Õppelaen

Võta Swedbankist õppelaenu ja keskendu õppimisele

 • Riigi tagatud õppelaen aitab sul kanda kulusid, mis kaasnevad õppimisega Eestis või välismaal
 • Õppelaenu intressimäär on vaid 5% aastas
 • Õppelaenu lepingu sõlmimine on tasuta
 • Õppelaenulepingut saab sõlmida 01.augustist – 31.maini

Õppelaenu kuumakse

Laenusumma
Tagasimaksmine
Tagasimakseperiood
Maksepuhkus
Fikseeritud intressimäär
5%
Intressikulu kokku
0
Tagasimakse
0
Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Teile pakutavatest tingimustest.

Õppelaenu tingimused

Õppelaenulepingut saab sõlmida 01.augustist – 31.maini.

Õppelaenu taotlemine eeldab, et:

 • oled Eesti Vabariigi kodanik või Sul on Eesti pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus;
 • Sinu õpingud kestavad õppekava järgi kuus kuud või enam.
 • õpid täis- või osakoormusega
  • Eesti avalik-õiguslikus või erakooliseaduse alusel tegutsevas ülikoolis või rakenduskõrgkoolis või
  • keskhariduse baasil riigi- või munitsipaalkutseõppeasutuses või erakooliseaduse alusel tegutsevas kutseõppeasutuses või
  • välisriigi õppeasutuses, mis on eespool loetletud õppeasutustega samaväärne
 • Sa ei ole akadeemilisel puhkusel.
 • Puuduvad võlgnevused.

Kui Sa ei vasta neile tingimustele, tule pangakontorisse uurima teisi võimalusi oma õpingute rahastamiseks. Muude laenuvõimalustega saad tutvuda siin:

Kodukapitalilaenust lähemalt
Väikelaenust lähemalt

Õppelaenu summa

2017/2018. aastal on õppelaenu maksimaalmäär 960 eurot laenusaaja kohta, kelle õpingute kestus õppekava järgi on kuus kuni kaheksa kalendrikuud ning 1920 eurot laenusaaja kohta, kelle õpingute kestus õppekava järgi on üheksa kalendrikuud või enam.

Tagatised

Õppelaenu tagamiseks on kaks võimalust:

 • Eestis asuv kinnisvara.
 • kahe isiku käendus.

Esmataotlejale

Õppelaenulepingut saad sõlmida kõigis Swedbanki kontorites või internetipangas. Kui Sinu õpingute kestus õppekava järgi on 6-8 kuud või sul pole Swedbanki internetipanka, saad õppelaenulepingu sõlmida üksnes pangakontoris. Minnes õppelaenu sõlmima kontorisse, võid eelnevalt täita õppelaenu taotluse.

Kontoris õppelaenulepingut sõlmides pead esitama järgmised dokumendid:

 • isikut tõendav dokument;
 • kui sa oled alla 18-aastane, siis sinu seadusliku esindaja kirjalik nõusolek;
 • kui sa pole Eesti kodanik, siis välismaalase pass või välisriigi kodaniku pass koos kehtiva Eesti pikaajalise elaniku elamisloaga;

Välisriigis õppimise korral edasta pangakontorisse või digitaalselt allkirjastatuna PDF formaadis e-posti aadressile oppelaen@swedbank.ee järgmised dokumendid:

 • Välisriigi õppeasutuse tõend. Jälgi, et tõendil oleks kirjas sinu andmed:
  • nimi, isikukood või sünniaeg;
  • mis teaduskonnas ja erialal õpid;
  • kas õpid täis- või osakoormusega; õpingute tase (kutseõpe keskkooli baasil, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõpe);
  • õpingute algus ja eeldatav lõpp (nominaalne õppeaeg);
  • ISCED (International Standard Classification of Education) taseme kood.

  Kui tõend ei ole eesti, inglise või vene keeles, on pangal õigus nõuda dokumendi tõestatud tõlget.

 • Peale välisriigi õppeasutuse tõendi tuleb esitada ka välisõppeasutuse tõendi esildis. Välisõppeasutuse tõend ja esildis kehtivad vaid üks õppeaasta ning need tuleb sul esitada igal õppeaastal uuesti, muuhulgas ka siis, kui sa õppelaenu ei soovi. Vastasel juhul koostatakse õppelaenu tagasimaksegraafik ning algab tagasimakseperiood.

Kui kõik laenusaamiseks vajalikud tingimused on täidetud (tagatislepingud on sõlmitud, sinu andmed on kantud õppelaenuõiguslike isikute nimekirja, mille Haridus- ja Teadusministeerium on pangale edastanud jm), kannab pank laenusumma sinu kontole Swedbankis. Pank alustab ülekannete tegemist 1. oktoobril 2017. Tingimuste täitmist saad kontrollida pärast laenulepingu sõlmimist internetipangas.

Kui sul ei ole Swedbankis kontot, avame sulle siin arvelduskonto, millele kanname laenusumma ja millelt võtame maha laenuga seotud maksed.

Lepingu sõlmimine ajavahemikul 21.00–00.00 ei ole tehnilistel põhjustel võimalik.

Sõlmin õppelaenu lepingu

Korduvtaotlejale

Kui oled eelmisel aastal õppelaenu võtnud ning märkisid taotluses, et soovid laenusumma automaatset kontole kandmist järgmisel õppeaastal, ei pea sa sel aastal uut taotlust esitama.

Kui kõik tingimused on täidetud (tagatislepingud on sõlmitud, sinu andmed on kantud õppelaenuõiguslike isikute nimekirja, mille Haridus- ja Teadusministeerium on pangale edastanud jm), kantakse raha automaatselt sinu kontole. Pank alustab ülekannete tegemist 15. septembril.

Kui õpid välisriigis või osakoormusega õpetajakoolituses, ei kanna pank õppelaenu summat sinu kontole automaatselt.

Välisriigis õppijal tuleb õppelaenu saamiseks esitada välisõppeasutuse tõend ja välisõppeasutuse tõendi esildis. Osakoormusega õpetajakoolituses õppija peab võtma tööandjalt tõendi, mis kinnitab tema töökoormust.

Kui õppelaenu automaatne kontole kandmine mingil põhjusel ei õnnestunud, näiteks polnud kõik laenusaamise tingimused täidetud või polnud kool sinu õppuriks olemist kinnitanud, aga sa soovid siiski sel õppeaastal laenu võtta, saad õppelaenu kontole kandmist taotleda pangakontoris või internetipangas alates 1.oktoobrist 2017.

Kui sa ei soovi sel aastal laenu võtta või tahad muuta laenu tingimusi (summat, laenu saamise kuupäeva), võid kuni 14. septembrini 2017 esitada pangakontoris taotluse või saata internetipangast pangateate laenust loobumise või laenutingimuste muutmise kohta.

Õppelaenu ei saa taotleda juba möödunud õppeaasta kohta.

Õppelaenu käendaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik või Eesti Vabariigis alalise elamisõiguse või pikaajalise elaniku elamisloa alusel viibiv täisealine ja teovõimeline isik, kelle viimase kuue kuu regulaarne ja tõendatav netosissetulek on vähemalt võrdne Eestis kehtiva miinimum-netopalgaga.

Käendaja saab esitada käendustaotluse ja sõlmida õppelaenu käenduslepingu kõigis Swedbanki kontorites või internetipangas.

Kui käendaja esitab käendustaotluse ja sõlmib õppelaenu käenduslepingu kontoris, peab tal kaasas olema isikut tõendav dokument.

Käendaja saab sõlmida käenduslepingu ka ilma õppurita, kui talle on teada õppuri õppelaenulepingu number ja isikukood.

Kui käendaja sissetulek ei laeku Swedbanki, tuleb enne käenduslepingu sõlmimist esitada teise panga digitaalselt kinnitatud viimase 6 kuu konto väljavõte pangakontorisse, kus sõlmitakse käendusleping või e-posti aadressile info@swedbank.ee.

Palgatõend ei ole sissetulekut tõendav dokument.

Kui sul ei ole käendajaid ning pakud laenu tagatiseks kinnisvara, seatakse sellele varale hüpoteek Swedbanki kasuks. Hüpoteegi ligikaudse suuruse saad teada, kui korrutad soovitud laenusumma 1,3-ga.

Sõlmin käenduslepingu

Õppelaenu tagasimaksmine

Õppelaen on kohustus, mida pead vastutustundlikult täitma. Vaata lähemalt, kuidas käib õppelaenu ja intressi maksmine ning mis juhul saad maksepuhkust.

 • Intressi hakatakse arvestama kohe pärast laenusumma ülekandmist. Õppelaenu intressimäär on 5% laenujäägilt aastas ning see määr on fikseeritud kogu laenutähtajaks. Intressi maksmine toimub õppelaenulepingus sätestatud tähtaegadel. Pank võtab intressi sinu kontolt automaatselt maha.
 • Õppelaenu tagasimaksmine käib panga koostatud graafiku alusel ning algab hiljemalt 12 kuud pärast seda, kui oled õppeasutuse lõpetanud või sellest muul põhjusel lahkunud, v.a juhul, kui asud enne aasta möödumist uuesti õppima.
 • Laenu tagasimaksmiseks on sul aega kaks korda nii palju, kui pikk on olnud sinu õpiaeg õppekava järgi, kuid mitte üle 20 aasta. Vaata lähemalt, kui suureks kujunevad laenu põhiosa makse ja intressimakse.
  Õppelaenu kalkulaator
 • Kui õppeasutus või sina ise teatad pangale, et oled õpingud lõpetanud või katkestanud, saadame sulle 45 päeva jooksul alates õppeasutuse lõpetamisest või õppeasutusest muul põhjusel lahkumisest graafiku õppelaenu tagasimaksete kohta. Graafiku saadame aadressile, mille oled meile andnud. Kontrolli internetipangas, kas sinu kontaktaadress on õige.
 • Kui soovid graafikut muuta (lühendada maksetähtaega, muuta maksekuupäeva või -sagedust vms), esita selle kohta avaldus internetipangas pangateate kaudu või pangakontoris. Graafiku muutmisel pead maksma teenustasu kehtiva hinnakirja järgi.
  Õppelaenu hinnakiri
 • Kui sinu õpingud jäävad mingil põhjusel pooleli, tuleb sul laen tagasi maksta pooleteisekordse tegeliku õpiaja vältel, kuid mitte lühema kui 6-kuulise perioodi jooksul ja mitte pikema perioodi kui õppekava pooleteisekordse nominaalkestuse jooksul.

Ennetähtaegne tagastamine

 • Kui soovid õppelaenu summat tagastada enne laenutähtaja lõppu, pead selleks esitama avalduse kontoris või internetipangas kaks päeva enne tagastamist. Avalduse alusel võtab pank tagastatava summa kokkulepitud päeval maha sinu kontolt, mis on õppelaenu lepinguga seotud. Õppelaenu ennetähtaegse tagastamise taotlus internetipangas

Maksepuhkus ja riigi soodustused

 • Õppelaenu põhiosa tagasimaksmise saad peatada kuni oma lapse kolmeaastaseks saamiseni (tingimusel, et lapse teine vanem ei ole samal alusel juba õppelaenu maksepuhkust saanud), samuti ajateenistuses viibimise ja residentuuris õppimise ajaks.
 • Maksepuhkuse ajal maksab intressi sinu eest riik. Selle soodustuse kasutamiseks esita pangale taotlus koos soodustuse saamise õigust tõendava dokumendiga: lapse sünnitõend, väeosa tõend. Soodustus hakkab kehtima samal päeval, kui taotluse panka esitad.
 • Kui laenusaajal puudub töövõime, laenusaaja hooldab pidevalt sügava või raske puudega last või kui laenusaaja sureb, tasub riik õppelaenu täies ulatuses. Kui õppelaen on saadud pärast töövõimetuks tunnistamist või laenusaaja lapsel sügava või raske puude tuvastamist, siis riik laenusummat ei tasu. Võta pangaga ühendust ja uuri, mis dokumendid tuleb tekkinud olukorras esitada..

Kuidas vormistada maksepuhkus või riigi soodustus?

Maksepuhkuse ja/või riigi soodustuse saamiseks on vajalik pangale esitada järgmised dokumendid:

Õppelaenu põhiosa tagasimaksmise peatamine kuni oma lapse kolmeaastaseks saamiseni, ajateenistuses viibimise korral ja residentuuris õppimise ajaks:
 • Vabas vormis avaldus
 • Maksepuhkuse või soodustuse saamise aluseks olev dokument (nt lapse sünnitõend/sünnitunnistus, väeosa tõend jms)

Laenusaaja hooldab pidevalt raske või sügava puudega last:

 • Taotlus õppelaenu kustutamiseks (PDF)
 • Nõusolek õppelaenu andmete edastamiseks Sotsiaalkindlustusametile (PDF)

Kui laenusaajal puudub töövõime:

 • Taotlus õppelaenu kustutamiseks (PDF)
 • Nõusolek õppelaenu andmete edastamiseks Sotsiaalkindlustusametile (PDF)

Laenusaaja surma korral:

 • Vabas vormis avaldus
 • Laenusaaja surmatõend/surmatunnistus

Kõiki dokumente on võimalik pangale esitada ka elektrooniliselt e-posti aadressile oppelaen@swedbank.ee, kuid sel juhul peavad need olema digitaalselt allkirjastatud. Küsimuste korral võta pangaga ühendust telefonil 6 310 310 või e-posti aadressil info@swedbank.ee.

Õppelaenu ülekandmine Swedbanki

Sul võib olla kehtiv õppelaenu leping ainult ühe pangaga. Kui soovid oma õppelaenu teisest pangast Swedbanki üle tuua, uuri lähemalt, kuidas see käib.

 • Esita meie kontorisse õppelaenu ületoomise taotlus. Õppelaenu ületoomise taotlus
 • Pangatöötaja teatab sulle õppelaenu ületoomise otsusest ning lepib sinuga kokku õppelaenu lepingu ja tagatislepingute sõlmimise üksikasjad.
 • Pärast seda, kui oled sõlminud Swedbankis uue õppelaenu lepingu, tuleb sul maksta senisele pangale laenulepingu lõpetamise tasu ja uue õppelaenulepingu sõlmimiseni arvestatud intressid. Täpse summa saad teada senisest pangast.
 • Seejärel maksab Swedbank sinu õppelaenu põhiosa jäägi sinu kontole Swedbankis ning see summa kantakse kohe edasi senisele õppelaenu andjale laenu tagasimaksmiseks.
 • Edaspidi on sul õppelaenu asjus vaja suhelda ainult Swedbankiga.
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kui jätkate veebilehe sirvimist või vajutate „Jah, nõustun“ ikooni, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. Tutvuge ka meie küpsiste kasutamise eeskirjaga.