Tööandja sissemaksed kolmandasse sambasse

Miks peaks tööandja alustama omapoolsete maksetega III samba lepingutesse?

  • Hea võimalus täiendada ja mitmekesistada töötajate motivatsioonipaketti.
  • Hea võimalus aidata kaasa töötaja kindlustunde loomisele tuleviku osas.
  • Maksete tegemine on lihtne ega nõua tööandjalt mahukate arenduste tegemist.

Mida suuremad on töötaja sissetulekud, seda suurem peaks olema III samba sissemaksete osakaal palgast, et tagada pensionieas piisav sissetulek. Samuti sõltub vajadus sellest, kas ja kui kaua on kogutud II sambasse ning kui kaua on aega koguda III sambasse.

Alates 2012 aastast on tööandjal võimalik lisaks töötasule motiveerida töötajaid ka omapoolsete maksetega pensioni III samba lepingutesse.

Kui varem on oma töötajate eest täiendava kogumispensioni sissemaksete tegemine olnud tööandjale liialt kulukas (sissemakseid käsitleti erisoodustusena, millelt tuli tasuda nii sotsiaalmaks kui kinni pidada tulumaks),

siis alates 01.01.2012 tööandja poolt oma töötajate eest täiendava kogumispensioni sissemaksete tegemisel tulumaksu kinni pidada ei tule. Kuid sissemaksete tegemisel tuleb tasuda endiselt sotsiaalmakse, töötuskindlustuse makse ja kohustusliku kogumispensioni makse.

Töötaja õigused III samba omanikuna

Uus võimalus – tööandja sissemaksed - ei muuda midagi III samba omandis. Soetatud osakud kuuluvad endiselt kohe peale sissemaksete tegemist 100% töötajale.

Tööandja saab sissemakseid teha töötaja kehtivasse täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusse või soetada vabatahtliku pensionifondi osakuid töötaja väärtpaberikontole.

Töötaja peab endale valima III samba lahenduse, sõlmima vastavalt valikule kas väärtpaberikonto lepingu (kui soovitakse III sammast fondides koguda) või sõlmima täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu. Seejärel tuleb tal oma valikust tööandjat informeerida - teatades viimasele andmed valitud fondi kohta või lepinguga saadud rekvisiidid maksekorralduse tegemiseks: teenusepakkuja ärinimi, kontonumber, viitenumber – ja vajadusel edastada ka muud vajalikud andmed (näiteks vähim minimaalne makse, mille tasumine on lepingu järgi võimalik vms.).

Swedbank pakub erinevaid pensionitooteid läbi elukindlustuse ning investeerimisfondide.

Võimalused pensioniks kogumisel:

  1. Pensionikindlustus+, mille eripära seisneb lepingu elutsüklipõhises investeeringute halduses ja lepingu lõpptähtajaks pakutavas garantiis (kapitaligarantii).
  2. Privaatportfell pensioniks, mille omanik saab valida oma riskiprofiilile sobivaima strateegiaga fondiportfelli, mida juhitakse Swedbanki investeerimisspetsialistide poolt.
  3. Kolm III samba ehk V-fondi, kus ekspertidest koosnev meeskond investeerib pensionivarasid hajutatult üle maailma. Paindlikud ja läbipaistva tasudesüsteemiga fondid on erineva riskitasemega ning nende vahel on võimalus mugavalt liikuda.

Täpsema pakkumise/info saamiseks palun kontakteeruge oma ärikliendihalduriga.

III sambasse tehtud sissemakseid, mis on ühes kalendriaastas minimaalselt 360 eurot ja kuni 15% töötajale makstud tasust (kuni 6 000 euro ulatuses), ei maksustata tulumaksuga. Emba-kumba piirmäära ületav sissemaksete osa kohta rakendatakse üldiseid palgatulu maksustamise reegleid.

Edaspidi peab tööandja, kes on aasta jooksul teinud töötaja eest täiendava kogumispensioni sissemakseid, andma töötaja soovil talle ka tõendi III samba sissemaksete kohta. Tõend tuleb anda sissemaksete tegemise kohta kalendriaasta 1. detsembriks. Siis saab töötaja vaadata üle, milline osa tehtud sissemaksete tulumaksust mahaarvamisele kehtestatud piirmäärast on tööandja poolt ära kasutatud ning teha kasutamata osast soovi korral enne aasta lõppu ise kindlustusandjale lisamakseid või soetada lisaks vabatahtliku pensionifondi osakuid.

Töötaja võib oma maksustatavast tulust maha arvata üksnes selle osa piirmäärast (15% maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 6 000 eurot), mis jäi tööandja poolt kasutamata. Tulumaksuvaba piirmäära arvutamisel arvestatakse esmajärjekorras tööandja tehtud sissemaksete osa.

Tööandjal on soovitav oma palgaarvestuse süsteemides viia sisse nö uus tasu liik – III samba makse, kuna sellele rakendatav maksustamine erineb senistest töötaja kasuks tehtavatest väljamaksetüüpidest maksude arvestamise koha pealt.

Selline väljamakse peab võimaldama registreerida makse saajana III samba teenusepakkujat ja vajalike maksekorralduse rekvisiite (nt viitenumber).

Edasine on juba lihtne: kokkulepitud tasu kantakse sarnaselt palgamaksetele eraldi maksekorraldusega III samba teenusepakkujatele.

Tööandja on kohustatud töötajale (ja maksuametile) esitama tehtud III samba maksete kohta ka eraldi aruande: Vorm TPS (Töötaja eest tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõend).