vastama (näiteks kohus, politsei, kohtutäitur, pankrotihaldur)
Kontoteabe teenuse pakkujale teabe avaldamise kohustuse täitmine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Kolmandast isikust makseteenuse pakkujad

Maksekaardid

Kui taotlete Swedbanki maksekaarti ja sõlmite maksekaardi lepingu, töötleb Swedbank teie andmeid maksekaardi lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, sealhulgas kaardi tellimiseks, kaardi personaliseerimiseks ja aktiveerimiseks, kaardiga seotud küsimustes abi pakkumiseks ja kaardipettuste ennetamiseks.

Kaarditehingute (sealhulgas kaupmehe algatatud tehingute) tegemiseks töötleb Swedbank kliendiandmeid tehingu autoriseerimiseks ja arveldamiseks. Kui esitate kaarditehingu kohta kaebuse, jagatakse tehinguandmeid asjakohase rahvusvahelise kaardiorganisatsiooniga (näiteks Mastercardiga).

Kui tellite oma kontoga seotud lisamaksekaardi, töötleb Swedbank lisakaardi omaniku andmeid.

Nendel eesmärkidel töötleb Swedbank teie isikusamasuse tuvastamise andmeid, kontoandmeid, kontaktandmeid, ametialaseid andmeid, laste andmeid, demograafilisi andmeid, suhtluse ja seadmete andmeid (näiteks millal lubada ja hallata digitaliseeritud kaarte ja mobiilseid viipemakseid), perekonna andmeid, finantsandmeid, andmeid usaldusväärsuse, harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Maksekaardi lepingu sõlmimine ja täitmine Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Riigisiseste, Euroopa ja rahvusvaheliste maksetega seotud osalejad ja/või osapooled (näiteks rahvusvaheline kaardiorganisatsioon, nagu Mastercard)
Lisakaardi väljastamine Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Riigisiseste, Euroopa ja rahvusvaheliste maksetega seotud osalejad ja/või osapooled (näiteks rahvusvaheline kaardiorganisatsioon, nagu Mastercard)
Kaarditehingu kaebuste käsitlemine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Rahvusvaheline kaardiorganisatsioon, makse saaja makseteenust pakkuv asutus

Maksed

Swedbank töötleb kliendiandmeid maksete tegemisel, sealhulgas makse algatamise teenuste osutamisel. Nende teenuste pakkumiseks töötleb Swedbank kliendiandmeid (sealhulgas jagab andmeid kolmandate isikutega, nagu makse saaja, makseteenuse pakkujad, maksesüsteemid, korrespondentpangad ja muud sarnased isikud), nagu klient maksekorralduse esitamisel osutas või kuidas on vajalik maksejuhise täitmiseks. Nimemakse tegemisel jagatakse teie andmeid (telefoninumber, nimi ja IBAN) makse saajaga.

Swedbank töötleb kliendiandmeid, et algatada teie kontolt maksetehing, mis teie taotlusel on algatatud kolmandast isikust makseteenuse pakkuja juures. Sel eesmärgil avaldatakse kliendiandmed, näiteks autentimise andmed, kontoandmed ja seadmete andmed, sellele makseteenuse pakkujale.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Maksete tegemine Lepingu täitmine Riigisiseste, Euroopa ja rahvusvaheliste maksetega seotud osalejad ja/või osapooled, nagu makse saaja, maksesüsteemid, korrespondentpangad
Maksete tegemine Õigustatud huvi Kolmandatest isikutest makseteenuse pakkujad
Nimemaksete tegemine Lepingu täitmine Läti Keskpank
Makse algatamise teenuse osutajale teabe avaldamise kohustuse täitmine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Kolmandatest isikutest makseteenuse pakkujad (makse algatamise teenuse pakkuja), kui Swedbankil on seadusest tulenev kohustus võimaldada sellistele isikutele juurdepääs kliendiandmetele

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: krediiditoodete pakkumiseks.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: kliendiandmeid kogutakse teilt, sise- ja välisallikatest (näiteks äriregister, kinnistusraamat, rahvastikuregister, maksehäireregister). Kliendiandmeid avaldatakse vastuvõtjale (vt „Kliendiandmete vastuvõtjad, volitatud töötlejad ja allikad“), kui selleks on õiguslik alus.

Swedbank kogub ja töötleb kliendiandmeid, sealhulgas automaatselt, et hinnata kliendi krediidivõimelisust ja pakkuda sobivaid krediiditooteid. Kliendil on õigus automatiseeritud otsus vaidlustada ja paluda Swedbanki töötajal see läbi vaadata. Krediidivõimelisuse hindamiseks kontrollitakse taotluses märgitud kliendiandmeid ning sisemistest ja välistest andmeallikatest kogutud kliendiandmeid.

Kui sõlmite krediidilepingu, mille täitmise tagavad kolmandad isikud (näiteks käendajad, KredEx, tagatisvara omanikud), edastatakse neile kliendiandmeid.

Kliendiandmete töötlemise ulatus sõltub sellest, kas olete lepingut sõlmiv klient või on teil finantseerimisprotsessis muu roll, näiteks olete liisinguvara müüja või tagatisvara omanik.

Kui klient jätab oma kohustused täitmata, avaldab Swedbank vastavalt krediidilepingu sõlmimisel teavitatud tingimustele kliendi võlgnevuse kohta andmed maksehäireregistrile (näiteks Creditinfo Eesti ASi). Samuti avaldab Swedbank kliendiandmeid isikutele, kes on seotud viivisvõlgnevuste menetlemisega.

Nendel eesmärkidel töötleb Swedbank teie isikusamasuse tuvastamise andmeid, demograafilisi andmeid, perekonna andmeid, terviseandmeid, kontaktandmeid, kontoandmeid, finantsandmeid, andmeid teie seoste kohta juriidiliste isikutega, andmeid usaldusväärsuse kohta ning ametialaseid andmeid.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Krediidivõimelisuse hindamine ja krediidiriski juhtimine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Välised andmebaasid (näiteks Creditinfo Eesti AS)
Krediiditoodete sobivuse hindamine Õigustatud huvi Sisemised allikad ja välised andmebaasid (näiteks Creditinfo Eesti AS)
Finantseerimisteenuste osutamine Lepingu täitmine Välised partnerid (näiteks KredEx (EIS), Haridus- ja Teadusministeerium)
Tagada panditud/liisingu vara kindlustamine, kui see on laenu/liisingulepingu alusel nõutav Õigustatud huvi Kindlustusettevõtted
Kliendi isikuandmete ja info finantskohustuste täitmise kohta edastamine maksehäireregistrile, et teised krediidi- ja finantseerimisasutused saaksid hinnata kliendi krediidivõimelisust, kui klient taotleb nendelt krediiditooteid (vastutustundliku laenamise põhimõtete järgmiseks) Õigustatud huvi Maksehäireregister (Creditinfo Eesti AS)
Võlgade ümberkujundamine, müümine ja/või nõude loovutamine kolmandatele isikutele Õigustatud huvi Võlgade ümberkujundamisega seotud välised osapooled (pankrotihaldurid või usaldusisikud) ja teised koostööpartnerid

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: nõustamaks teid sobiva toote valimise juures ja teie valitud teenuste pakkumisel.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: kliendiandmeid kogutakse teilt, samuti, kui te teenuseid kasutate, sealhulgas Swedbankiga suhtlete, ning välisallikatest (näiteks ASilt Pensionikeskus, väärtpaberite keskregistrist). Sobivuse hindamise raames hõlmab teie kliendiandmete töötlemine ka profiilianalüüsi koostamist.

Investeerimisteenused

Investeerimisteenuseid osutades töötleb Swedbank kliendiandmeid teie väärtpaberite hoidmiseks, väärtpaberitega seotud korralduste ja korporatiivsete sündmuste täitmiseks, teile investeerimisnõustamise või portfellivalitsemise teenuse pakkumiseks ning muude investeerimisteenuste osutamiseks.

Sealhulgas kasutab Swedbank profiilianalüüsi, et hinnata asjaomase teenuse või väärtpaberi sobivust ja asjakohasust teie jaoks enne teenuse osutamist.

Õigusaktide järgi peame investeerimisteenuseid osutades salvestama telefonikõnesid ja videovooge.

Swedbank töötleb kliendiandmeid, et esitada klientidele kohustuslikke aruandeid kulude ja tasude, tehingute täitmise, hoitavate väärtpaberite ja väärtpaberite kahjumi kohta ning muud liiki aruandeid.

Kliendiandmeid avaldatakse kohalikele ja välismaistele järelevalveasutustele ja maksuametitele, väärtpaberite keskdepositooriumitele, börsidele või muudele täitmiskohtadele, väärtpaberiemitentidele või emitentide määratud kolmandatele isikutele, fondivalitsejatele ja muudele finantsvahendajatele.

Nendel eesmärkidel töötleb Swedbank teie isikusamasuse tuvastamise andmeid, kontaktandmeid, laste andmeid (kui laps kasutab teenuseid), perekonna andmeid, demograafilisi andmeid, ametialaseid andmeid, finantsandmeid, andmeid finantskogemuse kohta, kontoandmeid, andmeid harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta, andmeid usaldusväärsuse kohta, suhtlust ja seadmeid puudutavaid andmeid, andmeid seoste kohta juriidiliste isikutega, kliendi staatuse andmeid ja muid kliendiandmeid, mis on vajalikud konkreetsete teenusetingimuste alusel.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Teenuse sobivuse ja asjakohasuse hindamine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Investeerimisteenuse osutamine, sealhulgas kliendi orderite või korralduste täitmine, kui klient ostab, müüb või kannab üle väärtpaberi Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kliendile regulaarse ja sündmustepõhise aruandluse avalikustamine kulude ja tasude, tehingute täitmise, väärtpaberite hoidmise, kahjumi jms kohta Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Regulaarne ja sündmustepõhine aruandluse koostamine ja avalikustamine ametiasutustele ja turuosalistele Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Järelevalve- ja maksuametid (näiteks Finantsinspektsioon, USA maksuamet, USA kaubafutuuride kauplemise komisjon), väärtpaberite keskdepositooriumid
Börsid või muud täitmiskohad, väärtpaberiemitendid või emitentide määratud kolmandad isikud, fondivalitsejad ja muud finantsvahendajad
Investeerimiskonto maksustamise aruandluse edastamine Nõusolek Ametiasutused (näiteks Maksu- ja Tolliamet)
Väärtpabertehingute info säilitamine (sealhulgas telefoni- ja videosalvestised) ning nõudmisel tõendite esitamine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kaebuste lahendamine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud

Pensionifondid

Kui investeerite Swedbanki pensionifondidesse, töötleb Swedbank kliendiandmeid näiteks teile vajaliku teabe esitamiseks, teie korralduste töötlemiseks fondiosakute ostmiseks ja müümiseks, teie kontode ja fondidest tehtavate väljamaksete arvestuse pidamiseks. Lisaks vahetame teie pensionifondidesse tehtud investeeringute kohta teavet pensioniregistri pidajaga, kes peab arvet kõigi teie pensionifondidesse tehtud investeeringute üle.

Teie avalduse alusel kanname teie pensionifondi maksed või teie kogunenud pensionifondi osakute tagasivõtmisest saadud raha Swedbankist üle muudesse pensionifondidesse, mida valitsevad kolmandatest isikutest fondivalitsejad.

Nendel eesmärkidel töötleb Swedbank teie kontoandmeid, demograafilisi andmeid, kontaktandmeid, finantsandmeid ja isikusamasuse tuvastamise andmeid.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Fondi haldamine, sealhulgas fondi vara valitsemisega seotud arvelduste korraldamine ja investoritele vajaliku teabe edastamine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Fondiosakute ostu- ja müügikorralduste töötlemine Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Pensionifondi maksete või kliendile kogunenud pensionifondi osakute tagasivõtmisest laekunud raha kandmine teiste pensionifondi valitsejate hallatavatesse pensionifondidesse vastavalt kliendi avaldusele Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Pensionifondide valitsejad
Andmevahetuse tagamine pensioniregistri pidajaga kliendi pensionivara valitsemise kohta (II samba fondid, pensioni investeerimiskonto, III samba fondid) Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Pensioniregistri pidaja

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: riskielukindlustuse ja/või investeerimisriskiga elukindlustuse teenuse osutamiseks, sealhulgas teie individuaalse riski hindamiseks ja kindlustusmakse arvutamiseks, kindlustuslepinguga seotud nõuete käsitlemiseks ning kindlustushüvitise maksmiseks.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: kliendiandmeid kogutakse teilt ja välistest allikatest (arstid ja meditsiiniasutused) ning neid uuendatakse regulaarselt. Olenevalt elukindlustusteenusest avaldatakse kliendiandmeid vastuvõtjale.

Taotlete kindlustust, olete sõlminud kindlustuslepingu või olete esitanud kindlustushüvitise taotluse

Kui esitate riskielukindlustuse lepingu sõlmimise taotluse, töötleb Swedbank kliendiandmeid, et hinnata teiega seotud kindlustusriski, arvutada kindlustusmakset ja kindlustussummat ning teha kindlustuslepingu sõlmimise otsus. Sealhulgas töötleb Swedbank terviseandmeid automatiseeritult ja teeb profiilianalüüsil põhinevaid automatiseeritud otsuseid, et langetada kiireid otsuseid kindlustuslepingu sõlmimise kohta. Kui vajame lisateavet või soovite, et otsuse teeks töötaja, vaatab meie spetsialist taotlus läbi. Eelpool nimetatud eesmärkidel töötleb Swedbank teilt, arstidelt ja raviasutustelt saadud terviseandmeid ning terviseandmeid, mis on seotud teie olemasoleva(te) ja varasema(te) kindlustuslepingu(te), esitatud nõuete ja kindlustusjuhtumi(te)ga.

Investeerimisriskiga elukindlustuslepinguteenuse taotlemisel töötleb Swedbank kliendiandmeid, sealhulgas kasutab profiilianalüüsi, et hinnata asjaomase teenuse sobivust ja asjakohasust teie jaoks.

Pärast kindlustuslepingu sõlmimist töötleb Swedbank kliendiandmeid lepingu muutmiseks ja lõpetamiseks, kindlustusmakse tagasimaksmiseks ning väljamaksete tegemiseks ja kindlustushüvitise maksustamiseks. Lisaks töötleb Swedbank kliendiandmeid kindlustuslepinguga seotud teadete ning kohustuslike teadete ja aastaaruannete saatmiseks juhul, kui olete sõlminud investeerimisriskiga kindlustuslepingu.

Nendel eesmärkidel töötleb Swedbank isikusamasuse tuvastamise andmeid, kontoandmeid, kontaktandmeid, finantsandmeid, perekonna andmeid, laste andmeid, terviseandmeid, andmeid seoste kohta juriidiliste isikutega, suhtlust ja seadmeid puudutavaid andmeid, kliendi staatuse andmeid ja demograafilisi andmeid, andmed kliendi finantskogemuse kohta, andmeid usaldusväärsuse ja hoolsuskohustuse kohta.

Kui olete esitanud kindlustushüvitise taotluse, töötleb Swedbank kliendiandmeid nõude käsitlemiseks, sealhulgas otsuse tegemiseks ja kindlustushüvitise maksmiseks. Selleks töötleb Swedbank teilt, arstidelt ja raviasutustelt saadud terviseandmeid, ning kliendiandmeid, mis on seotud teie olemasoleva(te) ja varasema(te) kindlustuslepingu(te), esitatud nõuete ja kindlustusjuhtumi(te)ga. Samuti töötleb Swedbank otsuse tegemiseks ja hüvitise maksmiseks teie finantsandmeid, mille oleme saanud Swedbankilt ning ametiasutustelt saadud kliendiandmeid, näiteks andmeid süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude kohta. Samuti töötleb Swedbank lisaks eespool loetletud isikuandmetele teie ametialaseid andmeid, andmeid harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Kliendi individuaalse riski hindamine ja kindlustuslepingu sõlmimise otsuse tegemine Lepingu täitmine ja lisaks nõusolek, kui eesmärgi saavutamiseks on vajalik töödelda terviseandmeid Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Arstid ja meditsiiniasutused
Kliendi riskiajaloo kasutamine individuaalse riski hindamise ja kindlustuslepingu sõlmimise otsuse tegemisel Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Investeerimispõhise kindlustusteenuse sobivuse ja asjakohasuse hindamine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kindlustushuvi ja vajaduse väljaselgitamine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kindlustuslepingu sõlmimine ja lepingute haldamine Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Swedbankile teenuste osutamisega seotud isikud (näiteks postiteenuse pakkujad)
Kolmandate isikute (näiteks soodustatud isikud, perekonna liikmed) andmete töötlemine kindlustuslepingu sõlmimisel ja täitmisel Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kindlustushüvitisest tulumaksu kinnipidamine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Ametiasutused
Kliendile kohustuslike teadete ja aruandluse edastamine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Postiteenuse pakkujad
Nõuete käsitlemine, sealhulgas kahjuotsuse tegemine ja kindlustushüvitise maksmine kindlustusjuhtumi korral Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Ametiasutused
Arstid ja meditsiiniasutused, eksperdid
Soodustatud isikud, pärijad
Kolmandate isikute (näiteks soodustatud isikud, pärijad) andmete töötlemine nõuete käsitlemise, sealhulgas kahjuotsuse tegemise ja kindlustushüvitise maksmiseks kindlustusjuhtumi korral Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud

Isikuandmete töötlemine kindlustusriski juhtimiseks

Kui olete esitanud kindlustushüvitise taotluse, edastame edasikindlustusseltsile teie kliendiandmed (sealhulgas terviseandmeid), et täita oma edasikindlustuslepingust tulenevaid kohustusi.

Nimetatud eesmärgil töötleb Swedbank teie isikusamasuse tuvastamise andmeid, kontoandmeid, kontaktandmeid, finantsandmeid, perekonna andmeid, laste andmeid, terviseandmeid, ametialaseid andmeid, andmed süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude kohta, andmeid seoste kohta juriidiliste isikutega, suhtlust ja seadmeid puudutavaid andmeid, andmeid harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta ning demograafilisi andmeid.

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: teie valitud kahjukindlustusteenuse osutamiseks, sealhulgas teie kindlustusriski hindamiseks ja kindlustusmakse arvutamiseks, kindlustuslepinguga seotud nõuete käsitlemiseks ja kindlustushüvitise maksmiseks.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: kliendiandmeid kogutakse teilt ja välistest allikatest ning neid uuendatakse regulaarselt. Kahjukindlustusteenusest lähtudes avaldatakse kliendiandmed vastuvõtjale lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Taotlete kindlustust, olete sõlminud kindlustuslepingu või olete esitanud kahjuavalduse

Kui olete esitanud kindlustuslepingu sõlmimise avalduse, töötleb Swedbank kliendiandmeid, et hinnata teie usaldusväärsust ning teie riskitasemest lähtudes arvutada kindlustusmakse ja määrata tingimused. Selleks töötleb Swedbank kliendiandmeid automatiseeritult, sealhulgas teeb profiilianalüüsi. Kui vajame lisateavet või kui täiendav riskihindamine on vajalik või kui klient soovib otsuse tegemist käsitsi, vaatab meie spetsialist saadud taotluse läbi. Swedbank töötleb kliendiandmeid, mida saame registritest, ning kliendiandmeid, mis meil teie kohta on, näiteks andmeid varem sõlmitud kindlustuslepingute ja toimunud kindlustusjuhtumite kohta ning andmeid, mida saame Swedbanki gruppi kuuluvatelt juriidilistelt isikutelt.

Pärast kindlustuslepingu sõlmimist, töötleb Swedbank kliendiandmeid, lepingu uuendamiseks kindlustuslepingu muutmiseks ja lõpetamiseks ning kindlustusmakse tagasimaksmiseks. Lisaks töötleb Swedbank kliendiandmeid kindlustuslepinguga seotud teadete ja kohustuslike teadete saatmiseks. Nendel eesmärkidel töötleb Swedbank teie isikusamasuse tuvastamise andmeid, kontoandmeid, kontaktandmeid, finantsandmeid, perekonna andmeid, laste andmeid, terviseandmeid, ametialaseid andmeid, andmed süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude kohta, andmeid seoste kohta juriidiliste isikutega, suhtlust ja seadmeid puudutavaid andmeid, andmeid harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta, kliendi staatuse andmeid ja demograafilisi andmeid.

Kui olete esitanud kahjuavalduse, töötleb Swedbank kliendiandmeid nõude käsitlemiseks, sealhulgas nõudeotsuse tegemiseks ja kindlustushüvitise maksmiseks kindlustusjuhtumi korral. Swedbank töötleb kliendiandmeid, mis on saadud teistelt kindlustusseltsidelt, registripidajatelt, ametiasutustelt, arstidelt ja raviasutustelt, samuti kliendiandmeid, sealhulgas terviseandmeid, mis Swedbankil on seoses teie varasemate kahjuavaldustega. Lisaks töötleb Swedbank peale loetletud isikuandmete teie ametialaseid andmeid, andmeid süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude kohta ning andmeid harjumuste kohta.

Kui vajate meditsiinilist abi seoses reisikindlustuse kindlustusjuhtumiga väljaspool ELi/EMPd asuvas riigis, edastab Swedbank teie isikuandmed vastavasse riiki, et kinnitada kindlustuskaitse kehtivust. Teie isikuandmed edastatakse väljaspool ELi/EMPd asuvasse riiki, et käsitleda liikluskindlustuse nõudeid konkreetse riigiga seotud kindlustusjuhtumite korral. Kliendiandmeid on vaja edastada teie ja Swedbanki vahel sõlmitud lepingu täitmiseks.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Kliendi usaldusväärsuse hindamine ja ebastandardsete riskide maandamine, kliendi riskile vastava kindlustusmakse arvutamine ja kindlustustingimuste määramine Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kindlustusteenuse osutajad
Kindlustushuvi ja vajaduse väljaselgitamine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kindlustuslepingu sõlmimine ja haldamine Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Registreid pidavad kolmandad isikud (näiteks liiklusregister, liikluskindlustuse register)
Swedbankile teenuste osutamisega seotud isikud (näiteks postiteenuse pakkujad)
Sündmuspõhise aruandluse tagamine kliendile Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Swedbankile teenuste osutamisega seotud isikud (näiteks postiteenuse pakkujad)
Nõude käsitlemine, sealhulgas otsuse tegemine ja kindlustushüvitise maksmine kindlustusjuhtumi korral Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Registreid pidavad kolmandad isikud (näiteks liiklusregister, liikluskindlustuse register, äriregister, rahvastikuregister, kinnisturegister)
Ametiasutused
Kindlustatud isikud, soodustatud isikud, hüvitise saamise õigusega isikud, kahjustatud isikud, pärijad, kindlustusjuhtumite tunnistajad, kindlustusjuhtumi eest vastutavad isikud ja kahju kannatanud isikud
Swedbankile teenuste osutamisega seotud isikud (näiteks tehnilised eksperdid ja hindajad ning ehitiste ülevaatuse teostajad)
Nõude käsitlemine, sealhulgas terviseandmete töötlemine otsuse tegemiseks ja kindlustushüvitise maksmiseks kindlustusjuhtumi korral Seadusest tuleneva kohustuse täitmine kooskõlas kindlustustegevuse seaduse § 218 lõikega 2) Arstid ja meditsiiniasutused
Kolmandate isikute (näiteks kindlustatud isikute, kahju kannatanud isikute) andmete töötlemine nõude käsitlemise, sealhulgas otsuse tegemise ja kindlustushüvitise maksmiseks kindlustusjuhtumi korral Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Registreid pidavad kolmandad isikud (näiteks liiklusregister, liikluskindlustuse register, äriregister, rahvastikuregister, kinnisturegister)
Ametiasutused
Arstid ja meditsiiniasutused
Kindlustusteenuse pakkujad
Kindlustatud isikud, soodustatud isikud, hüvitise saamise õigusega isikud, kahjustatud isikud, pärijad, kindlustusjuhtumite tunnistajad, kindlustusjuhtumi eest vastutavad isikud ja kahju kannatanud isikud
Swedbankile teenuste osutamisega seotud isikud (näiteks tehnilised eksperdid ja hindajad ning ehitiste ülevaatuse teostajad)

Swedbank töötleb kliendiandmeid selleks, et pakkuda teie riskile vastavat kindlustusmakset ja töötada välja hinnamudeleid, kontrollida sõiduki remonditööde kvaliteeti ning esitada kahju hüvitamise nõue teile kahju tekitanud kolmanda isiku või teise kindlustusteenuse pakkuja või teie vastu. Samuti võime edastame teie kliendiandmed, sealhulgas terviseandmed edasikindlustusseltsile, et täita edasikindlustuslepingust tulenevaid kohustusi, mis on seotud nõude käsitlemise ja kindlustushüvitise saamisega.

Lisaks Swedbank töötleb kliendiandmeid, et teavitada hüpoteegipidajaid teile kindlustusmakse tasumiseks tähtaja määramisest ja lepingu ülesütlemisest ning kindlustusjuhtumi toimumisest. Samuti selleks, et teavitada hüpoteegipidajaid kindlustuskaitse olemasolust ja kindlustussumma suurusest. Teise kindlustusteenuse pakkuja taotlusel edastame neile kliendiandmed, mis on vajalikud kahju hüvitamise kohustuse kindlaks tegemiseks tagasinõude esitamiseks. Nendel eesmärkidel töötleb Swedbank teie isikusamasuse tuvastamise andmeid, kontoandmeid, kontaktandmeid, finantsandmeid, perekonna andmeid, laste andmeid, terviseandmeid, ametialaseid andmeid, andmeid süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude kohta, andmeid seoste kohta juriidiliste isikutega, suhtlust ja seadmeid puudutavaid andmeid, andmeid harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta, ja demograafilisi andmeid.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Kahju hüvitamise nõude esitamine kolmanda isiku või teise kindlustusteenuse osutaja või teie vastu kahju hüvitamise nõude esitamine Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kindlustusteenuse pakkujad
Registreid pidavad kolmandad isikud (näiteks kinnisturegister, rahvastikuregister)
Ametiasutused
Pärijad
Kahju eest vastutavad isikud
Kliendi riskile vastava kindlustusmakse arvutamine ja hinnamudelite väljatöötamine Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Sõiduki remonditööde kvaliteedi kontrollimine Õigustatud huvi Swedbankile teenuste osutamisega seotud isikud (näiteks tehnilised eksperdid)
Edasikindlustuslepingust tulenevate kohustuse täitmine kindlustushüvitise saamiseks Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Edasikindlustusteenuse pakkuja
Hüpoteegipidajate teavitamine kliendile kindlustusmakse tasumise tähtaja määramisest ja lepingu ülesütlemisest ning kindlustusjuhtumi toimumisest, samuti kindlustuskaitse olemasolust ja kindlustussumma suurusest Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Teised krediidi- ja finantsasutused
Kliendiandmete edastamine teisele kindlustusseltsile kindlustusriski hindamiseks ning kindlustuslepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks Õigustatud huvi Kindlustusteenuse pakkujad
Kliendiandmete edastamine kindlustuslepingu täitmise ja selle täitmise tagamiseks või tagasinõude esitamiseks Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Kindlustusteenuse pakkujad
Ametiasutused
Arstid ja meditsiiniasutused

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: kliendi ja ärikliendi vajadustele vastavate pakkumiste koostamiseks ja edastamiseks, asjakohase teabe edastamiseks ning arvamusuuringute, auhinnalooside, kampaaniate ja kliendiprogrammide korraldamiseks.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: Swedbank kogub kliendiandmeid sealhulgas teie profiilianalüüsi loomiseks, et pakkuda teile isikupärastatud turunduskommunikatsiooni. Selle eesmärgi saavutamiseks jagame kliendiandmeid Eestis tegutsevate Swedbanki grupi ettevõtetega.

Profiilianalüüs ja teie õigused turunduses

Swedbank koostab profiilianalüüsi, et hinnata, millised tooted ja teenused võivad olla teie huve ja vajadusi arvestades sobivad ning asjakohased. See võimaldab teil saada teie jaoks kohandatud pakkumisi ja teenuseid.

Swedbank kogub ja töötleb kliendiandmeid automaatselt, et luua kliendi profiilianalüüs ning seeläbi anda kliendile soovitusi ja teha pakkumisi. Sellisteks andmeteks on näiteks teave kliendi tooteportfellide ja teenuse kasutamise kohta. Samuti kogume andmeid kliendi majandusliku olukorra, käitumise ja harjumuste kohta, mis põhinevad teenuse kasutamisel kliendi poolt, kliendi tehtud tehingutel ja kliendi poolt Swedbankile esitatud teabel. Neid andmeid kasutatakse selliste profiilianalüüside loomiseks, mis on vajalikud kliendi teenindamisel kliendiprogrammis (näiteks noored või kuldkliendid) ja kliendile sobivate pakkumiste tegemiseks. Töötlemise tulemusena pakutakse kliendi vajadustest lähtuvat nõustamist ja pakkumist, kliendi kaasamist kliendiprogrammidesse ning seega erihindade ja teenindustingimuste kohaldamist.

Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele turunduseesmärkidel või andmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta.

Pakkumiste koostamine

Soovime pakkuda teile parimat kasutajakogemust ja koostada asjakohaseid pakkumisi kõige sobivamal ajal. Kliendi ja ärikliendi huvide ja vajaduste tuvastamise tulemusena koostame mitmesuguseid pakkumisi:

 • personaalsed soovitused – praktilised turunduspakkumised teile kõige sobivamate teenuste valimiseks, igapäevase kasutamise paremaks muutmiseks või sobimatust kasutamisest hoidumiseks ning muud ettepanekud, mis teenivad kõige paremini teie huve ja vajadusi, näiteks toote uuendamine, asendamine;
 • personaalsed laenu- ja kindlustuse limiidid – praktiline arvutus, mille eesmärk on aidata teil mõista, millised laenu- ja liisinguvõimalused ning kindlustusmaksed on teile kättesaadavad;
 • koos partneritega tehtavad pakkumised – praktilised pakkumised, mis aitavad teil valida sobivaid teenuseid ja soodustusi Swedbanki koostööpartneritelt; seejuures partneritega kliendiandmeid ei jagata;

Aeg-ajalt teeme klientide hulgas arvamusküsitlusi, kasutades selleks ka professionaalsete turu-uuringufirmade teenuseid.

Kui olete huvitatud oma kulutuste jälgimisest ja kategoriseeritud ülevaatest ning kõigi oma kontode kulutustest ühes vaates, saate kasutada tööriista Minu eelarve, mis on saadaval internetipangas ja mobiilirakenduses.

Nendel eesmärkidel töötleb Swedbank teie isikusamasuse tuvastamise andmeid (välja arvatud isikukoodi), kontaktandmeid, kontoandmeid ja demograafilisi andmeid, teavet toodete/teenuste/kanalite kohta, mida klient juba kasutab, kliendi varasemat kogemust nende kasutamisel, finantsandmeid, samuti andmed, mis näitavad, kas kliendil on õigus saada kliendiprogrammide pakkumisi. Kui klient kasutab Swedbanki veebilehekülge, internetipanka või mobiilirakendust, võtame arvesse ka kliendi sirvimiskäitumist ja sihtotstarbelisi tehnoloogiaid. Finantseerimis- ja kindlustuslimiitidega pakkumiste puhul kaalub Swedbank enne limiitide kehtestamist esmalt, kas klient vastab põhilistele laenu- ja kindlustustingimustele.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Asjakohaste pakkumiste koostamine: personaalsed soovitused, pakkumised koos partneritega ning personaalsed laenu- ja kindlustuse limiidid Nõusolek Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kõigi kliendi kontode kuluülevaate koostamine ühes vaates (tööriist Minu eelarve) Nõusolek Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Klientide arvamusküsitluste ettevalmistamine, kuhu võivad olla kaasatud turundusuuringute ettevõtted Nõusolek Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Turundusuuringute ettevõtted

Muu teabe koostamine

Selleks, et teavitada kliente ja ärikliente Swedbanki uudistest ja teenustest, koostame neile kaht liiki teavet:

 • asjakohast teavet – teavet, mis on loodud selleks, et kutsuda klienti üritustele, saata talle tervitusi ja uudiskirju;
 • kliendirahulolu uuringuid – küsimustikke, milles palutakse anda tagasisidet kasutatavate teenuste kohta ning aidata Swedbankil neid paremaks muuta.

Selleks töötleb Swedbank kontoandmeid, kliendistaatuse andmed, andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta, suhtluse ja seadmete andmed, kontaktandmed, demograafilised andmed, perekonna andmed, isikusamasuse tuvastamise andmed (välja arvatud isikukood) ja finantsandmed.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Asjakohase teabe ettevalmistamine Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Klientide rahuloluküsitluste läbiviimine Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud

Pakkumiste ja asjakohase teabe saamine

Kliendina võite saada turunduspakkumisi ja muud asjakohast teavet nelja suhtluskanali kaudu:

 • e-post;
 • SMS;
 • telefon;
 • post.

Edastatavate pakkumiste ja muu teave saamine erineb teie valitud kanalist lähtudes. Igal pakkumisel ja muul teabel on sidekanal, näiteks mõned pakkumised ja küsitlused saadetakse ainult e-posti teel, teist tüüpi pakkumised ka internetipanga ja mobiilirakenduse kaudu.

Kliendiprogrammid

Swedbank pakub oma klientidele mitmesuguseid kliendiprogramme. Programmides osalejatele on näiteks kättesaadavad spetsiaalsed teenindustingimused, paremad hinnad ja/või lisaväärtused. Et Swedbank saaks kliendiprogrammide eritingimusi lisada ja neid kohaldada, töötleb Swedbank kliendiandmeid automatiseeritult. Teave isikuandmete töötlemise kohta seoses kliendiprogrammiga on esitatud programmi tingimustes või lisateates. Kliendiandmeid töödeldakse eeltoodud eesmärgil siis, kui klient ei esita töötlemise suhtes vastuväiteid, või kui klient nõustus kliendiprogrammi tingimustega ja seega nõustus ka programmis osalema.

Klientide arvamiseks kliendiprogrammi töötleb Swedbank iga programmi puhul identifitseerimis- ja kontaktandmeid. Programmist lähtudes töötleb Swedbank asjakohaseid täiendavaid isikuandmete kategooriaid, nagu demograafilised andmed, andmed kliendistaatuse kohta, andmed seoste kohta juriidiliste isikutega, suhtluse ja seadmete andmed, kontoandmed, andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta ning finantsandmed.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Kliendiprogrammide (näiteks kuldkliendid, seeniorid, noored) elluviimiseks, sealhulgas konkreetsesse programmi kaasamiseks või sellest väljajätmiseks või teenuse eritingimuste kohaldamiseks Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Privaatpanganduse kliendiprogrammis spetsiaalsete teenuste osutamiseks või teenuse eritingimuste kohaldamiseks Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud

Loosimised ja kampaaniad

Swedbank töötleb kliendiandmeid loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks – see tähendab kaasab kliente, kes vastavad loosimises, kampaanias või kliendiprogrammides osalejate kriteeriumidele. Kliendil on õigus nõuda enda eemaldamist loosimise, kampaania või kliendiprogrammide osalejate nimekirjast.

Klientidele loosimiste, võistluste, kampaaniate ja ürituste korraldamiseks töötleb Swedbank kontoandmeid, ametialaseid andmeid, finantsandmeid, kontaktandmeid, andmeid harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta, demograafilisi ja perekonna andmeid, isikusamasuse tuvastamise andmeid ning andmeid seoste kohta juriidiliste isikutega.

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: teenuse kvaliteedi tagamiseks ning kliendi ja Swedbanki huvide kaitsmiseks, klientide kaebuste käsitlemiseks ja õigusaktide järgimiseks.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: Swedbank salvestab telefoni- ja videokõnesid. Lisaks töötleb Swedbank kliendiandmeid, mida kogutakse e-posti, pangateadete ja teiste suhtluskanalite kaudu.

Nendel eesmärkidel töötleb Swedbank teie suhtluse ja seadmete andmeid, kontoandmeid, kliendi staatuse andmeid, ametialaseid andmeid, finantsandmeid, andmeid harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta, perekonna andmeid, laste andmeid juhul, kui teenus on seotud lastega, kontaktandmeid, andmeid usaldusväärsuse kohta, andmeid seoste kohta juriidiliste isikutega, õigusaktist tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmeid, isikusamasuse tuvastamise andmeid ja demograafilisi andmeid, eriliigilisi andmeid (terviseandmeid), kui need on vajalikud seoses kahju- ja elukindlustuse teenusega või kliendi kaebusega.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Teenuse kvaliteedi parandamine ning kliendi ja Swedbanki huvide kaitsmine (telefonikõnede salvestised, heli videovestluste ajal või kirjavahetus) Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kliendi ja Swedbanki huvide kaitsmine (telefonikõnede salvestised, heli videovestluste ajal ja kirjavahetus) Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Telekommunikatsiooniteenuste pakkujad
Kliendi algatusel konsultatsiooni käigus avaldatud eriliigiliste isikuandmete töötlemine teenuse kvaliteedi parandamise või kliendi ja Swedbanki huvide kaitsmise eesmärgil Nõusolek Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kliendi kaebuste menetlemine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud

Klientide teenindamine

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: klientidele konsultatsiooni pakkumiseks ja teenindamiseks.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: Swedbank töötleb teie andmeid, kui teenindame teid Swedbanki esinduses ning kui suhtleme teiega telefoni, vestluse, e-posti ja muude suhtlusviiside kaudu. Kliendiandmeid, nagu kontaktandmed, edastatakse Eestis tegutsevatele Swedbanki grupi ettevõtetele, et tagada isikuandmete ajakohasus.

Swedbank töötleb kliendiandmeid, mis on Swedbankile kättesaadavad, näiteks finantsandmeid, et pakkuda teile soovitud konsultatsiooni.

Nendel eesmärkidel töötleb Swedbank teie kontaktandmeid, teavet taotletud, osutatud teenuse ja/või teenuselepingu täitmise kohta, kui edastame teile teavet ning suhtleme teiega telefoni, vestluse, e-posti ja muude suhtluskanalite kaudu, kui see on vajalik seoses teenuse osutamisega.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Kliendi registreerimine konsultatsioonile Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kliendile konsultatsioonide ja soovituste pakkumine, lähtudes kliendi majanduslikust olukorrast, kasutatud teenustest ja tulevikuplaanidest Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kliendiga suhtlemine ja teabe edastamine Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: klientidele konsultatsiooni pakkumiseks ja teenindamiseks.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: Swedbank töötleb teie andmeid, kui teenindame teid Swedbanki esinduses ning kui suhtleme teiega telefoni, vestluse, e-posti ja muude suhtlusviiside kaudu. Kliendiandmeid, nagu kontaktandmed, edastatakse Eestis tegutsevatele Swedbanki grupi ettevõtetele, et tagada isikuandmete ajakohasus.

Swedbank töötleb kliendiandmeid, mis on Swedbankile kättesaadavad, näiteks finantsandmeid, et pakkuda teile soovitud konsultatsiooni.

Nendel eesmärkidel töötleb Swedbank teie kontaktandmeid, teavet taotletud, osutatud teenuse ja/või teenuselepingu täitmise kohta, kui edastame teile teavet ning suhtleme teiega telefoni, vestluse, e-posti ja muude suhtluskanalite kaudu, kui see on vajalik seoses teenuse osutamisega.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Kliendi registreerimine konsultatsioonile Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kliendile konsultatsioonide ja soovituste pakkumine, lähtudes kliendi majanduslikust olukorrast, kasutatud teenustest ja tulevikuplaanidest Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Kliendiga suhtlemine ja teabe edastamine Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: õigusaktidega kehtestatud riskijuhtimisega seotud kohustuste täitmiseks, kapitalinõuete täitmiseks, pettuste ärahoidmiseks ja intsidentide haldamiseks.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: avaldame kliendiandmeid vastuvõtjatele, näiteks ametiasutustele ning Swedbanki grupi ettevõtetele.

Riskijuhtimine on oluline, et Swedbank saaks teile teenuseid osutada ja teie raha petturite eest kaitsta. Swedbanki eesmärk on hoida oma tegevuses madalat riskitaset, sest see on aluseks usalduse loomisele ja teile pikemas perspektiivis suurema väärtuse pakkumisele.

Riskijuhtimise valdkonnas kasutame kliendiandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • krediidiriski, likviidsusriski, tururiski ja vastaspoole riski hindamine ja juhtimine;
 • riskide maandamine ja Swedbanki kapitalinõuete täitmine;
 • Swedbanki põhiprotsesse ja osutatavaid teenuseid mõjutada võivate intsidentide ja isikuandmetega seotud rikkumiste lahendamine;
 • võimalike kahtlaste tehingute ja turukuritarvituse avastamine, uurimine ja neist teavitamine;
 • tehingute, sealhulgas kaarditehingute jälgimine, et tuvastada ja ennetada pettusi ning vaadata läbi, hinnata tegevusi, mis on tuvastatud võimalike pettusejuhtumitena, ning neile reageerida;
 • õigusaktide ja sise-eeskirjade järgimine;
 • talitluspidevuse ja kriisiohje tagamine;
 • suhtlemine järelevalve- ja muude asutustega, sealhulgas korrapärane kohustuslik ja ühekordne aruandlus, kohustus hoiatada ametiasutusi kliendi turukuritarvituse seisukohast kahtlase käitumise eest, koostöö ametiasutustega erinevate järelevalvemenetluste või uurimiste läbiviimisel;
 • välisaudiitoriga koostöö tegemine ja talle teabe andmine.

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: äritegevuse, teenuste ja teie kasutajakogemuse haldamiseks, säilitamiseks, arendamiseks, analüüsimiseks ja täiustamiseks.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: töötleme kliendiandmeid, kui haldame ja arhiveerime oma dokumente, teeme analüüse ja teste oma teenuse täiustamiseks, IT-lahenduste turvalisuse ja vastavuse tagamiseks.

Swedbank peab säilitama raamatupidamisandmeid. Selle raames töötleb Swedbank teie isikusamasuse tuvastamise andmeid, kontoandmeid, kontaktandmeid ja demograafilisi andmeid arvete esitamisel ja väljastamisel.

Isikuandmete töötlemine on vajalik ka põhitegevust toetavate tegevuste jaoks. See hõlmab näiteks dokumendihaldust ja arhiveerimist, sealhulgas paberil ja digitaalselt salvestatud teabe säilitamist.

Swedbanki õigustatud huvi on säilitada, arendada, uurida ja täiustada oma äritegevust ja teenuseid ning kliendi kasutajakogemust. See hõlmab muu hulgas teie andmete kasutamist meie veebilehekülje ja võrgu haldamiseks, sealhulgas testimist, et tagada kasutatava IT-lahenduse kvaliteet, turvalisus ja nõuetele vastavus.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Juriidiliste kohustuse täitmine, näiteks seoses raamatupidamise või maksuhaldusega Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Teenuste piisava pakkumise ja teenustes sisalduva teabe ohutuse tagamine, säilitamine, arendamine, analüüsimine ja Swedbanki äritegevuse täiustamine Õigustatud huvi Telekommunikatsiooni, IT, veebimajutuse, pilvandmetöötluse, arhiveerimise, postiteenuste pakkujad
Õigusnõuete esitamine, teostamine või kaitsmine Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Arhiveerimisteenuste pakkujad
Ametiasutused (nagu Finantsinspektsioon, kohtud)

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: Swedbank töötleb ärikliendiga seotud kliendiandmeid, sealhulgas ärikliendi esindaja kliendiandmeid, lepingute sõlmimiseks ja säilitamiseks, ärikliendiga suhtlemiseks, lepingujärgsete teenuste osutamiseks ja kehtiva õiguse järgimise tagamiseks. Selguse huvides hõlmab kliendi mõiste kõiki ärikliendiga seotud füüsilisi isikuid, kelle andmeid töötleb Swedbank.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: kliendiandmeid kogutakse kliendilt, ärikliendilt ja välistest allikatest ning neid uuendatakse regulaarselt. Kliendiandmed avaldatakse vastuvõtjale ärikliendiga lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning õigusaktide järgimiseks.

Äriklientidele ei kohaldu Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus. Ärikliendi andmed on kaitstud pangasaladusega ja nende avaldamine on reguleeritud õigusaktidega. Swedbank võib ärikliendi andmeid avaldada või edastada vastuvõtjale ulatuses, millises see on vajalik andmete edastamise eesmärkide saavutamiseks.

Kui esindate äriklienti, töötleb Swedbank kliendiandmeid näiteks ärikliendi esindajate ja kontaktisikutega suhtlemiseks ning seaduslike ja volitatud esindajate teabe ajakohasena hoidmiseks. See tagab, et ainult esindusõigusega isikud saavad allkirjastada lepinguid, teha tehinguid, esitada dokumente, pääseda ligi teabele või teha muid vajalikke toiminguid ärikliendi nimel. Lisateavet konkreetse teenusega seotud andmetöötluse kohta leiate seda teenust puudutavast punktist jaotises „Millised on meie eesmärgid?“.

Ärikliendi andmeid töödeldakse ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvaheliste ja riiklike sanktsioonide järgimise eesmärgil, vaata täpsemalt jaotist „Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine ning sanktsioonide järgimine“

Ärikliendi krediidivõimelisuse hindamise käigus töötleb Swedbank ärikliendiga seotud isikute kliendiandmeid. Need on aktsionärid, kelle osalus ettevõttes on 20% ja suurem, tegelikud kasusaajad, samuti juhatuse liikmed ja prokuristid. Sel eesmärgil hangib Swedbank Creditinfo Eesti ASist andmed ettevõttega lähedalt seotud isikute pangavälise krediidiajaloo kohta. See võimaldab Swedbankil hinnata, kas juriidilisest isikust kliendile saab finantseerimisteenust pakkuda, ja vähendab maksejõuetuse riske laenuandja jaoks.

Eespool loetletud eesmärkidel hõlmavad töödeldavad isikuandmete kategooriad isikusamasuse tuvastamise andmeid, kontaktandmeid, ametialaseid andmeid, andmeid seoste kohta juriidiliste isikutega, andmeid usaldusväärsuse ja hoolsuskohustuse kohta, demograafilisi andmeid, finantsandmeid, õigusaktist tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmeid, andmeid süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude kohta, muid kliendiandmeid (kui ärisuhe ärikliendiga lõpetatakse seetõttu, et see lakkab eksisteerimast, peame säilitama andmed ärikliendi staatuse kohta meie süsteemides, et mitte vältida mõningaid tegevusi, nagu suhtlus ja aruandlus).

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Ärikliendiga lepingute sõlmimine ja täitmine ning ärikliendiga suhtlemine Lepingu täitmine Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Äriklienti esindava füüsilise isikuga suhtlemine ja esindaja teabe ajakohasena hoidmine Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Ärikliendi krediidivõimelisuse hindamine ja maksevõime juhtimine Seadusest tuleneva kohustuse täitmine Registreid pidavad kolmandad isikud (näiteks Creditinfo Eesti AS (maksehäireregister))

Miks Swedbank kliendiandmeid töötleb: Swedbanki külastajate, töötajate, ruumide ja varade turvalisuse tagamine; Swedbanki nõuete kaitsmine ja ebaseadusliku tegevuse avastamine ning ennetamine.

Kuidas Swedbank kliendiandmeid töötleb: Swedbank kasutab oma ruumides ja sularahaautomaatides valvekaameraid. Videovalvega alad on tähistatud vastava sildiga.

Kui Swedbank kasutab oma esindustes videovalvet, sisalduvad isikuandmed visuaalsetel piltidel ning video- ja helisalvestistel.

Kliendiandmeid sisaldavaid visuaalseid pilte, video- ja helisalvestisi jagatakse asjaomase vastuvõtjaga, kui salvestatud materjali on vaja kriminaaluurimiseks, või vastuvõtjaga, kes Swedbanki eest videovalvesüsteeme hooldab.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid Õiguslik alus Kliendiandmete vastuvõtjad ja allikad
Turvalisuse ja Swedbanki õigusnõuete tagamine; ebaseadusliku tegevuse avastamine ja ennetamine Õigustatud huvi Swedbanki gruppi kuuluvad juriidilised isikud
Videovalveteenuse pakkujad

Kliendil on andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest tulenevalt järgmised õigused:

 • saada teavet, kas Swedbank töötleb kliendi andmeid ning juhul, kui töötleb, saada andmetele juurdepääs;
 • taotleda oma kliendiandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, mittetäielikud või väärad;
 • taotleda oma kliendiandmete kustutamist, näiteks kui kliendiandmeid töödeldakse kliendi nõusoleku alusel ja klient on oma nõusoleku tagasi võtnud. See õigus ei kehti, kui kliendiandmeid, mille kustutamist klient soovib, töödeldakse ka muudel õiguslikel alustel, näiteks lepingu alusel või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • piirata oma kliendiandmete töötlemist;
 • esitada vastuväiteid oma kliendiandmete töötlemisele, kui töötlemine põhineb Swedbanki õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil (näiteks turunduspakkumiste saatmine või küsitlustes osalemine);
 • saada oma andmed, mida klient on ise esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenuseosutajale (andmete ülekandmine);
 • võtta tagasi oma nõusolek kliendiandmete töötlemiseks;
 • taotleda, et kliendi suhtes ei võetaks vastu otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, kui see toob kaasa klienti puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab kliendile märkimisväärset mõju. See õigus ei kehti, kui otsuste tegemine on vajalik kliendiga lepingu sõlmimiseks või sõlmitud lepingu täitmiseks või kui otsuse tegemine on andmekaitset reguleerivate õigusaktide alusel lubatud või kui klient on andnud oma selgesõnalise nõusoleku;
 • väljendada oma seisukohta ja paluda Swedbankil kaasata oma töötaja läbivaatamisprotsessi.

Klient pääseb suurele osale kliendiandmetest ligi Swedbanki internetipangas.

Swedbank töötleb suurt hulka kliendiandmeid. Selleks, et täita kliendi päring võimalikult korrektselt, võib Swedbank paluda kliendil täpsustada teavet, töötlemistoiminguid või ajavahemikku, millega kliendi taotlus on seotud.

Klient saab andmesubjekti õigusi teostada, esitades Swedbankile päringu internetipanga või pangaesinduse kaudu või helistades nõustamiskeskusesse või saates digitaalselt allkirjastatud päringu e-posti teel. Kliendi päringule antakse vastus hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse saamisest; vajaduse korral võib seda perioodi pikendada kuni kahe kuu võrra.

Klient võib muuta andmeid, eelistusi (hallata nõusolekuid) ja valikuid internetipangas või mobiilirakenduses, Swedbanki esinduses või helistades Swedbanki nõustamiskeskusesse.

Õigus kliendiandmete kaitsele ei ole absoluutne õigus. Swedbank annab kliendile teavet, mida Swedbankil on lubatud kliendile kui andmesubjektile anda, arvestades, et juurdepääsuõigus ei tohi kahjustada teiste isikute õigusi, sealhulgas ärisaladust või intellektuaalomandit ja eelkõige tarkvara kaitsvat autoriõigust. Õigusaktides sätestatud juhtudel võib Swedbank edastada teavet kliendile ka hiljem, piirata selle edastamist või jätta see edastamata, kui see võib takistada või kahjustada kuritegude ennetamist, avastamist või menetlemist või karistuste täideviimist, kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, ohustada riigi julgeolekut, avaliku korra kaitset või takistada ametlikku uurimist või menetlust.

Õigusaktid võivad piirata Swedbankil kliendile teabe andmist õigusaktide raames toimuva kliendiandmete töötlemise kohta, näiteks andmete töötlemine rahvusvaheliste sanktsioonide ja rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas, välja arvatud avalikult kättesaadavad andmed.

Klient võib esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht www.aki.ee), kui klient leiab, et tema kliendiandmete töötlemine rikub tema õigusi ja huve vastavalt andmekaitset reguleerivatele õigusaktidele.

Klient võib Swedbankiga ühendust võtta seoses päringutega ja nõusolekute tagasivõtmisega. Lisaks võib klient nõuda kliendiandmete töötlemisel oma õiguste realiseerimist ning esitada kaebusi kliendiandmete kasutamise kohta. Swedbanki kontaktandmed leiab Swedbanki koduleheküljelt www.swedbank.ee.

Klient võib võtta ühendust Swedbanki määratud andmekaitsespetsialistiga, saates e-kirja aadressil andmekaitse@swedbank.ee või posti teel aadressil Liivalaia 8, 15040 Tallinn, märgusõna „Andmekaitsespetsialist“.

Swedbankil on õigus igal ajal ühepoolselt muuta põhimõtteid kooskõlas õigusaktidega, teavitades kliente muudatustest Swedbanki veebilehekülje, internetipanga teate või tekstisõnumiga (SMS) või e-posti teel hiljemalt üks kuu enne muudatuste jõustumist.

Põhimõtted on koostatud eesti keeles ning tõlgitud inglise ja vene keelde. Vaidluste korral on õiguslikult siduv põhimõtete eestikeelne versioon.

Põhimõtted jõustuvad 01.09.2023 ning nende viimane versioon on kättesaadav Swedbanki kontorites ja koduleheküljel www.swedbank.ee.

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.