Oluline teadaanne

Järgneval veebilehel sisalduv teave on mõeldud üksnes andma täiendavat informatsiooni Enefit Green AS-i (edaspidi „Enefit Green“) kohta.

Tulenevalt õiguslikest piirangutest ei ole sellel veebilehe osal avaldatud informatsioon suunatud või kättesaadav teatud isikutele. Palume Sul üle vaadata järgnev teave ja esitada alltoodud kinnitus iga kord, kui soovid juurdepääsu sellel veebilehe osal esitatud teadaandele.

Sellel veebilehe osal sisalduvat infot ei suunata ning sellele ei tohi siseneda, seda saata või muul viisil jagada, levitada või edastada või saata mitte ühtegi jurisdiktsiooni (sealhulgas, kuid mitte ainult Austraaliasse, Kanadasse, Hong Kongi, Jaapanisse, Uus-Meremaale, Singapuri, Lõuna-Aafrikasse, Šveitsi või Ameerika Ühendriikidesse), kus selle informatsiooni levitamine oleks ebaseaduslik. Isikud, kes järgnevale veebilehe osale sisenevad ning kelle suhtes kohalduvad sellise jurisdiktsiooni seadused ja määrused, peavad ennast kõigi selliste nõuetega kurssi viima ning järgima kõiki vastavas jurisdiktsioonis kehtivaid piiranguid. Nõuete järgimata jätmine võib rikkuda vastava jurisdiktsiooni väärtpaberiseadusi või määrusi. Kehtiva õigusega lubatud ulatuses ei võta Enefit Green vastutust, mis kaasneb selliste piirangute rikkumisega.

Järgneval veebilehel sisalduv informatsioon ei ole ning see ei moodusta osa mitte ühestki väärtpaberite müügi või märkimise pakkumisest või üleskutseks selliseid väärtpabereid osta või märkida Ameerika Ühendriikides, samuti ei anna see tervikuna või osaliselt alust ühelegi lepingule või kohustusele ning sellele ei või tugineda eelnevaga seoses. Ameerika Ühendriikide 1933.a väärtpaberiseaduse, koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: US Securities Act of 1933), kohaselt ei tohi väärtpabereid Ameerika Ühendriikides pakkuda või müüa ilma registreeringuta või ilma vastavasisulise erandita. Enefit Green ei plaani mitte ühtegi osa oma väärtpaberitest Ameerika Ühendriikides registreerida või seal avalikku pakkumist läbi viia.

Enefit Greeni aktsiad ei ole registreeritud ega neid ei registreerita Austraalias, Kanadas, Hong Kongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Šveitsis kohalduvate väärtpaberiseaduste alusel või üheski teises jurisdiktsioonis, kus see oleks ebaseaduslik või kus nõutaks registreerimist või muude meetmete rakendamist, ning seetõttu ei tohi aktsiaid pakkuda ega neid müüa isikule ega sellise isiku arvel või talle kasu saamise eesmärgil, kelle registreeritud aadress või asukoht on või kes on resident Austraalias, Kanadas, Hong Kongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Šveitsis või mõnes muus jurisdiktsioonis, kus see oleks seadusega vastuolus või milles oleks nõutud registreerimised või muud meetmed.

Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, välja arvatud Eestis, Lätis ja Leedus, on käesolev teadaanne adresseeritud ning suunatud ainult vastava riigi kutselistele investoritele (edaspidi „Kutseline Investor“) määruse (EL) 2017/1129 artikli 2(e) tähenduses (määrus koos asjaomase liikmesriigi poolt määruse alusel kohaldatavate rakendusmeetmetega edaspidi „Prospektimäärus“). Üheski lepinguriigis peale Eesti, Läti ja Leedu ei tohi isikud, kes ei ole Kutselised Investorid, sellest teabest lähtudes tegutseda või sellele tugineda. Iga investeering või investeerimistegevus, mis seondub käesoleva informatsiooniga, on kättesaadav ainult Kutselistele Investoritele ja iga sellega seonduval kutsel, pakkumisel või kokkuleppel osta, märkida või muul viisil väärtpabereid omandada võetakse arvesse üksnes Kutselisi Isikuid.

Käesolev informatsioon on mõeldud jagamiseks ainult sellistele isikutele ja on suunatud ainult sellistele isikutele Ühendkuningriigis, kes on Kutselised Investorid Prospektimääruse, koos selle hilisemate muudatustega, tähenduses, mis on osa 2018. a Euroopa Liidu Ühendkuningriigi väljaastumise seaduse alusel säilitatud Euroopa Liidu õigusest (edaspidi „Ühendkuningriigi prospektimäärus”). Lisaks jagatakse käesolevat teavet ja see on suunatud üksnes Kutselistele Investoritele, kes (i) omavad professionaalselt kogemust investeerimistegevuses 2000. a finantsteenuste- ja turgude seaduse (finantsturundamine) 2005. a korralduse (koos hilisemate muudatustega) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) artikli 19(5) tähenduses (edaspidi „Finantsturundamise Korraldus“) või ii) kes on Finantsturundamise Korralduse artiklis 49(2)(a) kuni (d) nimetatud isikud või (iii) isikud, kellele võidakse teavet muul viisil seaduslikult edastada (kõiki selliseid isikuid nimetatakse koos „Kutseliste Investoritega“ Ühendkuningriigi prospektimääruse tähenduses kui „Asjakohased isikud“). Isikud, kes ei ole Asjakohased Isikud, ei või Ühendkuningriigis käesolevast informatsioonist lähtudes tegutseda või sellele tugineda. Iga investeering või investeerimistegevus, mis seondub käesoleva informatsiooniga, on kättesaadav ainult Asjakohastele Isikutele ja iga sellega seonduval kutsel, pakkumisel või kokkuleppel osta, märkida või muul viisil väärtpabereid omandada võetakse arvesse üksnes Asjakohaseid Isikuid.

Valides allpool „Jätkan”, kinnitad, et oled lugenud ja mõistnud ülaltoodud teavet, tingimusi ja juhiseid ning nõustud olla eeltooduga seotud ning et Sa ei ole resident ega asu Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hong Kongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või Šveitsis ning et Sul on kohalduvate õigusaktide alusel õigus pääseda ligi antud veebilehel avaldatud informatsioonile.

Loobun Jätkan